Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Verejné Obstarávanie

 Č.j                                                                                     V Liptovskej Kokave dňa: 23.08.2013

 

 

 

Vec:    Verejné obstarávanie - výzva na predloženie cenovej ponuky

            Projekt zlepšenia kvality ovzdušia v obci Liptovská Kokava

  

V súlade so Zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizujeme prieskum trhu zameraný na obstaranie dodávateľa služby „Projekt zlepšenia kvality ovzdušia v obci Liptovská Kokava“. Na výber dodávateľa je použitý postup pre nie bežne dostupné služby - s hodnotou do 20.000,- Eur bez DPH.

 

1)        Popis predmetu zákazky

V lokalite je navrhovaná výsadba stromoradia lemujúca cestnú komunikáciu. Pozostáva zo vzrastlých listnatých stromov.

Stromy budú dodané so zemným balom, uchytené kotviacimi kolmi (3ks pre listnatý strom) a spätne zahumusované v 10 cm vrstve.

Predmet zákazky bude obstaraný Zmluvou, ktorá nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že Riadiaci orgán (Environmentálny fond) potvrdí správnosť vykonania verejného obstarávania prijímateľom, ktorým je Obec Liptovská Kokava a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie.

 

2)        Predpokladaná cena zákazky

19 899,54 Eur bez DPH.

   

 

3)        Kontaktná osoba a spôsob predloženia ponuky:

a.      Poštou alebo osobne:      Obec Liptovská Kokava

390

032 44 Liptovská Kokava

Ponuku spracujte v písomnej forme a pošlite v zalepenej obálke s označením „Projekt zlepšenia kvality ovzdušia - Cenová ponuka - Neotvárať“

 

 

b.      Emailom:            obeclk@stonline.sk

Cenovú ponuku vložte do prílohy emailu. Ako predmet emailu uveďte:

Projekt zlepšenia kvality ovzdušia - Cenová ponuka - Neotvárať“

   

 

4)        Lehota na predloženie ponuky: 18.09.2013 do 12.00 hod.

V prípade, že ponuka nebude doručená v lehote na predloženie ponuky nebude hodnotená.

   

 

5)        Hodnotiace kritérium je najnižšia cena v Eur bez DPH.

Najnižšia cenou v Eur bez DPH sa rozumie celý predmet zákazky.

   

 

6)        Požadované doklady ponuky uchádzača:

1.      Cenová ponuka v členení:                     Cena bez DPH,

DPH 20%,

Cena s DPH

§  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.

2.      Ocenený a podpísaný Výkaz výmer

3.      Podpísaný návrh Zmluvy

4.      Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (kópia výpisu z OR)

 

V nadväznosti na uvedené si Vás touto cestou dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky. Vašu ponuku vypracujte v súlade s prílohou tejto výzvy. V prílohe Vašej cenovej ponuky doložte fotokópie nami požadovaných dokladov. Za predloženie Vašej ponuky Vám vopred ďakujeme.

 

   

 

S pozdravom

 

                                                                                                                         Ing. Július Porubän

                                                                                                                                  starosta

 

 

 

 

 

Prílohy:

Projektová dokumentácia Výkaz výmer Návrh Zmluvy