Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozvánka na zasadnutie OZ

Novozvoleným poslancom  obecného zastupiteľstva

 

Marián Belopotocký, Liptovská  Kokava 269

Radovan Fronko, Liptovská Kokava 93

Blanka Fronková, Liptovská Kokava 93

Miroslav Glos, Liptovská Kokava 104

Mgr. Anna Majstráková, Liptovská Kokava 18

JUDr. Gabriela Mitrengová, Liptovská Kokava 154

Peter Vrbičan, Liptovská Kokava 52

 

Ing. Jaroslav Lehotský – kontrolór obce

 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva                                                  v Liptovskej Kokave                                                      

                                                                        

     V zmysle p. 12 ods.1,  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorším predpisov

                                       zvolávam

           ustanovujúce  zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa  11.12. 2014 (štvrtok) o 18,00 hod.  v zasadacej miestnosti KD

v Liptovskej Kokave  s týmto návrhom programu:

 

      1. Úvodné náležitosti:

       a) Otvorenie zasadnutia

       b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

       c) Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného                                zastupiteľstva a odovzdaní osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi              a poslancom  novozvoleného obecného zastupiteľstva

       d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce,  prevzatie insígnií                         a prevzatie vedenia   ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným                           starostom

  e) Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

  f) Vystúpenie  starostu

2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

3. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený                zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov

5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

6. Určenie platu starostu obce

7. Harmonogram zasadnutí OZ

8. Schválenie Rozpočtu na rok 2015

9. Schválenie VZN obce o miestnych daniach a poplatkoch  

10.  Diskusia

    11. Záver

                                                                        

                                                                                Ing. Július Porubän        

                                                                                     starosta obce