Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Výzva!

Vážení spoluobčania,

 
v súvislosti s premnožením medveďa hnedého v chotári našej obce zaznamenali     
 členovia PZ Machy nový fenomén, a  to   nočnú autoturistiku spojenú s
osvetľovaním poľnohospodárskej pôdy za účelom pozorovania medveďov.
Zarážajúce je, že tejto zábavke sa venujú aj mamičky s deťmi, akoby si
neuvedomovali riziká s tým spojené. Týmto konaním sa vystavujú možnosti
útoku medveďa či skôr medvedice chrániacej svoje mláďatá. Členovia PZ Machy
zaznamenávajú vo svojej praxi postupnú zmenu v správaní medveďov, keď sa z
plachej zveri stáva čoraz agresívnejšou. Naposledy dňa 29. 9. 2015
vyštartoval medveď na nášho člena, ktorý o ňom nevedel a zišiel z posedu na
Širokých. Našťastie po jeho kriku sa vo vzdialenosti asi 10 metrov zastavil
a odbehol.
 
Nočným jazdením a osvetľovaním polí je tiež vyrušovaná a predúraná ostatná
zver. Taktiež to znemožňuje nám poľovníkom ochranu poľnohospodárskych
plodín bezpečným lovom premnoženej diviačej zveri hlavne v období okolo
splnu mesiaca a poškodzuje poľnohospodárske plodiny. V neposlednom rade je
jazda po poľnohospodárskej pôde a vyrušovanie zveri porušením zákona č.
274/2009 o poľovníctve, z ktorého citujem:
Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri
 
§ 24
Ochrana poľovníctva
 
...
 
(2) Každý je povinný konať tak, aby podľa svojich možností nespôsobil
ohrozenie alebo poškodenie zveri, jej životných podmienok a jej životného
prostredia.
 
(3) Zakazuje sa v poľovnom revíri
 
a) plašiť zver akýmkoľvek spôsobom okrem opatrení na zabránenie vzniku škôd
spôsobených zverou alebo škôd na zveri a povolených spôsobov lovu alebo
bežného obhospodarovania poľovného pozemku,
 
...
 
k) jazda na motocykli, motorovej trojkolke, štvorkolke, motorovom vozidle
alebo motorovom člne, snežnom skútri a vodnom skútri v poľovnom revíri,
okrem cestnej premávky;20)
<http://www.zakonypreludi.sk/zz/2009-274#f6780503> zákaz neplatí pre
vlastníkov pozemkov pri ich bežnom obhospodarovaní, ak nie je takáto jazda
nevyhnutná na bežné obhospodarovanie pozemkov, pre užívateľa poľovného
revíru pri užívaní poľovného revíru ak je takáto jazda nevyhnutná na
užívanie poľovného revíru a orgány štátnej správy pri výkone dozoru alebo
kontroly,
Členovia PZ Machy preto prosia a vyzývajú obyvateľov obce, aby v záujme
vlastnej bezpečnosti a s ohľadom na právo zveri na kľud upustili od tejto
nebezpečnej a neprospešnej zábavky. Verím, že sa táto priateľská výzva
stretne s Vašim pochopením.
 
S pozdravom Lesu Zdar
 
Ing. Ján Hečlo
podpredseda MZ Machy