Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozvanka na Valné zhromaždenie

 

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialisto
obce Liptovská Kokava
 
POZVÁNKA
 
Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava           
zvoláva riadne Valné zhromaždenie podľa Čl. VII, bod 4, vlastných Stanov
Valné zhromaždenie, sa uskutoční
 
dňa 27. marca /sobota/ 2010
 
v Kultúrnom dome v Liptovskej Kokave so začiatkom prezentácie o 10.00 hod.
Začiatok VZ o 11.00 hod.
 
Program:   l.  Otvorenie a schválenie rokovacieho programu
                    2.  Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
                    3.  Správa o činnosti výboru za uplynulé obdobie
                    4.  Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Lesného hospodárskeho plánu
                    5.  Správa o finančnom hospodárení
                    6.  Správa Dozornej rady
                    7.  Správa mandátovej komisie
                    8.  Návrh zmeny stanov a schválenie organizačného poriadku
                    9.  Diskusia                
                  10. Návrh na uznesenie
                  11. Záver
 
                                                                                                                 Ján Bartoš
                                                                                                              predseda PSBU
 
 
Vzhľadom na doplnenie stanov je Vaša účasť, alebo plnomocenstvo nutné!
 Zúčastnený podielnik po skončení Valného zhromaždenia obdrží 5 Eur. / 150,-Sk/
Informácie o PSBU sú uvedené na internetovej stránke    www. liptovská kokava. sk
a informačnej tabuli Obecného úradu Liptovská Kokava.
 
.......................................................................................................................................................
V zmysle Stanov PSBU v prípade Vašej neúčasti môžete splnomocniť pre Vaše
zastupovanie na Valnom zhromaždení Vami splnomocnenú osobu. / len podielnik /
 
                                             SPLNOMOCNENIE
 
Zmocniteľ/vlastník urbárneho majetku/ .................................................................
Nar...............................bytom............................................týmto splnomocňujem
Meno......................................bytom..........................................................................
..............................................., aby ma zastupoval na Valnom zhromaždení
Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Lipt. Kokava dňa 27.3.2010.
Splnomocnená osoba má právo hlasovať na Valnom zhromaždení v mojom mene
tak, aby nepoškodila rozvoj a záujmy Pozemkového spoločenstva.
 
 
V ......................................dňa............................
                                                                               ............................................................
                                                                                           podpis zmocniteľa