Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozvánka na zasadnutie

 Poslancom  obecného zastupiteľstva

 

Ján Bartek, L. Kokava 492,  poslanec  OZ a člen OR

Marián Belopotocký, L. Kokava 269, poslanec OZ

Blanka Fronková, L.Kokava 93, poslankyňa OZ

Miroslav Glos, L.Kokava 493,poslanec OZ

Miloš Choma, L.Kokava 13, poslanec OZ a člen OR

Mgr.Anna Majstráková, L.Kokava 18,  poslankyňa OZ

JUDr. Gabriela Mitrengová, L.Kokava 154, poslankyňa OZ a člen OR

Zdenka Vrbičanová, L.Kokava 326, poslankyňa OZ

Ján Stolár, L.Kokava 374, poslanec OZ

Ing. Jaroslav Lehotský – kontrolór obce

 

Pozvánka na  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave                                                      

                                                                         

     V zmysle p. 12 ods.1,  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorším predpisov

 

                                                                 zvolávam

                                             zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa  28.8.2013  (streda)   o 18.00 hod.  v zasadacej miestnosti KD

v Liptovskej Kokave  s týmto návrhom programu:

 

 

 

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení Návrh programu rokovania zasadnutia OZ:

A.     Prerokovanie protokolu o výsledku kontroly na ČOV

B.      Zmeny a doplnky k ÚPN-O č.2

     C.   Rôzne

     D.   Návrh na uznesenie

E.   Záver

 

                                                  

 

 

                                                                                                          Ing. Július Porubän

                                                                                                              starosta obce