Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Verejné obstarávanie Rekonštrukcia miestnych komunikácií Liptovská Kokava

  

 12858 - WYP

Vestník č. 206/2012 - 26.10.2012

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ Obec Liptovská Kokava

IČO: 00315389 Stará 390, 032 44 Liptovská Kokava Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Moyzesova 177, 03301 Liptovský Hrádok Kontaktná osoba: Dana Kičinová Mobil: +421 910955456 Telefón: +421 445224411 Fax: +421 445297133 Email: dana.kicinova@gmail.com Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.liptovskakokava.sk Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste

Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie Dana Kičinová

IČO: 44102011 Moyzesova 177/9 , 033 01 Liptovský Hrádok Slovensko Kontaktné miesto (miesta): Moyzesova 177 Kontaktná osoba: Dana Kičinová Telefón: +421 910955456 Email: dana.kicinova@gmail.com Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach) Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa

RO - Regionálny alebo miestny orgán Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY

II. OPIS

II.1. Názov zákazky

Rekonštrukcia miestnych komunikácií Liptovská Kokava

II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb

Stavebné práce Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Liptovská Kokava NUTS kód: SK

II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)

Stavebné objekty : SO 01 – Trasa „A“ Ulica KolóniaSO 02 – Trasa „K“ Ulica DružstevnáKategória komunikácie : Miestna komunikácia Typ stavby : stavebné úpravy existujúcej cestyKryt cesty: asfaltový betón

II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet Hlavný slovník: 45000000-7 Doplňujúce predmety Hlavný slovník: 45233220-7

II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky

II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah

Dĺžka úpravy celkom : Úsek „A“ – 342,70m, Úsek „K“ – 360,0m Základná šírka cesty:Úsek „A“ – 4,50-5,0m , Úsek „K“ – 3,50m

II.2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH

Hodnota: 64 837,4500 EUR

II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania

Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy) Zadajte hodnotu: 2

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

1/

III.1. Podmienky účasti

III.1.1.   Osobné postavenie Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 26 ods. 1, písm. f/ dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (napr. výpisom z obchodného registra, výpisom zo živnostenského registra alebo iným dokladom podľa § 2 Obchodného zákonníka, v prípade určitých služieb dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou)Doklad uvedený pod bodom 1.1 môže uchádzač nahradiť úradne overenou kópiou platného Potvrdenia Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ak je v ňom zapísaný. Uchádzač, ktorý nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva uvedené doklady, môže ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov v krajine jeho sídla.

III.1.2.   Ekonomické a finančné postavenie Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: §27 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z.: Vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky zahraničnej banky/bánk (bánk vtedy, ak uchádzač má otvorených viac podnikateľských účtov vo viacerých bankách), že uchádzač nie je v nepovolenom debete, a že si plní voči banke/bankám alebo pobočke/pobočkám všetky záväzky, ktoré vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z plnenia si záväzkov vyplývajúcich z úverových vzťahov, ktoré nesmie byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky. Súčasne treba k vyjadreniu banky/bánk predložiť aj čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu uchádzača, že má zriadený účet/účty iba v banke/bankách, od ktorých predložil požadované vyjadrenie. Nie je možné nahradiť požadované potvrdenie, resp. potvrdenia príslušnej banky/bánk alebo pobočky/pobočiek výpisom z účtu uchádzača v príslušnej banke/bankách alebo pobočke/pobočkách. Ak uchádzač nedokáže z objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určenými dokladmi, verejný obstarávateľ môže uznať aj iné doklady, ktorými sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená na verejnom obstarávaní, požaduje sa preukázanie podmienok účasti ekonomického a finančného postavenia v zmysle § 27 zákona č. 25/2006 Z. z., za všetkých členov skupiny spoločne. Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených v tejto časti súťažných podkladov. Minimálna požadovaná úroveň štandardov : Verejný obstarávateľ skúma schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky voči finančným inštitúciám z čoho sa bude dať usúdiť v prípade pôžičiek serióznosť uchádzača plniť si finančné záväzky, alebo finančná stabilita. Potreba vyplýva zo spôsobu financovania predmetu zákazky zo strany objednávateľa, kedy uchádzač musí mať vlastné zdroje alebo schopnosť získať finančné krytie na dodávku predmetu zákazy, ktorý bude uhradený bez finančných preddavkov.

III.1.3.   Technická alebo odborná spôsobilosť Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 3.1Podľa §28 ods.1 písm. b).zákona č. 25/2006 Z. z. - Záujemca predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov (2011, 2010, 2009, 2008, 2007) doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok ak odberateľoma.) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí iný verejný obstarávateľb.) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení.3.2Podľa § 28 ods. 1 písm. g.) zákona č. 25/2006 Z.z. - Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby. . Minimálna požadovaná úroveň štandardov : 3.1.1.Minimálna požadovaná úroveň štandardov: zoznam stavebných prác, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov musí byť potvrdený uchádzačom a musí obsahovať minimálne tri stavby súvisiace s predmetom zákazky rovnakého alebo podobného charakteru ako je zákazka na uskutočnenie stavebných prác s rozpočtovým nákladom nad 60.000,- € bez DPH za každú z nich. Na minimálne tieto tri stavby musí uchádzač predložiť potvrdenie o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením názvu verejného obstarávateľa- odberateľa, jeho adresy, meno zodpovednej osoby, ceny za dodanie predmetu zákazky bez DPH aj s DPH, miesto uskutočnenia prác a lehoty uskutočnenia prác. Skupina ako celok musí spĺňať tiež tie isté hodnoty a požiadavky. Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky účasti podľa §32 ods.6 ZVO: požiadavka je primeraná predmetu zákazky z dôvodu potreby overiť si či mal uchádzač zmluvné plnenia v dostatočnom objeme na preukázanie skúseností.3.2.2Minimálna požadovaná úroveň štandardov - uchádzač musí preukázať, že má k dispozícii minimálne jednu osobu s odbornou spôsobilosťou na výkon činnosti stavbyvedúci, t. j. mala osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb.

o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v platnom znení – odborné zameranie - pozemné stavby, splnomocňujúce na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe v zmysle §45 zákona č.50/1976 Zb. (stavebný zákon) resp. iný relevantný doklad na vybrané činnosti vo výstavbe inžinierske stavby alebo dopravné stavby alebo iný ekvivalentný doklad vydávaný v členských štátoch EÚ alebo príslušnými orgánmi v krajine sídla uchádzača preukazujúci túto skutočnosť. Doklad bude predložený ako overená fotokópia alebo kópia pôvodného dokladu s originálom odtlačku pečiatky a originálom podpisu tejto spôsobilej osoby.3.2.3Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, a to napr. formou vyhlásenia danej osoby alebo zmluvou o budúcej zmluve, pričom táto osoba predloží doklad, ktorým bude preukázané, že tieto kapacity má k dispozícii (taký doklad, aký je požadovaný od uchádzača). Zdôvodnenie primeranosti požadovanej podmienky účasti podľa §32 ods.6 ZVO: Je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné skúsenosti s uskutočňovaním a vedením stavebných prác na plnenie zmlúv rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.

2/

Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP

IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Voľba: Najnižšia cena

IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia

Nie

IV.2. Administratívne informácie

IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

238/2012

IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom Dátum a čas: 07.11.2012 15:00 Úhrada za súťažné podklady Uvedte: Nie

IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas: 19.11.2012 13:00

IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk

Dátum a čas: 19.11.2012 13:05 Miesto : Obecný úrad v Liptovskej Kokave Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk sa môže zúčastniť otvárania obálok s ponukami. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok. Preukáže sa výpisom z obchodného registra, preukazom totožnosti alebo živnostenským oprávnením, preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie. Plná moc musí byť podpísaná osobou, ktorá je uvedená vo výpisoch zo živnostenského listu a obchodného registra a je oprávnená konať v mene spoločnosti.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ

Áno Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka z Programu pre rozvoj vidieka SR 2007-2013.

VI.2. Ďalšie informácie

Súťažné podklady budú odosielané iba elektronicky na emailové adresy na zaklade žiadosti, ktorá bude doručená ako samostaná príloha elektronickou poštou na adresu : dana.kicinova@gmail.com,. Podklady budú zasielané iba elektronicky preto každý záujemca je povinný po doručení podkladov potvrdiť ich prijatie.O vysvetlenie podkladov môžte priamo u zodpovednej osoby na adrese: Dana Kičinová, Moyzesova 177, 03301 Liptovský Hrádok, dana.kicinova@gmail.com. Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do 14.11.2012 do 13.00 hod. na uvedenú emailovú adresu. Lehota splatnosti faktúr je 20 dní, Verejný obstarávateľ zadrží z každej faktúry 10% do doby konečného prevzatia a odovzdania diela. Realizácia stavby je podmienená získaním finančných prostriedkov z F.EÚ

VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy

26.10.2012

3/