Obec Liptovská Kokava
Liptovská Kokava

OVSIBV7 - 02.05.2012

02.05.2012

  OBEC  LIPTOVSKÁ  KOKAVA

032 44 Liptovská Kokava,  ul. Stará  č. 390

(ďalej len vyhlasovateľ)

vyhlasuje

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288

Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy

o predaji nehnuteľností  v katastrálnom území Liptovská Kokava, lokalita Kruhy.

 

Vyhlasovateľ súťaže:           Obec Liptovská Kokava

Štatutárny zástupca:               Ing. Július Porubän – starosta obce

Sídlo:                                      Liptovská Kokava,   č. 390 

IČO:                                       315389

Bankové spojenie:                  Dexia banka Slovensko, a.s. - pobočka Liptovský Hrádok

Číslo účtu:                              1626586001/5600

 

Predmet predaja na základe súťaže:

Pozemok, parcela č. KN-C  1419/16 o výmere  840 m2, druh pozemku, ostatné plochy,

zapísaný na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Liptovský Mikuláš, katastrálne územie  Liptovská Kokava, obec Liptovská Kokava, na liste vlastníctva č. 733.

Pozemok je  vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 

 

Minimálna kúpna cena: je stanovená znaleckým posudkom 66/2011 zo dňa 27.11.2011 Ing. Petra Krivoša znalca z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty nehnuteľností, ako všeobecná hodnota majetku podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.

492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku  vo výške  25 225,20 EUR, ( slovom: Dvadsaťpäťtisícdvestodvadsaťpäť EUR, dvadsať centov). 

Zábezpeka:

Sumu    2 522,- EUR (slovom: Dvetisícpäťstodvadsaťdva EUR) zloží záujemca ako zábezpeku na účet vyhlasovateľa vedený v  Dexia banka Slovensko, a.s. - pobočka Liptovský Hrádok  č.ú  1626586001/5600, variabilný symbol  1419/16, alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu Liptovská Kokava,  najneskôr tri dni pred  koncom lehoty na podanie návrhov.

Nevybraným súťažiacim bude zábezpeka vrátená po termíne vybratia najvhodnejšieho návrhu, najneskôr do 10-ich dní odo dňa  doručenia písomného oznámenia výsledkov súťaže.

Víťazovi súťaže bude   súťažná zábezpeka započítaná do kúpnej ceny.  Rozdiel medzi kúpnou cenou vybraného návrhu a zloženou zábezpekou uhradí kupujúci podľa vlastného súťažného návrhu, najneskôr však do 14 dní od uzatvorenia  kúpnej zmluvy.

Účastnícky poplatok:

Účastnícky poplatok je stanovený na sumu  10 EUR. Účastnícky poplatok musí byť zaplatený na účet vyhlasovateľa vedený v OTP Banka Slovensko, a.s. Liptovský Mikuláš                           č.ú 8629807/5200, variabilný symbol  1419/16,   alebo v hotovosti do pokladne obecného úradu Liptovská Kokava, najneskôr tri dni pred  koncom lehoty na podanie návrhov.  Účastnícky poplatok sa účastníkovi nevracia.

Podmienky súťaže:

1. Návrh musí obsahovať tieto náležitosti:

-          u fyzickej osoby meno a priezvisko, rodné priezvisko, trvalé bydlisko, podpis fyzickej osoby, telefonický kontakt,

-          u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, IČO, meno a podpis osoby (osôb) oprávnenej (oprávnených) konať jej menom, originál, alebo overenú fotokópiu aktuálneho výpisu z obchodného registra, prípadne iného registra, nie staršieho ako tri mesiace, telefonický kontakt, čestné vyhlásenie záujemcu, že nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, počas súťaže nebolo proti nemu začaté konkurzné alebo vyrovnávacie konanie, nebol proti nemu pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu,

-          doklad o  zaplatení  súťažnej  zábezpeky vo  výške 2 522,-  EUR (slovom: Dvetisícpäťstodvadsaťdva EUR) na účet vyhlasovateľa, doklad o zaplatení účastníckeho poplatku vo výške  10 EUR,

-          špecifikáciu nehnuteľnosti – predmet kúpy,

-          číselné a slovné vyjadrenie navrhovanej kúpnej ceny nehnuteľnosti;  navrhovaná cena nesmie byť nižšia ako všeobecná hodnota nehnuteľností stanovená znaleckým posudkom,

-          spôsob a termín splatnosti navrhovanej kúpnej ceny, najneskôr však do 14 dní od podpisu kúpnej zmluvy,

-          označenie bankového spojenia, z ktorého bude poukázaná kúpna cena,

-          čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá  voči vyhlasovateľovi súťaže žiadne záväzky,

-          čestné vyhlásenie uchádzača, že pristúpi k uzatvoreniu kúpnej zmluvy s nasledovnými podstatnými náležitosťami, na ktorých vyhlasovateľ trvá:

a)      v kúpnej zmluve bude zapracovaný spôsob a lehota zaplatenia kúpnej ceny, záväzok kupujúceho zaplatiť úrok z omeškania pre prípad nedodržania termínu splatnosti kúpnej ceny  vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu a podmienka, že návrh na vklad sa podá až po úplnom zaplatení kúpnej ceny,

b)      v kúpnej zmluve bude podmienka, že predávajúci (vyhlasovateľ súťaže) si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nedodrží zmluvné záväzky o zaplatení kúpnej ceny v lehote do 1 mesiaca od termínu splatnosti kúpnej ceny, ktorý si navrhne kupujúci.

2. Súťažné návrhy musia byť písomné a vyhotovené v slovenskom jazyku. Ak sú doklady, ktoré sú  priložené k súťažnému návrhu v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

3. Predložený súťažný návrh je možné meniť a dopĺňať po uplynutí termínu stanoveného podmienkami súťaže na predkladanie návrhov len na základe výzvy vyhlasovateľa a v ním stanovenej lehote a každá zmena, alebo doplnenie návrhu pred termínom, musí byť písomne doručená spôsobom určeným na  predkladanie návrhov.

4. Návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené             po termíne stanovenom podmienkami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. 

5. Návrh po termíne určenom na jeho predloženie nemožno odvolať, predkladateľ je viazaný návrhom až do 15 dní po schválení výsledku súťaže obecným zastupiteľstvom obce Liptovská Kokava.

6. Výsledok súťaže podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom. Termín uzatvorenia kúpnej zmluvy je najneskôr do 15 dní odo dňa schválenia predaja víťazovi súťaže obecným zastupiteľstvom obce Liptovská Kokava. V prípade, že do desiatich kalendárnych dní od vyzvania na uzatvorenie zmluvy víťaz súťaže neuzatvorí túto zmluvu v zmysle podaného návrhu, stráca nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

7. Náklady spojené s účasťou v súťaži vyhlasovateľ uchádzačom nehradí.

8. Pri uzatváraní kúpnej zmluvy sa bude vyhlasovateľ riadiť podmienkami súťaže a ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný po zaplatení celkovej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

9. Súťaž je platná, ak sa na nej zúčastní najmenej jeden uchádzač, ktorý splnil podmienky súťaže.

Funkčné využitie:

Výstavba na pozemku musí byť v súlade so schváleným územným plánom obce Liptovská Kokava a s právoplatným územným rozhodnutím. Okrem výstavby rodinného domu nemôže byť na pozemku realizovaný iný druh výstavby.

Termín a miesto predkladania návrhov:

Písomné súťažné návrhy spolu s dokladmi, ktoré budú súčasťou návrhu je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:

presná a úplná adresa odosielateľa,

heslo „Obchodná verejná súťaž  –   obec Liptovská Kokava“

označenie „neotvárať“

adresa príjemcu:         Obec  Liptovská Kokava

                                    ul. Stará č. 390

                                    032 44 Liptovská Kokava

Na predloženie súťažných návrhov sa stanovuje termín  do 31. mája 2012 do 15.00 hod.

Vyhodnotenie návrhov:

a) Miesto určené pre podávanie súťažných návrhov označí došlé návrhy podacím číslom, dátumom a hodinou doručenia a zabezpečí, aby zostali zalepené do doby otvárania návrhov.

b) Na otváranie a vyhodnotenie súťažných návrhov bude zriadená komisia. Účasť uchádzačov pri otváraní, čítaní a vyhodnotení súťažných návrhov je vylúčená.

c) Pred otvorením prvého súťažného návrhu oznámi predseda komisie počet došlých návrhov  a skontroluje neporušenosť obálok. Návrhy doručené po uplynutí lehoty na predkladanie súťažných návrhov sa otvárať nebudú. Návrh, v ktorom nebude splnená niektorá z podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

d) O otváraní obálok a vyhodnotení súťaže sa spíše protokol, do ktorého sa uvedú mená a sídla uchádzačov, či návrhy obsahujú všetky požadované náležitosti, ponúkané ceny, spôsob hodnotenia a výsledok hodnotenia. Členovia komisie vyhlásia poradie uchádzačov a podpíšu protokol.

Zo súťaže sa vylučujú :

-          súťažné návrhy, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach súťaže,

-          návrhy uchádzačov, ktorí majú akékoľvek záväzky voči vyhlasovateľovi súťaže.

Kritéria na vyhodnotenie súťažných návrhov:

Kritériom pre  hodnotenie predložených  súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za pozemok predložená navrhovateľom, ktoré budú spĺňať súťažné podmienky.          

Víťazom súťaže sa stáva podaný návrh s najvyššou ponúknutou cenou. V prípade rovnakej ponúknutej ceny rozhodne skorší termín podania návrhu.

Komisia pre vyhodnotenie súťaže vyhodnotí súťažné návrhy podľa uvedených kritérií a určí poradie uchádzačov.

Termín a spôsob vyhlásenia výsledkov súťaže:

Vyhlasovateľ oznámi výsledky súťaže každému z účastníkov súťaže písomne listom  odovzdaným pošte na doručenie najneskôr  dňa 7. júna 2012

Obhliadka nehnuteľností:

V pracovných dňoch  od 2. mája 2012 do 30. mája 2012., termín je nutné dohodnúť osobne na telefónnom čísle: 044/5297100, 044/5297133, 0918706189 resp. e-mail: obec.lk@stonline.sk. Záujemca má možnosť nahliadnuť do znaleckého posudku.

Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže:

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

-          odmietnuť všetky predložené návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, 

-          zrušiť súťaž,

-          pri formálnych nedostatkoch návrhu, ktoré nemenia jeho obsah, vyzvať navrhovateľa na doplnenie návrhu a vykonanie opravy.

 

V Liptovskej Kokave, 30. apríla 2012

 

                                                                                                  Ing. Július Porubän

                                                                                                      starosta obce

Dátum vloženia: 6. 1. 2020 11:35
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 1. 2020 21:01
Autor:

Oznamy korona vírus

Korona vírus

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Voľby 2022

Voľby 2022

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 30. 11. 2023
slabé sneženie -2 °C -9 °C
piatok 1. 12. rain and snow 3/-2 °C
sobota 2. 12. sneženie 1/-4 °C
nedeľa 3. 12. sneženie -5/-14 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:20
TÝŽDEŇ:462
CELKOM:243677