Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA

O B E C L I P T O V S K Á K O K A V A
Obecný úrad Liptovská Kokava, Stará č. 390, 032 44 Liptovská Kokava
V Liptovskej Kokave 18.12.2013
Č.j.371/2013
 
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ZMIEN A DOPLNKOV Č.2 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA
 
V zmysle § 16 -19b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon), týmto oznamujeme, že obec Liptovská Kokava dňom 18. decembra 2013 začína obstarávanie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Liptovská Kokava.
Územnoplánovacia dokumentácia bude spracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami Stavebného zákona. ZaD č.2 ÚPN-O Liptovská Kokava budú spracované pre riešenú časť katastrálneho územia náložkami, analógovou formou. Obstarávateľskú činnosť v zmysle § 2a) stavebného zákona zabezpečuje Ing. arch. Tatiana Nosková - odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD, OSO 298, č.t. 0903373299.
Spracovateľom ZaD č.2 ÚPN – O Liptovská Kokava je Ing.arch. Vladimír Paško, Reg. číslo: 0830 AA, č.t.0905635158.
Týmto, oznamujeme občanom obce Liptovská Kokava a právnickým osobám pôsobiacim na území obce Liptovská Kokava (katastrálne územie Liptovská Kokava), že v termíne do 20.januára 2014 môžu písomne oznámiť požiadavky a námety na riešenie v územnoplánovacej dokumentácii ZaD č.2 Liptovská Kokava, týkajúce sa katastrálneho územia obce Liptovská Kokava.
Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu obce Liptovská Kokava je zároveň zverejnené na www.liptovskakokava.sk.
Požiadavky a námety adresujte v uvedenom období na adresu Obecného úradu v Liptovskej Kokave, ul. Stará 390, 032 44 Liptovská Kokava, č.t. 044/5297133 alebo mailom na adresu : obec.lk@stonline.sk.
 
 
 
.........................................
              starosta
     Ing. Július Porubän
 
 
 
 
                                                                                              Vyvesené dňa: 18. decembra 2013 Zvesené dňa: ………………….