Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Oznámenie o prerokovaní návrhu

                                                                   

                                                                          O B E C L I P T O V S K Á K O K A V A

                                                   Obecný úrad Liptovská Kokava, Stará č. 390, 032 44 Liptovská Kokava

                                                                                                 

                                                                                                                                          

Vec:

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ NÁVRHU: „ ZMENY A DOPLNKY Č. 3   ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE                   LIPTOVSKÁ KOKAVA“, pozvánka na prerokovanie a žiadosť o zaslanie stanoviska  

Obec Liptovská Kokava v súlade so zákonom č.369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s §-om 22 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

                                                                  p r e d k l a d á

                                                                            návrh 

                                 „Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Liptovská Kokava“ 

                                                 ( návrh ZaD č.3 ÚPN O Liptovská Kokava ) 

                                           za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania. 

 

Obec Liptovská Kokava je podľa §16 odst. 2 stavebného zákona orgánom územného plánovania a v súlade s §18 odst. 4 tohto zákona je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie obce Liptovská Kokava. Obec Liptovská Kokava má schválený územný plán obce (ÚPN-O ) Liptovská Kokava a jeho zmeny a doplnky č.1. a č.2 ÚPN-O Liptovská Kokava.

Potreba spracovania ZaD č. 3 ÚPN O Liptovská Kokava vyplynula z potrieb riešenia požiadaviek obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie, t.j. obce Liptovská Kokava ako aj známych zámerov investorov na území katastra obce. V Zmenách a doplnkoch č.3 ÚPN O Liptovská Kokava je navrhovaná lokalita D 3/1. Riešená lokalita D 3/1 sa nachádza severne od obce v náväznosti na schválený kúpeľný areál.

V prípade Zmien a doplnkov č.3 ÚPN-O Liptovská Kokava, obec Liptovská Kokava ako orgán územného plánovania a obstarávateľ rozhodol o vypracovaní textovej časti primerane, len v tých kapitolách, ktoré sa dotýkajú predmetného riešenia.

Spracovateľom návrhu „Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Liptovská Kokava“ je autorizovaný architekt, Ing.arch. Vladimír Paško – Projekcia urbanizmu a architektúry, Tulská 97, Banská Bystrica.

Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov je Ing.arch. Tatiana Nosková, preukaz odbornej spôsobilosti, reg.č. 298.

Návrh „Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu obce Liptovská Kokava“ je spracovaný v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu podľa vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v textovej a grafickej časti a obsahuje návrh smernej a záväznej časti.

Komplexný materiál návrhu „Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Liptovská Kokava“ je k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Liptovská Kokava počas úradných hodín a na internetovej adrese : www.liptovskakokava.sk.

Verejné prerokovanie návrhu „ Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Liptovská Kokava“ s dotknutými obcami, orgánmi štátnej a verejnej správy a s vlastníkmi verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia za účasti spracovateľa sa uskutoční

                                      dňa 15.decembra (štvrtok) 2016 o 10.00 hod. 

                                             na Obecnom úrade v Liptovská Kokave

Verejné prerokovanie návrhu „ Zmeny a doplnky č. 3 územného plánu obce Liptovská Kokava“ s dotknutými fyzickými a právnickými osobami za účasti spracovateľa sa uskutoční

                                      dňa 15.decembra (štvrtok) 2016 o 12.00 hod. 

                                             na Obecnom úrade v Liptovská Kokave

Pripomienky a podnety je možné predložiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia písomne na adresu: Obec Liptovská Kokava, Obecný úrad, Stará č.390, 032 44 Liptovská Kokava. Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia. 

 

Na vedomie:

1. Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Komenského 48, 01001 Žilina

2. Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, Od. ÚP, A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina

3. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. M.R. Štefánika č.1,010 01 Žilina

4. Okresný úrad, Odbor oprav. prostriedkov, Referát pôdohospodárstva, A.Kmeťa č.17, 010 01 Žilina

5. Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Predmestská č.1613, Žilina

6. Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Š.N. Hýroša 1, Ružomberok

7. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa č.104, Žilina

8. Okresný úrad, odbor dopravy a cestného hospodárstva, Nám. Osloboditeľov 1, 031 01 Lipt. Mikuláš

9. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 03101 Lipt.Mikuláš

10. Lesy SR š.p., odštepný závod Lipt.Hrádok, J.Martinku 110, 03301 Liptovský Hrádok

11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva ,Štúrova ul., 031 01 Lipt.Mikuláš

12. Okresný úrad ŽP , odbor starostlivosti o ŽP, všetky úseky , Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš

13. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. Osloboditeľov 7, 031 01 Lipt. Mikuláš

14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. Osloboditeľov 7 , Lipt. Mikuláš

15. ŠOP, Správa TANAP-u, Tatranská Štrba 75, P.O.Box 21, 059 41 Tatranská Štrba

16. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina

17. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Revolučná, 031 01 Liptovský Mikuláš

18. Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava

19. Orange Slovensko, a. s., Ul. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

20. Stredoslovenská energetika- Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

21. Slovenské elektrárne, oddelenie telekomunikácií VE, Ul. Soblahovská 2, 911 69 Trenčín

22. Slov.vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

23. Slov.vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia horného Váhu, J.Jančeka 36, 034 01          Ružomberok

24. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava

25. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Mládežnícka 36, P.O.Box 9, 974 04 B.Bystrica

26. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36 , 801 00 Bratislava

27. Obec Pribylina

28. Obec Hybe

29. Mesto Liptovský Hrádok

30. Mesto Vysoké Tatry

31. ECAV, Ev. a. v. farský úrad, 032 44 Liptovská Kokava 353

32. Roľnícke družstvo, Liptovská Kokava 441,032 44 Liptovská Kokava

33. Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, Liptovská Kokava 376,032            44 Liptovská Kokava

34. Ing.arch. Vladimír Paško, Projekcia urbanizmu a architektúry, Tulská 97, 974 04 Banská Bystrica  

Prílohy

LK

LK

v1

v1

v2

v2

v3

v3

v4

v4

v5

v5

v6

v6