Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Zmeny a doplnky Územného plánu č. 2

 Ing. arch. Vladimír Paško - Projekcia urbanizmu a architektúry

Tulská 97, 974 04 Banská Bystrica

 

 

 

 

 

 

Zmeny a doplnky

k ÚPN O Liptovská kokava č.2.

 

 

 

 

 

  

Banská Bystrica

marec 2014

 

Obsah

 

I.      Základné údaje. 4

 

    1.      Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré Zmeny a doplnky k úpn o Lipt.kokava č.2. rieši 4

    2.      Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce. 4

    3.      Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu. 4

 

II.     Riešenie územného plánu obce. 5

 

 

 

    1.      Vymedzenie riešeného územia. 5

 

 

 

    2.      Väzby vyplývajúce z  riešenia a zo záväzných častí územného plánu régiónu Žilinského kraja. 5

    3.      Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

    4.      Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie obce do systému osídlenia

    5.      Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

    6.      Návrh  funkčného využitia územia

    7.      Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie

    8.      Vymedzenie zastavaného územia obce

    9.      Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

   10.     Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami

   11.     Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability

             a ekostabilizačných  opatrení

   12.     Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

  

A.     Návrh základného dopravného systému. 7

 

B.     Vodné hospodárstvo

 

C.     Zásobovanie elektrickou energiou

 

D.     Koncepcia zásobovania teplom

 

E.     Zásobovanie plynom

 

F.      Telekomunikácie

 

G.     Návrh riešenia civilnej ochrany obyvateľstva

 

       13.        Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

       14.        Vymedzenie a vyznačenie prieskumových území, chránených ložiskových území, a dobývacích priestorov

       15.        Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

       16.        Vyhodnotenie budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery

 

A.     Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (PP)

B.     Vyhodnotenie záberov lesných pozemkov (LP)

  

       17.        Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadísk enviro-mentálnych, ekonomických,

                   sociálnych a územnotech-nických dôsledkov. 16

A.     Hodnotenie  návrhu z hľadiska environmentálneho

B.     Hodnotenie návrhu z hľadiska ekonomického. 16

C.     Hodnotenie z hľadiska sociálneho

D.     Hodnotenie z hľadiska územno-technického. 17

 

III.        NÁVRH ZÁVAZNEJ ČASTI. 18

        1.      Stanovenie riešeného územia. 18

        2.      Stanovenie limitov územného rozvoja

        3.      Stanovenie regulatívov územného rozvoja

 

A.     Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia. 18

B.     Určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch

C.     Zásady a regulatívy na umiestnenie občianskeho a rekreačného vybavenia územia

D.     Zásady a regulatívy na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia

E.     Vymedzenie zastavaného územia

F.      Zásady a regulatívy na zachovanie kultúrnohistorických hodnôt ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

G.     Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

 

        4.      Plochy na verejnoprospešné stavby a na chránené časti krajiny

        5.      Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a  schváliť územný plán zóny

        6.      Stanovenie verejno- prospešných stavieb

 

 

 

Názov úlohy:               Zmeny a doplnky k Územnému plánu obce liptovská Kokava č.1.

Etapa :                         Dopracovanie po prerokovaní

Obstarávateľ:              Obec Liptovská Kokava

Spracovateľ:                Ing. arch. Paško Vladimír - projekcia urbanizmu a architektúry, Tulská ul. 97, Banská Bystrica

Dátum spracovania:   marec 2014

 

 

 

1.    Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré Zmeny a doplnky k úpn o Lipt.kokava č.2. rieši

 

Obec Liptovská Kokava  obstaráva Zmeny a Doplnky č. 2. k ÚPN O z dôvodov vzniknutých potrieb na doplnenie, respektíve prehodnotenie funkcií a plôch.

V rámci Zmien a doplnkov č.1. k ÚPN O Liptovská Kokava  bola riešená  lokalita D1/2 , čo predstavuje zmenu funkčného využitia plochy schválenej v ÚPN O z využitia pre HBV na zástavbu vo forme IBV.

V Zmenách a Doplnkoch č. 2. sú navrhované lokality D 2/1, D 2/2 D 2/3

 

 

 

2.    Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce

 

Územný plán obce Liptovská Kokava bol spracovaný v roku 2005. Bol schválený Uznesením obecného zastupiteľstva č. 2/2006 – bod 2, zo dňa 4.4.2006.

Zmeny a doplnky č. 1.  k ÚPN O Liptovská Kokava boli spracované vo februári 2012 a následne boli prerokované..............

 

 

3.    Údaje o súlade riešenia územia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu

 

Zmeny a doplnky k ÚPN O Liptovská Kokava č. 2. sú spracované v zmysle „Zadania Pre spracovanie Územného plánu obce boli spracované v novembri 2004. Následne boli prerokované s dotknutými orgánmi a organizáciami ako aj s verejnosťou. Po zapracovaní pripomienok boli schválené v Obecnom zastupiteľstve uznesením č.3/2005 zo dňa 31.3.2005.

 

 

 

 

 

 

1.    Vymedzenie riešeného územia

 

·         Riešené územie Zmien a doplnkov k ÚPN O L. Kokava č.2. predstavujú lokality D 2/1, D 2/2, D 2/3 . Lokality D 2/1 a D 2/2 sa nachádzajú na juhovýchodnom okraji zastavaného územia. Lokalita D 2/3 sa nachádza severne od obce v náväznosti na v ÚPN O navrhovanom kúpeľnom areáli.

 

 

 

 

2.    Väzby vyplývajúce z  riešenia a zo záväzných častí územného plánu régiónu Žilinského kraja

 

Pôvodný text sa mení na:

Pri riadení funkčného využitia, usporiadania územia a rozvoja osídlenia kraja platia tieto záväzné regulatívy, ktoré nadväzujú na záväznú časť KURS 2001, schválenú uznesením vlády SR č.1033 z 31. októbra 2001 a vyhlásenú nariadením vlády SR č. 528/2002 Z. z. zo dňa 14. augusta 2002 a ÚPN VÚC Žilinského kraja, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením vlády SR č.223/1998 zo dňa 26.05.1998 v znení zmien a doplnkov č.1,2,3 a 4, ktorých záväzné časti boli vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením Žilinského kraja.

 

Text sa dopĺňa o:

1.21     ďalšie rozvojové plochy v katastrálnych územiach jednotlivých obcí riešiť v  nadväznosti na zastavané územia, nevytvárať izolované urbanistické celky, rešpektovať prírodné a historické danosti územia obce; v novovytváraných územných celkoch ponechať rezervu pre vnútrosídelnú a vnútroareálovú zeleň.

5.8       infraštruktúra cyklistickej dopravy

5.8.1      v návrhovom a výhľadovom období chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy celoštátneho významu) v nasledovných trasách a úsekoch:

d) Liptovsko-tatranská cyklomagistrála v trase cesty I/18 Liptovský Mikuláš - Liptovský Hrádok, v trase cesty II/537 Liptovský Hrádok - Pribylina - hranica Žilinského a Prešovského kraja,

6.1       rešpektovať z hľadiska ochrany vôd

6.6.3.     ak je v aglomeráciách s veľkosťou pod 2 000 EO vybudovaná stoková sieť, alebo sa aglomerácia nachádza v území vyžadujúcu zvýšenú ochranu podzemných vôd, povrchových vôd, prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, zabezpečiť primeranú úroveň čistenia komunálnych odpadových vôd alebo splaškových odpadových vôd tak, aby bola zabezpečená požadovaná miera ochrany recipienta; opatrenia budú realizované priebežne v súlade s plánom rozvoja verejných kanalizácií,

6.6.4.     zabezpečiť realizáciu opatrení pre zmiernenie negatívneho dopadu odľahčovaní a odvádzania vôd z povrchového odtoku na ekosystém recipienta,

6.6.5.     vylúčiť vypúšťanie čistiarenského kalu a obsahu žúmp do povrchových vôd a podzemných vôd,

6.13.2    vytvoriť podmienky účasti obcí na riešení povodňovej ochrany v zmysle Organizačnej smernice č. 5/2008 Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p. Žilina a možnosti financovania v rámci Operačného programu Životné prostredie, Prioritná os 2 „Ochrana pred povodňami“, operačný cieľ : 2.1. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami,

6.13.5    rešpektovať záplavové čiary z máp povodňového ohrozenia a zamedziť výstavbu v okolí vodných tokov a v území ohrozovanom povodňami,

6.13.6    rešpektovať preventívne protipovodňové opatrenia navrhované v pláne manažmentu povodňového rizika,

 

 

 

3.    Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

 

Pôvodná časť textu sa upravuje na:

V lokalite D 2/2 je navrhovaná výstavba dvoch rodinných domov čo predstavuje  prírastok 7 obyvateľov

Celkové navrhované počty sú:

·         počet obyvateľov                1412

·         počet bytov                           477

 

 

 

4.    Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie obce do systému osídlenia

 

Platí pôvodný text

 

 

5.    Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

 

Platí pôvodný text

 

  6.    Návrh  funkčného využitia územia  

Riešenie katastrálneho územia

 

Platí pôvodný text

 

Riešenie zastavaného územia

 

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

V lokalite D 2/1 je navrhovaná záhradkárska osada s rekreačnými  domkami v celkovej kapacite 144 lôžok

V lokalite D 2/2 je navrhnutá výstavba dvoch rodinných domov

Z a D navrhuje v lokalite D 2/3 realizáciu rekreačnej vybavenosti vo forme penziónov, hotelov a apartmanových domov v celkovej kapacite 280 lôžok a 80 stoličiek

 

 

 

7.    Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie

 

Riešenie bývania

 

Celkové navrhovaný počet bytov  je 492 sa mení na 477 bytov.

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

 Zmeny a Doplnky č.2. k ÚPN O Liptovská Kokava vytvára možnosť pre výstavbu dvoch rodinných domov v lokalite D 2/2.

 

Návrh občianskej vybavenosti

Platí pôvodný text

 

Návrh sociálnej infraštruktúry

Platí pôvodný text

 

Návrh výroby

Platí pôvodný text

 

Rekreácia a cestovný ruch

Pôvodný text sa dopĺňa:

Zmeny a Doplnky č. 2. navrhujú dostavbu rekreačných zariadení:

V lokalite D 2/1 je navrhovaná záhradkárska osada s rekreačnými  domkami v celkovej kapacite 144 lôžok

Z a D navrhuje v lokalite D 2/3 realizáciu rekreačnej vybavennosti vo forme penziónov, hotelov a apartmanových domov v celkovej kapacite 280 lôžok a 80 stoličiek

 

 

 

 

8.    Vymedzenie zastavaného územia obce

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

Zastavané územie navrhujeme rozšíriť o riešené lokality D 2/1, D 2/2, D 2/3.

 

 

 

9.    Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

 

Platí pôvodný text

 

 

10.  Návrh riešenia záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred povodňami

 

Platí pôvodný text

 

 

11.  Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení

 

Platí pôvodný text

 

 

 

12.  Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

 

A.   Návrh základného dopravného systému

 

 

Text sa dopĺňa:

 

V lokalite D 2/3 bude územie obsluhované cestnými komunikáciami v kategóriách C3 MOK 6,5/30 a C 3 MOU 5,5/30.Tieto komunikácie budú napojené na jestvujúcu cestu od Pribyliny.

Sieť miestnych cestných komunikácií bude doplnená pešími chodníkmi v kategórii D2. Tieto budú napojené na v ÚPN O uvažované pešie chodníky.

 

B.   Vodné hospodárstvo

 

Text sa dopĺňa:

 

Zmeny a Doplnky č.2. ÚPN obce Liptovská Kokava z hľadiska širších vzťahov:

·         Rešpektujú stavbu SKV Liptovský Mikuláš a SKV Pribylina, napojenie VZ Križan

Zmeny a Doplnky č.1. ÚPN obce Liptovská Kokava z hľadiska zásobovania pitnou vodou navrhuje rozvojovú lokalitu D 2/3 napojiť na verejný vodovod obce :

·         navrhujú predĺženie rozvodnej siete z obce realizáciou potrubia DN 100 dĺžky cca 600m,

·         navrhujú rozvodnú vodovodnú sieť DN 100 dĺžky cca 1.100m.

·         Objekty chatovej rekreácie v záhradkárskej osade budú zásobované vodou z vlastných studní.

 

 

Potreba pitnej vody

·         Priemerná denná potreba

Ubytovanie   :  280 lôžok  x  200 l.lôžko-1.d-1  =  56,0 m3.d-1

                         144 lôžok  x    90 l.lôžko-1.d-1  =  13,0 m3.d-1

Stravovanie   :   6 zamest.  x  450 l.zam.-1.d-1   =    2,7 m3.d-1  

Priemerná denná potreba spolu                              71,7 m3.d-1  =  0,83 l.s-1

 

·         Maximálna denná potreba :  71,7  x  1,6  =  114,7 m3.d-1  =  1,33 l,s-1

·         Maximálna hodinová potreba :  1,33  x  1,8  =  2,4 l.s-1

 

 

Posúdenie návrhu

·         Odber vody z prívodu SKV

Vodovod obce Liptovská Kokava  :              6,10 l.s-1

Termálno – relaxačný areál (I + II etapa)  :   1,16 l.s-1

Lokalita D 2/3                                            :   1,33 l.s-1

Spolu                                                              8,59 l.s-1

 

 

·         Posúdenie akumulácie, zásobného potrubia a rozvodnej siete vodovodu Liptovská Kokava

Potreba pitnej vody

 

 

Qd priemerná

Qd maximálna

Qh

Dokumentácia

m3.d-1

l.s-1

m3.d-1

l.s-1

l.s-1

ÚPN obce Liptovská Kokava

328,4

3,8

525,4

6,1

11,0

Zmeny a Doplnky č.2. 

71,7

0,83

114,7

1,33

2,4

Spolu

400,1

4,63

640,1

7,43

13,4

Akumulácia vody

Minimálna potrebná miera akumulácie 60 % z Qd max =   384,0 m3

Navrhovaná akumulácia vo vodojeme Liptovská Kokava s objemom 200 + 500 m3 vyhovuje.

 

Zásobné potrubie

Maximálna hodinová potreba Qh =  13,4 l.s-1.

Zásobné potrubie DN 150 kapacitne vyhovuje.

 

Návrh zásobovania pitnou vodou je zakreslený v grafickej časti dokumentácie.

Navrhované rozšírenie verejného vodovodu obce Liptovská Kokava do lokality D 2/3  je špecifikované ako verejnoprospešná stavba.

 

 Zmeny a Doplnky č.2. ÚPN obce Liptovská Kokava z hľadiska odvádzania a zneškodňovania splaškových odpadových vôd navrhujú napojiť lokalitu D 2/3 na kanalizačný komplex termálno-relaxačného areálu :

·         navrhuje splaškovú kanalizáciu DN 250, DN 300 dĺžky cca 1.300m,

·         navrhuje prípadne potrebné rozšírenie ČOV pre termálno-relaxačný areál.

 

Zmeny a doplnky č.2. k ÚPN O Lipt. Kokava stanovujú v záhradkárskej osade zachytávanie splaškových vôd v žumpách s ich následným vývozom na ČOV

 

Množstvo splaškových vôd

Podľa vyčíslenej potreby bude množstvo splaškových vôd :

Q24 =  0,83 l.s-1

Qh max =  0,83 x 3,5 =  2,9 l.s-1

Qh min  =  0,83 x 0  =  0,0 l.s-1

 

Návrh odvádzania splaškových vôd je zakreslený v grafickej časti dokumentácie.

Navrhované rozšírenie splaškovej kanalizácie termálno-relaxačného areálu do lokality D 2/3   je špecifikované ako verejnoprospešná stavba

 

Zmeny a Doplnky č.2. ÚPN obce Liptovská Kokava navrhuje odvádzanie dažďových vôd z lokality D 2/3 do navrhovaného miestneho záchytného rigolu a do terénu.

 

Zmeny a Doplnky č.1. ÚPN obce Liptovská Kokava z hľadiska úprav tokov a odtokových pomerov pre lokalitu D 2/3 :

·         rešpektuje v ÚPN obce navrhovaný záchytný rigol v riešenej lokalite,

·         navrhuje v údolí priečne prehrádzky na zadržanie vody ako súčasť tvorby krajiny,

·         navrhuje na ochranu zastavaného územia dva zasakovacie rigoly dĺžky 350m a 400m

 

 

C.   Zásobovanie elektrickou energiou

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

 

Výpočet a návrh v zásobovaní elektrickou energiou

Pri bilancovaní potreby elektrickej energie navrhovaných objektov Zmien a Doplnkov č.2 k ÚPN O Liptovská Kokava sme vychádzali z predpokladu, že 80% objektov navrhovanej občianskej vybavenosti  (penzióny, hotely, apartmánové domy, reštaurácie)  budú využívať komplexne na vykurovanie, varenie a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) zemný plyn, v menšej miere elektrickú energiu a alternatívne zdroje (tepelné čerpadlá, slnečné kolektory,  ušľachtilé pevné palivo, bioplyn atď.). Celkovú bilanciu potreby elektrickej energie pre objekty občianskej vybavenosti a komunálno-technickej spotreby sme stanovili z podielu odberu účelových jednotiek v štruktúre jednotlivých z energetickej bilancie riešených objektov a technológie a v zmysle pravidiel pre elektrizačnú sústavu č.2 (zásady pre navrhovanie distribučných rozvodných sieti NN/VN). Podrobné postupy výpočtov a priebežné výsledky budú k dispozícií u spracovateľa Zmien a Doplnkov ÚPD.

 

Navrhované objekty rekreačných domov, chát a chalúp sme zaradili do kategórie „C“ so súčasným príkonom na jednu bytovú jednotku podľa STN 33 2130 Z2 prílohy Ss = 11 kW.

Predpokladáme, že 90% navrhovaných objektov rekreačných domov, chát a chalúp bude využívať komplexne na vykurovanie, varenie a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) elektrickú energiu, v menšej miere alternatívne zdroje (tepelné čerpadlá, slnečné kolektory,  ušľachtilé pevné palivo, bioplyn atď.).

 

Výpočet pre návrh zásobovanie elektrickou energiou

 

Lokalita č. D2/3  Zmeny a Doplnky č. 1 k ÚPD Liptovská Kokava  - Rekreačná vybavenosť, rekreačné domy

 

návrh: 1. Penzióny, Hotely, Apartmánové domy, Reštaurácie, 14x Penzióny  (280 lôžok,

                                                                                                             80 stoličiek/penzión) 

SOV i = 546 + 450 = 996 kW

SOV s = 996 x 0.6 = 497.6 kW

Skom =  8 kW    (komunálna spotreba)

Scelkom OV s = 497 + 8 = 505 kW

 

 

             2. Rekreačné domy - 24 objektov 

 

 

SRD i = 264 kW

SRD s = 264 x 0.36 = 95.04 kW

Skom =  7 kW    (komunálna spotreba)

Scelkom RD s = 95 + 7 = 102 kW

 

Počet navrhovaných transformačných staníc s výkonom  400 kVA:

 

             ScelkomOV s+ ScelkomRD         505 + 102        607                .   

 Nc s = –––––––––––––––––  =  –––––––––  =  ––––  =  1.82  =  2 ks

                   s.cos Ψ.0,85                    333             333

 

 

 

 

Pri predpokladanom ročnom využití maxime 1600 hodín, bude ročná spotreba elektrickej energie 971 200 kWh/rok.

 

 

Záver:

Predmetná lokalita č. D2/3 Zmien a Doplnkov č. 2 k ÚPN O Liptovská Kokava bude zásobovaná elektrickou energiou z dvoch nových  kioskových  trafostaníc  TS 01 a TS 02 s výkonom 400 kVA a novej NN sekundárnej káblovej siete.

 

Vysvetlivky : SOV i  - celkový inštalovaný  príkon pre občiansku vybavenosť

                       SOVsi  - celkový súčasný  príkon pre občiansku vybavenosť

                       Skom - celkový súčasný  príkon pre komunálnu spotrebu

                       Scelkom OV s – celkový požadovaný súčasný príkon pre občiansku vybavenosť

                       SRD i    -celkový inštalovaný príkon pre rekreačné domy

                       SRD s   -celkový súčasný  príkon pre rekreačné domy

                       Scelkom RD s – celkový požadovaný súčasný príkon pre rekreačné domy

 

 

Návrh zásobovania elektrickou energiou

 

 

Z uvedeného orientačného výpočtu požadovanej potreby elektrickej energie pre navrhované objekty Zmien a Doplnkov č. 2 k ÚPN O Liptovská Kokava a z analýzy jestvujúceho stavu energetických zariadení, kapacít a prenosových možností vyplýva, že súčasný stav prevádzkovanej VN a NN siete v riešenom území je nepostačujúci pre navrhovaný urbanistický rozvoj s intenzifikáciou a ďalšie požiadavky na potrebný elektrický príkon bude možné riešiť len vybudovaním nových energetických zariadení a to v oboch napäťových úrovniach VN a NN siete.

V riešených lokalitách bude nutné vybudovať ďalšie zahusťovacie trafostanice v novourbanizovaných lokalitách pre navrhovanú občianskú vybavenosť a rekreačné objekty chát. Navrhované kioskové trafostanice TS 01, TS 02,  navrhujeme  pripojiť novými zemnými 22 kV prípojkami z jestvujúceho VN 22 kV distribučného vedenia a to suchými káblami AXEKCEY  vedenými  káblovej rýhe v zelenom páse vedľa navrhovaných cestných a peších komunikácií.

V novourbanizovaných lokalitách vybudovať novú NN sekundárnu káblovú sieť zemnými káblami AYKY do 240 mm2 slučkovaním cez prípojkové a rozpojovacie skrine objektov a elektromerové rozvádzače voľne prístupné z ulice. Verejné osvetlenie budovať na samostatných stožiaroch verejného osvetlenia /VO/ zemnými káblami AYKY do 25 mm2 s pripojením na centrálny impulz obce Liptovská  Kokava.

 

Navrhované trafostanice

(číslovanie trafostaníc je účelové a výkony sú informatívne)

Č.   názov

Lokalita č.

Výkon ( kVA)

Typ

Poznámka

TS 01

D1/3

400

Kiosková

Priestorová rezerva pre osadenie dvoch TS do 630

TS 02

D1/3

400

Kiosková

Priestorová rezerva pre osadenie dvoch TS do 630

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolu

 

 

      800 kVA

 

 

 

Rozmiestnenie jestvujúcich energetických zariadení a trasy rozvodov a ich kapacity sú zdokumentované v grafickej prílohe.

 

 

 Zásady zásobovania elektrickou energiou

Analýzou jestvujúceho stavu v zásobovaní elektrickou energiou a predpokladaným vypočítaným nárastom potreby elektrickej energie pre navrhované objekty Zmien a Doplnkov č. 1 k ÚPN O Liptovská Kokava z dôvodu ďalšej urbanizácie a intenzifikácie riešeného územia bude nutné :

 

-                      Vybudovať nové zahusťovacie kioskové trafostanice TS 01, TS 02,   s kapacitou transformáta podľa tabuľky navrhovaných trafostaníc a energetického zbilancovania jednotlivých lokalít s ich  káblovým prepojením na jestvujúce distribučné VN 22 kV vedenie,

-                      Navrhované kioskové trafostanice pripojiť  VN 22 kV káblovými prípojkami  suchými káblami v zemi z jestvujúceho VN 22 kV distribučného vedenia, resp.slučkovaním z VN rozvádzačov navrhovaných trafostaníc,

-                      NN sekundárnu sieť v novonavrhovaných lokalitách ZaD č. 2 budovať zemnými káblami typu AYKY, CYKY  do 240 mm2 uloženými v zemi popri cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé objekty budú napájať slučkovaním cez rozpojovacie a prípojkové skrine objektov s elektromerovými rozvádzačmi, voľne prístupné z ulice, s možnosťou dosiahnutia okružného zásobovania,

-                      vonkajšie osvetlenie riešiť výbojkovými svietidlami s úspornými zdrojmi, ktoré budú osadené na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom do 25 mm2, spínanie osvetlenia bude zabezpečené  prostredníctvom rozvádzačov  RVO od trafostaníc s prepojením na centrálny impulz obce,

 

 

 

D.   Koncepcia zásobovania teplom

 

Text sa dopĺňa:

 

Vykurovanie plynom navrhujeme pre, objekty bývania, všetky objekty občianskej a  rekreačnej vybavenosti  a čiastočne pre rekreačné domy.

Predpokladáme, že 75% objektov bude plynofikovaných, niektoré zo zostávajúcich budú vykurované elektricky a  zbytok bude z rôznych dôvodov aj naďalej používať pevné palivo avšak na báze dreva.. Elektrickou energiou a pevnými palivami na báze dreva by boli vykurované objekty chatovej rekreácie.

 

E.   Zásobovanie plynom

 

Text sa dopĺňa:

 

Plynom budú zásobované lokality D 2/2 a D 2/3.

V lokalite D 1/2 nedochádza voči ÚPN O k zmene v potrebe plynu, ako ani k zmene navrhovaných trás distribučného plynovodu.

V lokalite D 2/3 bude nasledujúca potreba plynu:

 

Rekreačná vybavenosť

        Hodinová potreba :            71 m3/ hod

        Ročná potreba :         161 000 m3/hod

 

Rekreačné domky

        Hodinová potreba:               38,4 m3/hod

        Ročná potreba:             652 400 m3/hod

 

Spolu

        Hodinová potreba:             109,4 m3/hod

        Ročná potreba:            223 400 m3/rok

 

Zásobovanie predmetnej lokality v prvej etape bude z jestvujúcej siete prípojkou z vetvy vedúcej k poľnohospodárskemu areálu.

Po dobudovaní zámerov stanovených v ÚPN O v západnej časti obce bude zokruhovaná sieť plynovodou.

 

 

F.   Telekomunikácie

 

Text sa dopĺňa:

 

 

Vybudovaní zariadení v lokalite D 2/3 dôjde k navýšeniu potreby telefónnych prípojok o ďalších 50.

 

 Dopĺňa sa kapitola :

 

G.   Návrh riešenia civilnej ochrany obyvateľstva

 

Pri riešení záujmov civilnej ochrany obyvateľstva je potrebné zohľadniť požiadavky:

-               zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

-               vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebno-technických požiadaviek a technických podmienok a zariadení civilnej ochrany

-               vyhlášky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

Vzhľadom k reálnym možnostiam je predpoklad pre ochranu obyvateľstva ukrytím budovať ochranné stavby len formou úkrytov budovaných svojpomocne v rodinných domoch (dvojúčelové stavby).

Vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb na jednoduché úkryty budované svojpomocne musia spĺňať požiadavky na:

-        vzdialenosť miesta  pobytu ukrývaných osôb  tak, aby sa  mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,

-        zabezpečenie  ochrany pred  rádioaktívnym  zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,

-        minimalizáciu  množstva  prác  nevyhnutných  na  úpravu týchto priestorov,

-        statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,

-        vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a ventilačným zariadením,

-        utesnenie.

Pri ochrannej stavbe typu jednoduchý úkryt musí ochranný súčiniteľ stavby dosiahnuť hodnotu K0 = minimálne 50.", čo je základnou požiadavkou na umiestnenie týchto ochranných stavieb.

 

 

13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

 

Platí pôvodný text

 

 

14.  Vymedzenie a vyznačenie prieskumových území, chránených ložiskových území, a dobývacích priestorov

 

Platí pôvodný text

 

 

15.  Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

 

Platí pôvodný text

 

 

 

16.  Vyhodnotenie budúceho možného použitia poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery

 

 

A.   Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (PP)

 

Doplnok č. 1 územného plánu obce Liptovská Kokava z hľadiska záberov poľnohospodárskej pôdy rieši zámery rekreačného využitia územia mimo zastavaného územia obce. Všetky zámery budú realizované v katastrálnom území Liptovská Kokava a to nasledovne:

 

Záber č.

Súčasné funkčné využitie

Funkčné využitie navrhované

29

Sad, TTP

Záhradkárska osada s chatkami a cestičkami, nadväzujúca na zastavané územie obce. Plocha zámeru je 12,4600 ha. Z toho 11,7740 ha je navrhnuté na zmenu využitia PP, 0,0660 ha tvorí záber PP pre komunikáciu a 0,6200 ha predstavuje záber PP pre chatky pri zastavanosti plochy 5%. Na chránenú pôdu pripadá záber PP pre chatky 0,6020 ha a 0,0630 ha pre komunikáciu.

30

TTP

Individuálna bytová výstavba nadväzujúca na zastavané územie obce - 0,3025 ha,  v zastavanom území - 0,0275 ha. Záber spolu 0,3300 ha.

31

TTP

-        rekreačná vybavenosť (penzióny, hotely, reštaurácie)

-        verejná zeleň

-        dopravné plochy a technická vybavenosť

Celková výmera plochy predstavuje 8,2010 ha, z čoho záber PP pri zastavanosti plochy 60% predstavuje 4,9206 ha.

Na chránenú pôdu pripadá záber PP  3,6756 ha

32

TTP

-        individuálna rekreácia (rekreačné domy)

-        ihriská

-        dopravné plochy a technická vybavenosť

Celková výmera plochy predstavuje 5,0490 ha, z čoho pri zastavanosti 40% bude záber PP 2,0196 ha

 

Pozemky poľnohospodárskej pôdy záberom dotknutých lokalít sú z hľadiska kvality pôdy zaradené do bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) 1011015, 1065242, 1069405, 1071235, 1071445, 1085012, 1085022, 1089025 a skupín BPEJ 5, 7 a 8. V zmysle uvedených kódov BPEJ sa lokality nachádzajú vo veľmi chladnom vlhkom klimatickom regióne. Pôdne charakteristiky dotknutých BPEJ sú nasledovné:

 

-          1011015 – skupina BPEJ 7, fluvizeme glejové, stredne ťažké piesočnatohlinité, na rovine, s pôdami bez skeletu, resp. slabo skeletovitými, s hĺbkou pôdy 60 cm a viac,

-          1065242 – skupina BPEJ 5, hnedozeme kultizemné, erodované a regozeme kultizemné, z polygenetických hlín a neogénnych sedimentov. V komplexe prevládajú hnedozeme erodované (>50%), stredne ťažké

-          1069405 – skupina BPEJ 7, gleje kultizemné, stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké

-          1069445 – skupina BPEJ 7, gleje kultizemné, stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké

-          1071235 – skupina BPEJ 7, fluvizeme kultizemné, glejové, ťažké,

-          1071445 – skupina BPEJ 7, fluvizeme kultizemné, stredne ťažké až ľahké, plytké

-          1085012 – skupina BPEJ 8, hnedozeme kultizemné, pseudoglejové, lokálne pseudogleje kultizemné, zo sprašových a polygenetických hlín, stredne ťažké

-          1085022 – skupina BPEJ 8, hnedozeme kultizemné, pseudoglejové, lokálne pseudogleje kultizemné, zo sprašových a polygenetických hlín, stredne ťažké.


Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

 

 

Loka-lita č.

Katas-trálne územie

Funkčné využitie

Výmera lokality

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy

Vybudované hydro-melio-račné zaria-denia

Základná sadzba odvodu

 

€/m2

Zvýšenie+ zníženie

-

sadzby odvodu

%

Odvod za trvalý záber PP

 

Iná infor-mácia

BPEJ

spolu v ha

spolu     v ha

z toho

skupina BPEJ

výmera v ha

29

Liptovská Kokava

Záhradkárska osada s chatkami a cestičkami

12,4600

0,6860

7

0,6020

0,0180

 

0,0630

0,0030

nie

 

1,00

-

 

1,00

-

 

 

- 30 %

 

 

 

-

 

 

4 214,-

 

 

Oslobodené

§4c

 

1011015

1069405

 

 

1069445

1071445

30

Liptovská Kokava

Individuálna bytová výstavba

0,3300

0,3300

7

0,3025

0,0275

nie

-

-

-

1071425

1069445

31

Liptovská Kokava

Rekreačná vybavenosť (penzióny, hotely, reštaurácie), verejná zeleň, dopravné plochy a technická vybavenosť

 

8,2010

4,9206

5

3,6756

nie

2,00

 

-

 

-

 

 

 

73 512,-

 

-

 

1065242

7

1,2336

1071445

8

0,0114

1085022

32

Liptovská Kokava

Individuálna rekreácia (rekreačné domy), ihriská, dopravné plochy a technická vybavenosť

5,0490

2,0196

5

1,0440

nie

2,00

 

-

-

 

-

20 880,-

 

-

1065242

7

0,9756

1071445

       Spolu

26,0400

7,9562

 

5,3846

2,5716

Chránená pôda

Nechránená pôda

Odvod  98 606,-

 


 

Príloha č. 2 Nariadenia vlády SR č. 58/2013 ustanovuje pre všetky katastrálne územia Zoznam najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v príslušnom katastrálnom území podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ):

 

Názov KÚ

Kód BPEJ

Liptovská Kokava

1011015, 1011045, 1014061, 1065242, 1068025, 1068042, 1068045, 1069242, 1069405, 1071022, 1071235, 1071242, 1071245

 

Celková výmera zámerov riešených v tomto doplnku predstavuje 26,0400 ha, pričom zábery poľnohospodárskej pôdy sú na výmere 7,9562 ha a budú realizované ako trvalé. Z celkovej výmery záberov pripadá 5,3846 ha na chránené pôdy.

Zábery poľnohospodárskej pôdy sa riadili ustanoveniami zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy,  zákona 219/2008 Z.z., a zákona č. 57/2013 Z.z., ktoré ho menia a dopĺňajú. V zmysle Nariadenia vlády SR č. 58/2013 o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy a Nariadenia vlády SR č. 326/2013, ktorým sa dopĺňa, boli v k.ú. Liptovská Kokava vypočítané odvody za záber chránenej poľnohospodárskej pôdy v sume 98 606,- €.

 

 

B.   Vyhodnotenie záberov lesných pozemkov (LP)

 

Zámermi nebudú dotknuté žiadne lesné pozemky. Pri záberoch poľnohospodárskej pôdy v susedstve lesných pozemkov je pre stavebné účely rešpektované 50 m ochranné pásmo lesa.

 

 

17.  Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadísk enviro-mentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotech-nických dôsledkov

 

.

A.   Hodnotenie  návrhu z hľadiska environmentálneho

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

 

V lokalite D 2/1 dôjde pri premene terajšieho opusteného sadu na záhradkársku osadu k čiastočnej obnove pôvodného charakteru.

V lokalite D 2/2 dôjde k výstavbe rodinných domov.

V lokalite D 2/3 dôjde k dobudovaniu rekreačnej vybavenosti ako dokompletovanie  termálneho kúpaliska ä návrh v ÚPN O)

 

B.   Hodnotenie návrhu z hľadiska ekonomického.

 

Platí pôvodný text.

 

C.   Hodnotenie z hľadiska sociálneho

 

Platí pôvodný text.

 

 

D.   Hodnotenie z hľadiska územno-technického.

 

Platí pôvodný text.

 

 

 

 

 

1.    Stanovenie riešeného územia

 

Platí pôvodný text

 

 

2.    Stanovenie limitov územného rozvoja

 

V rámci Zmien a Doplnkov č. 2. ÚPN obce Liptovská Kokava sa dopĺňa :

·         Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m do priemeru 500 mm vrátane

·         Ochranné pásmo vodojemov, oplotené. Predstavuje OP I. stupňa vodárenského zdroja 

 

 

 

 

 

 

3.    Stanovenie regulatívov územného rozvoja

 

A.   Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

 

Pôvodný text:

·         Plochy súčasných sadov budú naďalej využívané v pôvodnej funkcii.

 

Sa mení:

·         Plochy súčasných sadov budú využívané ako záhrady a záhradkárska osada

Ďalej sa text dopĺňa:

·         Severovýchodne od uvažovaného kúpaliskového areálu bude situovaný súbor rekreačnej vybavenosti a rekreačných domov

·         Pre bývanie vo forme výstavby rodinných domov je určená lokalita D 2/2- regulovaná plocha č.3.

 

 

 

 

B.   Určenie prípustných, obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch

 

Zmeny a Doplnky č.1. k ÚPN O Liptovská Kokava stanovuje nasledovné regulované plochy:

 

Regulovaná plocha č. 1- Lokalita D 2/1          

Funkčné využitie: záhrady a záhradkárska osada    

Možné využitie: sad   

Vylúčené využitie: bývanie, výroba, sklady

Spôsob zástavby: záhradky so záhradkárskymi chatami do 50 m2  

Výška zástavby: prízemie a podkrovie         

Zastavateľnosť: 5%

 

Regulovaná plocha č. 2 – Lokalita D 2/1        

Funkčné využitie: koridor inžinierskych sietí a prístupovej komunikácie   

Možné využitie: žiadne         

Vylúčené využitie: bývanie, výroba, sklady

Spôsob zástavby: voľný priestor s komunikáciou    

Výška zástavby: 0      

Zastavateľnosť: 0

 

Regulovaná plocha č. 3- Lokalita D 2/2          

Funkčné využitie: bývanie v rodinných domoch     

Možné využitie: vybavenosť, rekreačná vybavenosť           

Vylúčené využitie: výroba, sklady, chov dobytka   

Spôsob zástavby: individuálne stojace domy          

Výška zástavby: prízemie a funkčné podkrovie       

Zastavateľnosť: 40%

 

Regulovaná plocha č. 4- Lokalita D 2/3          

Funkčné využitie: rekreačná vybavenosť     

Možné využitie: občianska vybavenosť       

Vylúčené využitie: výroba, sklady, chov dobytka   

Spôsob zástavby: individuálne stojace objekty        

Výška zástavby: max. dva podlažia a funkčné podkrovie   

Zastavateľnosť: 60%

 

Regulovaná plocha č. 5 – Lokalita D21/3       

Funkčné využitie: rekreačná vybavenosť     

Možné využitie: občianska vybavenosť       

Vylúčené využitie: výroba, sklady, chov dobytka   

Spôsob zástavby: individuálne stojace objekty        

Výška zástavby: max. dva podlažia a funkčné podkrovie   

Zastavateľnosť: 60%

 

Regulovaná plocha č. 6. – Lokalita D 2/3       

Funkčné využitie: rekreačné domky 

Možné využitie: rekreačná vybavenosť        

Vylúčené využitie: výroba, sklady, chov dobytka   

Spôsob zástavby: individuálne stojace domy          

Výška zástavby: jedno podlažie a funkčné podkrovie        

Zastavateľnosť: 40%

 

Regulovaná plocha č. 7. – Lokalita D 2/3       

Funkčné využitie: ochranné pásmo lesa. Trvalé trávne porasty       

Možné využitie: rekreačný rozptyl, pasenie 

Vylúčené využitie: výroba, sklady   

Spôsob zástavby: bez zástavby         

Výška zástavby: 0      

Zastavateľnosť: 0

 

Regulovaná plocha č. 8. – Lokalita D 2/3       

Funkčné využitie: verejná zeleň        

Možné využitie: park , rekreačný rozptyl     

Vylúčené využitie: bývanie, výroba, sklady, chov dobytka

Spôsob zástavby: park

Výška zástavby:0       

Zastavateľnosť: 0

 

Regulovaná plocha č.9. – Lokalita D 2/3        

Funkčné využitie: verejná zeleň        

Možné využitie: protipovodňové  opatrenia 

Vylúčené využitie: bývanie, výroba, sklady, chov dobytka

Spôsob zástavby: park a vodohospodárske úpravy  

Výška zástavby: 0      

Zastavateľnosť: 0

                                               

 

C.   Zásady a regulatívy na umiestnenie občianskeho a rekreačného vybavenia územia

 

Platí pôvodný text

 

 

 

 

 

 

D.   Zásady a regulatívy na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia

 

Text sa dopĺňa:

·    V lokalite D 2/3 budú miestne komunikácie navrhnuté v kategóriách  C3 MOK 6?5/30 a C3 MOU 5,5/30

·    Pešie komunikácie budú navrhnuté v kategórii D2

Vybudovať nové zahusťovacie kioskové trafostanice TS 01, TS 02,  s kapacitou transformáta podľa tabuľky navrhovaných trafostaníc a energetického zbilancovania jednotlivých lokalít s ich  káblovým prepojením na jestvujúce distribučné VN 22 kV vedenie, Navrhované kioskové trafostanice pripojiť  VN 22 kV káblovými prípojkami  suchými káblami v zemi z jestvujúceho VN 22 kV distribučného vedenia, resp.slučkovaním z VN rozvádzačov navrhovaných trafostaníc, NN sekundárnu sieť v novonavrhovaných lokalitách ZaD č. 2. budovať zemnými káblami typu AYKY, CYKY  do 240 mm2 uloženými v zemi popri cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé objekty budú napájať slučkovaním cez rozpojovacie a prípojkové skrine objektov s elektromerovými rozvádzačmi, voľne prístupné z ulice, s možnosťou dosiahnutia okružného zásobovania, vonkajšie osvetlenie riešiť výbojkovými svietidlami s úspornými zdrojmi, ktoré budú osadené na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom do 25 mm2, spínanie osvetlenia bude zabezpečené  prostredníctvom rozvádzačov  RVO od trafostaníc s prepojením na centrálny impulz obce,

 

 

v oblasti telekomunikácií

 

Platí pôvodný text.

 

Zásobovanie plynom

 

Platí pôvodný text

 

Zásobovanie teplom

 

Platí pôvodný text

 

 

Vodné hospodárstvo

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

 

Zmeny a Doplnky č.2. ÚPN obce Liptovská Kokava – regulatívy vodného hospodárstva lokalitu :

·         rešpektovať prívod SKV Pribylina a jeho pásmo ochrany,

·         rešpektovať v ÚPN obce navrhované zariadenia na dodávku pitnej a úžitkovej vody pre termálno-relaxačný areál,

·         zásobovanie pitnou vodou riešiť rozšírením verejného vodovodu v obci,

·         splaškové vody odvádzať kanalizáciou do kanalizačného komplexu termálno-relaxačného areálu so samostatnou ČOV,

·         rešpektovať v ÚPN obce navrhovaný záchytný rigol na odvádzanie vôd z povrchového odtoku,

·         úpravu rigolu riešiť ako súčasť tvorby krajiny so zameraním na zachytenie povrchových vôd,

·         realizovať zasakovacie rigoly na ochranu zastavaného územia pred odtokom zrážkových vôd z priľahlého územia.

·         Záhradkárska osada  bude zásobovaná vodou z vlastných studní a splaškové vody budú zachytávané v žumpách s následným vývozom na ČOV

 

 

E.   Vymedzenie zastavaného územia

 

Platí pôvodný text

 

 

F.   Zásady a regulatívy na zachovanie kultúrnohistorických hodnôt ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

 

Platí pôvodný text.

 

 

 

 

G.   Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

V rámci Zmien a Doplnkov č. 2. ÚPN obce Liptovská Kokava sa dopĺňa :

·         Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m do priemeru 500 mm vrátane

·         Ochranné pásmo vodojemov, oplotené. Predstavuje OP I. stupňa vodárenského zdroja 

 

 

4.    Plochy na verejnoprospešné stavby a na chránené časti krajiny

 

V rámci Zmien a Doplnkov č.1. ÚPN obce Liptovská Kokava sa dopĺňa :

·         Rezervovať plochy pre realizáciu protipovodňových opatrení, záchytné rigoly, zasakovacie rigoly, úprava a prehrádzky drobného toku Niva v lokalite D 2/3.

·         rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete

·         rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

·         miestne komunikácie

·         pešie komunikácie

·         vybudovanie trafostaníc TS 1 a TS 2 a ich káblové prepojenie

·         NN sekundárne rozvody

·         dobudovanie distribučnej siete strednotlakého plynovodu

·         dobudovanie telefonických sietí  

 

 

5.    Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

 

Územný plán zóny je potrebné spracovať pre :

·         Areál rekreačnej vybavenosť D 2/3

 

 

6.    Stanovenie verejno- prospešných stavieb

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

V 13   -stavby SKV Pribylina a SKV Lipt. Mikuláš

V 14   - protipovodňové opatrenia ( záchytný rígol, zasakovací rígol,

             úprava drobného toku Niva, prehrázky)

V 15   - rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete

V 16   - rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

D 14   - miestne komunikácie

D 15   - pešie komunikácie

E   9    - vybudovanie trafostaníc TS 1 a TS 2 a ich káblové prepojenie

E  10   - NN sekundárne rozvody

P   2    - dobudovanie distribučnej siete strednotlakého plynovodu

T   3    - dobudovanie telefonických sietí