Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Obecné zastupitelstvo

 Poslancom  obecného zastupiteľstva

 

Marián Belopotocký, Liptovská  Kokava 269, poslanec OZ a člen OR

Radovan Fronko, Liptovská Kokava 93, poslanec OZ a člen OR

Blanka Fronková, Liptovská Kokava 93, poslankyňa OZ

Miroslav Glos, Liptovská Kokava 104, poslanec OZ

Mgr. Anna Majstráková, Liptovská Kokava 18, poslankyňa OZ

JUDr. Gabriela Mitrengová, Liptovská Kokava 154, poslankyňa OZ

Peter Vrbičan, Liptovská Kokava 52, poslanec OZ a člen OR

 

Ing. Jaroslav Lehotský – kontrolór obce

 

 

 

Pozvánka na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave

                                                                         

     V zmysle p. 12 ods.1,  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorším predpisov

                                           zvolávam

                         zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa  25.06. 2015 (štvrtok) o 18,00 hod.  v zasadacej miestnosti KD

v Liptovskej Kokave  s týmto návrhom programu:

 

 

1.      Otvorenie, kontrola plnenia uznesení

2.      Návrh programu rokovania zasadnutia OZ:

A.    Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za rok 2014

B.     Záverečný účet Obce Liptovská Kokava

C.     Rôzne

D.    Návrh na uznesenie

E.     Záver

 

                                                                            Ing. Július Porubän          

                                                                                                starosta obce