Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Z V E R E J N E N I E Z Á M E R U

 

Liptovská Kokava,  dňa  5.4.2013

 

 

 

 

 

 

Z V E R E J N E N I E       Z Á M E R U

 

 

 

       Obec Liptovská Kokava zverejňuje zámer predaja pozemku parc.č. 1419/54 o výmere

289 m2, trvalé trávne porasty, zapísaný Správou katastra Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Liptovská Kokava, vedeného na liste vlastníctva č. 733 za sumu 1470 € pani

Daniele Magálovej, Phd., rodenej Magálovej, Bratislava.

 

       Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom č. 17/2013 zo dňa 27.3.2013

Ing. Petra Krivoša, znalca z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty majetku vo výške 1470 €.

 

       Kúpna zmluva bude zverejnená v súlade  s § 9a ods. (1), písm. a) o majetku obcí.

Kupujúci prehlasuje, že nie je osobou podľa § 9a ods. (6) a (7) zákona o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

       Predaj pozemku bude uskutočnený podľa § 9a ods. (8) písm. e) zákona o majetku obcí - prevod majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa   (pozemok prislúchajúci k stavebnému pozemku kupujúcej pani Daniely Magálovej, Phd.)

 

 

 

 

                                                                    Ing. Július Porubän

                                                                                 starosta