Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Obecné zastupiteľstvo

 Poslancom  obecného zastupiteľstva

 

Marián Belopotocký, Liptovská  Kokava 269, poslanec OZ a člen OR

Radovan Fronko, Liptovská Kokava 93, poslanec OZ a člen OR

Blanka Fronková, Liptovská Kokava 93, poslankyňa OZ

Miroslav Glos, Liptovská Kokava 104, poslanec OZ

Mgr. Anna Majstráková, Liptovská Kokava 18, poslankyňa OZ

JUDr. Gabriela Mitrengová, Liptovská Kokava 154, poslankyňa OZ

Peter Vrbičan, Liptovská Kokava 52, poslanec OZ a člen OR

  

Ing. Jaroslav Lehotský – kontrolór obce

 

Pozvánka na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave

                                                                         

     V zmysle p. 12 ods.1,  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorším predpisov

                                             zvolávam

                          zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa  25.2. 2015 (streda) o 17,00 hod.  v zasadacej miestnosti KD

v Liptovskej Kokave  s týmto návrhom programu:

 

 

1.      Otvorenie, kontrola plnenia uznesení

2.      Návrh programu rokovania zasadnutia OZ:

A.    VZN č.1/2014 obce Liptovská Kokava o spôsobe náhradného zásobovania pitnou

vodou a náhradného odvádzania odp. vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp na území

obce Liptovská Kokava

B.     Kúpa pozemku v lokalite IBV Krúhy

C.     Posilnenie internetovej siete v obci

D.    Rôzne

E.     Návrh na uznesenie

F.      Záver

 

                                                                           Ing. Július Porubän          

                                                                                                   starosta obce