Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozvánka na zasadnutie

 

V Liptovskej Kokave dňa: 25.10.2012

   

Poslancom  obecného zastupiteľstva

 

 

Ján Bartek, L. Kokava 492,  poslanec  OZ a člen OR

Marián Belopotocký, L. Kokava 269, poslanec OZ

Blanka Fronková, L.Kokava 93, poslankyňa OZ

Miroslav Glos, L.Kokava 493,poslanec OZ

Miloš Choma, L.Kokava 13, poslanec OZ a člen OR

Mgr.Anna Majstráková, L.Kokava 18,  poslankyňa OZ

JUDr. Gabriela Mitrengová, L.Kokava 154, poslankyňa OZ a člen OR

Zdenka Vrbičanová, L.Kokava 326, poslankyňa OZ

Ján Stolár, L.Kokava 374, poslanec OZ

Ing. Jaroslav Lehotský – kontrolór obce

 

Pozvánka na  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave

     V zmysle p. 12 ods.1,  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorším predpisov

 

zvolávam

 zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa  25.10.2012  (štvrtok)   o 18.00 hod.  v zasadacej miestnosti KD

 

 

 

v Liptovskej Kokave  s týmto návrhom programu:

 Otvorenie, kontrola plnenia uznesení

 

Návrh programu rokovania zasadnutia OZ:

A.    Príprava rozpočtu na rok 2013

B.     Prevod vlastníctva majetku obce (verejný vodovod IBV Krúhy)

C.     Predaj obecných pozemkov v lokalite Krúhy (verejná obchodná súťaž)

D.    Rôzne

E.     Návrh na uznesenie

F.      Záver

 

       

                                                                                                          Ing. Július Porubän

                                                                                                                starosta obce