Obec Liptovská Kokava
Liptovská Kokava

Hlavný kontrolór obce

Ing. Ľudovít Budzák

 • Je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov
 • Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1-krát štvrťročne podáva správu o svojej činnosti.

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:

 • odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení
 • vzdaním sa funkcie

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.

 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:
 • vykonáva kontrolu: 
 1. účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 2. nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 3. správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 4. príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 5. hospodárenia s finančnými prostriedkami
 6. dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
 7. plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
 8. vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom.
 • preveruje:
 1. ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
 2. tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 3. opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci
 • vypracúva odborné stanoviská:
 1. k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
 2. možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
 3. pri vykonávaní činností uvedených v odst. 4 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom
 4. vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru. Vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.
 5. je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
 6. zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.

Podrobnejšiu úpravu rozsahu činnosti hlavného kontrolóra určujú Zásady kontrolnej činnosti schválené obecným zastupiteľstvom.

Oznamy korona vírus

Korona vírus

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Voľby 2022

Voľby 2022

Aktuálne počasie

dnes, sobota 23. 9. 2023
silný dážď 18 °C 12 °C
nedeľa 24. 9. mierny dážď 12/9 °C
pondelok 25. 9. oblačno 22/11 °C
utorok 26. 9. jasná obloha 23/13 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:54
TÝŽDEŇ:820
CELKOM:233863