Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozvánka na zasadnutie

Číslo:                                                                       V Liptovskej Kokave dňa: 22.4.2013

   

Poslancom  obecného zastupiteľstva

   

Ján Bartek, L. Kokava 492,  poslanec  OZ a člen OR

Marián Belopotocký, L. Kokava 269, poslanec OZ

Blanka Fronková, L.Kokava 93, poslankyňa OZ

Miroslav Glos, L.Kokava 493,poslanec OZ

Miloš Choma, L.Kokava 13, poslanec OZ a člen OR

Mgr.Anna Majstráková, L.Kokava 18,  poslankyňa OZ

JUDr. Gabriela Mitrengová, L.Kokava 154, poslankyňa OZ a člen OR

Zdenka Vrbičanová, L.Kokava 326, poslankyňa OZ

Ján Stolár, L.Kokava 374, poslanec OZ

Ing. Jaroslav Lehotský – kontrolór obce

  

Pozvánka                                  na  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave                                                      

                                                                         

     V zmysle p. 12 ods.1,  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorším predpisov

 

   

                                                                 zvolávam

                                             zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

 

 

 

ktoré sa uskutoční dňa  25.4.2013  (štvrtok)   o 18.00 hod.  v zasadacej miestnosti KD

v Liptovskej Kokave  s týmto návrhom programu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení Návrh programu rokovania zasadnutia OZ:

                  A.      Predaj pozemku parcela č. KN-C 1419/54

                  B.       Schválenie  VZN č. 1/2013 o poskytovaní dotácií k č. 3/2008 zo dňa 12.12.2008   

              C.     Rôzne

 

                  D.     Návrh na uznesenie

                  E.      Záver

 

 

 

 

 

                                                      

                                                                                                          Ing. Július Porubän

                                                                                                              starosta obce