Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozvánka na zasadnutie

 


Číslo:                                                                       V Liptovskej Kokave dňa: 27.08.2012

   

Poslancom  obecného zastupiteľstva


Ján Bartek, L. Kokava 492,  poslanec  OZ a člen OR

Marián Belopotocký, L. Kokava 269, poslanec OZ

Blanka Fronková, L.Kokava 93, poslankyňa OZ

Miroslav Glos, L.Kokava 493,poslanec OZ

Miloš Choma, L.Kokava 13, poslanec OZ a člen OR

Mgr.Anna Majstráková, L.Kokava 18,  poslankyňa OZ

JUDr. Gabriela Mitrengová, L.Kokava 154, poslankyňa OZ a člen OR

Zdenka Vrbičanová, L.Kokava 326, poslankyňa OZ

Ján Stolár, L.Kokava 374, náhradník

Ing. Jaroslav Lehotský – kontrolór obce

 

Pozvánka

                                           na  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave

                                                                         

     V zmysle p. 12 ods.1,  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorším predpisov

 

 zvolávam

  zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa  30.8.2012  (štvrtok)   o    18,00 hod.  v zasadacej miestnosti KD

 

v Liptovskej Kokave  s týmto návrhom programu:

  

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení

 

 Návrh programu rokovania zasadnutia OZ:

 

 Predaj pozemku parcela č. KN-C 1419/20 Predaj obecných pozemkov v lokalite Krúhy ( verejná obchodná súťaž ) Rôzne Návrh na uznesenie Záver

        

 

                                                                                                          Ing. Július Porubän

                                                                                                                                                      starosta obce