Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ NÁVRHU

 O B E C L I P T O V S K Á K O K A V A

Obecný úrad Liptovská Kokava, Stará č. 390, 032 44 Liptovská Kokava
Podľa rozdeľovníka
Váš list značka Naša značka Vybavuje Liptovská Kokava
182 /2014 Ing.J. Porubän 07. 05. 2014
Vec:
OZNÁMENIE O PREROKOVANÍ NÁVRHU: „ ZMENY A DOPLNKY Č. 2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA“, pozvánka na prerokovanie a žiadosť o zaslanie stanoviska
Obec Liptovská Kokava v súlade so zákonom č.369/90 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s §-om 22 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
p r e d k l a d á
návrh
„Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Liptovská Kokava“
( návrh ZaD č.2 ÚPN O Liptovská Kokava )
za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania.
Obec Liptovská Kokava je podľa §16 odst. 2 stavebného zákona orgánom územného plánovania a v súlade s §18 odst. 4 tohto zákona je obstarávateľom územnoplánovacej dokumentácie obce Liptovská Kokava. Obec Liptovská Kokava má schválený územný plán obce a jeho zmeny a doplnky č.1.ÚPN- O Liptovská Kokava.
Potreba spracovania ZaD č. 2 ÚPN O Liptovská Kokava vyplynula z potrieb riešenia požiadaviek obstarávateľa územnoplánovacej dokumentácie, t.j.obce Liptovská Kokava ako aj známych zámerov investorov na území katastra obce.
V Zmenách a doplnkoch č.2 ÚPN O Liptovská Kokava sú navrhované lokality D2/1, D 2/2, ktoré sa nachádzajú na juhovýchodnom okraji zastavaného územia. Lokalita D2/3 sa nachádza severne od obce.
V prípade Zmien a doplnkov č.2 ÚPN-O Liptovská Kokava, obec Liptovská Kokava ako orgán územného plánovania a obstarávateľ rozhodol o vypracovaní textovej časti primerane, len v tých kapitolách, ktoré sa dotýkajú predmetného riešenia.
Spracovateľom návrhu „Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Liptovská Kokava“ je Ing.arch. Vladimír Paško – Projekcia urbanizmu a architektúry, Tulská 97, Banská Bystrica.
Odborne spôsobilou osobou na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie podľa § 2a stavebného zákona v znení neskorších predpisov je Ing.arch. Tatiana Nosková, Reg.č.298, Liptovský Mikuláš .
Návrh „Zmien a doplnkov č. 2 územného plánu obce Liptovská Kokava“ je spracovaný v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu podľa vyhlášky MŽP SR č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v textovej a grafickej časti a obsahuje návrh smernej a záväznej časti.
Komplexný materiál návrhu „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Liptovská Kokava“ je k nahliadnutiu na Obecnom úrade obce Liptovská Kokava počas úradných hodín a na internete - adresa : www.liptovskakokava.sk.
Verejné prerokovanie návrhu „ Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Liptovská Kokava“ s dotknutými obcami, orgánmi štátnej a verejnej správy a s vlastníkmi verejného dopravného a technického vybavenia riešeného územia za účasti spracovateľa sa uskutoční
dňa 22.mája (štvrtok) 2014 o 10.00 hod.
na Obecnom úrade v Liptovská Kokave
Verejné prerokovanie upraveného návrhu „ Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Liptovská Kokava“ s dotknutými fyzickými a právnickými osobami za účasti spracovateľa sa uskutoční
dňa 22.mája (štvrtok) 2014 o 12.00 hod.
na Obecnom úrade v Liptovská Kokave
Pripomienky a podnety je možné predložiť do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia písomne na adresu: Obec Liptovská Kokava, obecný úrad, Stará č.390, 032 44 Liptovská Kokava. Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada. Verejnosť je oprávnená podať pripomienky do 30 dní odo dňa zverejnenia oznámenia.
S pozdravom
......................................
Ing. Július Porubän
starosta
Na vedomie:
1. Ministerstvo dopravy, ciest a telekomunikácií SR, Námestie slobody č.6, Bratislava
2. Okresný úrad, odbor výstavby a bytovej politiky, Odbor ÚP, A.Kmeťa 17, 010 01 Žilina
3. Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nám. M.R. Štefánika č.1,010 01 Žilina
4. Okresný úrad, Odbor oprav. prostriedkov, Referát pôdohospodárstva, A.Kmeťa č.17, 010 01Žilina
5. Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Predmestská č.1613, Žilina
6. Žilinský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, Komenského 48, 01001 Žilina
7. Krajský pamiatkový úrad Žilina, pracovisko Ružomberok, Š.N. Hýroša 1, Ružomberok
8. Správa ciest ŽSK, M. Rázusa č.104, Žilina
9. Okresný úrad, odbor dopravy a cestného hospodárstva, Nám. Osloboditeľov 1, 031 01 Lipt. Mikuláš
10. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Kollárova 2, 03101 Lipt.Mikuláš
11. Lesy SR š.p., odštepný závod Lipt.Hrádok, J.Martinku 110, 03301 Liptovský Hrádok
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva ,Štúrova ul., 031 01 Lipt.Mikuláš
13. Okresný úrad ŽP , odbor starostlivosti o ŽP, všetky úseky , Vrbická 1993, 031 01 Lipt. Mikuláš
14. Okresný úrad Lipt. Mikuláš, odbor krízového riadenia, Nám. Osloboditeľov 7, 031 01 Lipt. Mikuláš
15. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. Osloboditeľov 7 , Lipt. Mikuláš
16. ŠOP, Správa TANAP-u, Tatranská Štrba 75, P.O.Box 21, 059 41 Tatranská Štrba
17. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
18. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Ul. Revolučná, 031 01 Liptovský Mikuláš
19. Slovak Telekom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
20. Orange Slovensko, a. s., Ul. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
21. Stredoslovenská energetika- Distribúcia a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
22. Slovenské elektrárne, oddelenie telekomunikácií VE, Ul. Soblahovská 2, 911 69 Trenčín
23. Slov.vodohospodársky podnik š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
24. Slov.vodohospodársky podnik š.p., Správa povodia horného Váhu, J.Jančeka 36, 034 01 Ružomberok
25. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, Bratislava
26. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Mládežnícka 36, P.O.Box 9, 974 04 B.Bystrica
27. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36 , 801 00 Bratislava
28. Obec Pribylina
29. Obec Hybe
30. Mesto Liptovský Hrádok
31. Mesto Vysoké Tatry
32. ECAV, Ev. a. v. farský úrad, 032 44 Liptovská Kokava 353
33. Roľnícke družstvo, Liptovská Kokava 441,032 44 Liptovská Kokava
34. Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, Liptovská Kokava 376 032 44 Liptovská Kokava
35. Ing.arch. Vladimír Paško, Projekcia urbanizmu a architektúry, Tulská 97, Banská Bystrica
a/a