Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Zmena Územného plánu obce

 

 

 Ing. arch. Paško Vladimír - Projekcia urbanizmu a architektúry, Tulská 97, 974 04  Banská Bystrica, tel. 048/4131739

 


Zmeny a Doplnky č.1.

k ÚPN O

Liptovská Kokava

 

Banská Bystrica

Február 2012

A        Smerná časť

 

 

A.1          Základné údaje

 

Obstarávateľ Zmien a Doplnkov č.1.:           obec Liptovská Kokava

Spracovateľ:                           Ing. arch. Paško Vladimír, projekcia urbanizmu              a architektúry,  Tulská   97, 974 04  Banská Bystrica

Obstarávateľská činnosť:           Ing. arch. Tatiana Nosková

Dátum spracovania návrhu:    Február 2012

 

 

A.2          Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré Zmeny a Doplnky č.1. k  ÚPN O riešia

 

A.2.1      Údaje o dôvodoch obstarávania  Zmien a Doplnkov č. 1.  ÚPN O

 

Územný plán obce Liptovská Kokava bol spracovaný v roku 2005. Uznesením obecného zastupiteľstva č.2/2006- bod 2, zo dňa 4.4.2006 bol schválený.

 

A.2.2      Hlavné ciele riešenia

 

Text sa dopĺňa:

Návrh Zmien a Doplnkov ( ďalej len ZaD) predovšetkým stanovuje:

Plochy pre záhradkársku osadu- východne od zastavaného územia obce- D 1/1 Zmenu funkcie z HBV na IBV v lokalite D 1/2 Plochy pre rekreačnú vybavenosť a rekreačné domky – severne od navrhovaného kúpaliskového areálu – D 1/3 Plochy pre chatové osady – Lokality D 1/4 - D 1/7.

 

A.3          Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu

 

Text sa dopĺňa:

Obec Lipt. Kokava postupne realizuje zámery stanovené v Návrhu ÚPN O.

 

 

 

A.4          Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania koncepcie

 

A.4.1      Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD

 

Platí pôvodný text.

 

A.4.2      Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním

 

Zmeny a Doplnky č.1. k ÚPN O dodržiava  funkcie, trasy, koncepcie deklarované v Zadaní pre spracovanie ÚPN O Lipt. Kokava.

 

A.4.3      Výsledky variantných riešení

 

Neboli spracovávané variantné riešenia

 

A.4.4      Súpis použitých ÚPP a iných podkladov so zhodnotením ich využitia pri riešení

 

·         ÚPN VÚC Žilinského samosprávneho kraja

·         Lesohospodársky plán

·         ROEP katastrálneho územia obce Lipt. Kokava

·         Koncepčné materiály ochrany prírody

 

 

A.5          Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický popis

 

Z a D sú rozdelené do lokalít D 1/1 až D 1/7.

Lokalita D 1/1 sa nachádza východne od zastavaného územia v priestore bývalých sadov Lokalite D 1/2 sa nachádza v zastavanom území na začiatku novej budovanej ulice Lokalita D 1/3 sa nachádza severne od pripravovaného kúpaliskového areálu a západne od poľnohospodárskeho dvora Lokalita D 1/4 sa nachádza na severozápadnom okraji katastrálneho územia pri rieke Belej Lokalita D 1/5 sa nachádza v lokalite „ Kokavské lúky“ pri Kokavskom moste Lokalita D 1/6 s a nachádza severne od prírodnej rezervácie Machy Lokalita D 1/7 sa nachádza nad potôčkom Dovalovec vo východnej časti katastra.

 

 

A.6          Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu

 

Pri riadení funkčného využitia, usporiadania územia a rozvoja osídlenia kraja platia tieto záväzné regulatívy, ktoré nadväzujú na záväznú časť KURS 2001, schválenú uznesením vlády SR č.1033 z 31. októbra 2001 a vyhlásenú nariadením vlády SR č. 528/2002 Z. z. zo dňa 14. augusta 2002 a Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Žilinského kraja  v zmysle Uznesenia zastupiteľstva č.6. zo dňa 27.4. 2003

 

(1.1)        vytvárať podmienky pre vyvážený rozvoj regiónu v oblastiach osídlenia, ekonomickej, sociálnej a technickej infraštruktúry pri zachovaní zdravého životného prostredia a biodiverzity v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja,

(1.2)        vychádzať pri územnom rozvoji kraja z rovnocenného zhodnotenia vzťahov vnútroregionálnych a nadregionálnych, pri zdôraznení územnej polohy kraja, ktorý hraničí s Českou republikou a Poľskou republikou a jeho špecifických podmienok spočívajúcich vo veľmi vysokom plošnom podiele chránených území v kraji (najvyššom v celej SR),

(1.17)      napomáhať rozvoju vidieckeho priestoru a náprave vzťahu medzi mestom a vidiekom na základe nového partnerstva založeného na vyššej integrácii funkčných vzťahov mesta a vidieka nasledovnými opatreniami:

(1.17.1)   vytvárať podmienky pre rovnovážny vzťah urbánnych a rurálnych území a integráciu funkčných vzťahov mesta a vidieka,

(1.17.2)   podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia s cieľom vytvárania rovnocenných životných podmienok obyvateľov a zachovania vidieckej (rurálnej) krajiny ako rovnocenného typu sídelnej štruktúry,

(1.17.3)   zachovať špecifický ráz vidieckeho priestoru a pri rozvoji vidieckeho osídlenia zohľadňovať špecifické prírodné, krajinné a architektonicko-priestorové prostredie,

(1.17.4)   vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracovisko- rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,

(1.20)      rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických sídelných a krajinných štruktúr a to najmä lokalít svetového kultúrneho dedičstva, archeologických nálezov, pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón, areálov historickej zelene a národných kultúrnych pamiatok, lokalít tvoriacich charakteristické panorámy chránených území, národnú sústavu chránených území v príslušnej kategórii a stupni ochrany a medzinárodne chránených území (Ramsarské lokality, lokality NATURA).

(2.9)        podporovať malé a stredné podnikanie v oblasti zdravotníctva a to najmä v územiach vzdialenejších od sídelných centier,

(2.11)      riešiť nedostatočné kapacity zariadení sociálnej starostlivosti a zaostalosť priestorovej vybavenosti v regiónoch,

(3.4)        preferovať kvalitatívny rozvoj a (nadštandartnú) vysokoštandartnú vybavenosť pre (horskú turistiku) horský turizmus, klimatickú liečbu a vrcholové športy (bez zvyšovania kapacít) na území Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Malá Fatra a (Chránenej krajinnej oblasti) Národného parku Veľká Fatra, kapacitách stanovených podľa schválených územných plánov obcí a podľa zákona č.127/1994 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie; v chránených krajinných oblastiach Kysuce, Strážovské vrchy a Horná Orava podporovať aj kvantitatívny rozvoj budovania vybavenosti pre turistiku v mestách a vidieckych sídlach,

(4.2)        rešpektovať navrhované podmienky ochrany prírody v súlade so schváleným národným zoznamom území európskeho významu

(4.3)        dodržiavať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability podmienky

(4.3.1)     pre chránené územia (vyhlásené a navrhované na vyhlásenie) podľa osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a (stupne) stupňa ochrany,

(4.3.2)     pre lesné ekosystémy (podľa) vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane lesov  v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,

(4.3.3)     pre poľnohospodárske ekosystémy (podľa) vyplývajúce z osobitných predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v kategóriách podporujúce a zabezpečujúce ekologickú stabilitu územia (trvalé trávne porasty),

(4.3.4)     pre ekosystémy mokradí (podľa) vyplývajúce z medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná,

(4.3.5)     pre navrhované chránené vtáčie územia a dodržiavať ochranné podmienky, stanovované samostatne osobitným predpisom pre každé chránené vtáčie územie,

(4.3.6)     pre navrhované územia európskeho významu a zosúladiť spôsob ich využívania tak, aby nedošlo k ohrozeniu predmetu ochrany

(4.4)        zachovať prirodzený charakter vodných tokov zaradených medzi biokoridory, chrániť jestvujúcu sprievodnú vegetáciu a chýbajúcu vegetáciu doplniť autochtónnymi druhmi,

(4.5)        zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov vo voľnej krajine len prírodnými prvkami - trávne porasty, stromová a krovinná vegetácia a vylúčiť všetky aktivity ohrozujúce prirodzený vývoj (vylúčenie chemických vyživovacích a ochranných látok, skládky odpadov a pod.),

(4.6)        stabilizovať spodnú hranicu lesov a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu les - bezlesie,

(4.8.2)     podporovať extenzívne leso-pasienkárske využívanie podhorských častí, s cieľom zachovania krajinársky a ekologicky hodnotných území s rozptýlenou vegetáciou,

               preveriť pri každom navrhovanom veľkoplošnom zábere, líniovom zábere krajiny, alebo inom technickom diele:

·         dopad navrhovaných stavieb na okolitú krajinu – krajinný obraz (harmónia, kompozícia, vyváženosť, mierkovitosť),

·         dopad navrhovaných stavieb na zmenu krajinnej panorámy miesta alebo línie,

·         bezprostredný dopad a mieru devastácie lokálnych krajinných scenérii alebo ich zmenu,

·         prínos možných vizuálnych vnemov z krajinného obrazu priamo z navrhovaných diel (diaľnice),

·         dopad na psychologické pôsobenie navrhovaných stavieb v krajine,

·         dopad na biodiverzitu, prvky ÚSES a biotopy chránených druhov.

(4.13.4)   zohľadňovať pri umiestňovaní činností na území ich predpokladaný vplyv na životné prostredie a realizáciou vhodných opatrení dosiahnuť odstránenie, obmedzenie alebo zmiernenie prípadných negatívnych vplyvov,

(4.15.1)   nepovoľovať výstavbu malých vodných elektrární na vodných tokoch, ktorým sa poskytuje územná ochrana prírody a krajiny:

·         Chránený areál rieka Orava

·         Chránený areál Revúca

·         vodné toky, resp. ich časti zaradené medzi územia európskeho významu

(4.20)      vymedziť hranice zátopových území vodných tokov v ÚPD obcí za účelom ochrany priestoru riečnych alúvií pre situácie vysokých vodných stavov a ochrany biotických prvkov a ich stanovíšť v alúviách vodných tokov,

(4.21)      zabezpečiť pri ochrane pamiatkových území ich primerané funkčné využitie, zachovanie, údržbu a regeneráciu historického pôdorysu a parcelácie, vylúčenie veľkoplošných asanácií, zachovanie objektovej skladby, výškového a priestorového usporiadania objektov, uličného parteru, zachovania charakteristických pohľadov, siluety a panorámy, rešpektovanie historických a architektonických dominánt, zachovanie archeologických nálezísk,

(5.2.22)   zabezpečiť územnú rezervu a k výhľadovému horizontu homogenizovať Malý Tatranský okruh – cesty II(III/52019, II/584, II/537), (hlavný cestný ťah pre medzinárodnú turistickú dopravu cestu v kategórii C 9,5/70-60) v trase a úsekoch:

·         cesta III/52019 Vitanová – Oravice – preložka Zuberec,

·         cesta II/584 Zuberec – preložka Liptovské Matiašovce – Liptovský Trnovec – Liptovský Mikuláš,

·         peáž s cestou I/18 Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok v kategórii C 11,5/80 ako súbežná cesta s diaľnicou D1,

·         cesta II/537 Liptovský Hrádok – Pribylina – hranica Žilinského a Prešovského kraja.

(5.7.1)     chrániť územný koridor a realizovať sieť cyklomagistrál (cyklistické trasy celoštátneho významu) v nasledovných trasách a úsekoch:

               Liptovsko-Tatranská cyklomagistrála v trase cesty I/18 Liptovský Mikuláš – Liptovský Hrádok, v trase cesty II/537 Liptovský Hrádok – Pribylina – hranica Žilinského a Prešovského kraja

( 6.1)       chrániť z hľadiska právnej ochrany vôd,

(6.1.1)     chránené vodohospodárske oblasti,

(6.4)        chrániť koridory hlavných prívodov pitnej vody z vodných zdrojov nadregionálneho významu podporovať rozvoj skupinových vodovodov pre zásobovanie obyvateľov a uvažovaný územný rozvoj zabezpečením výstavby týchto stavieb:

·         Pribylina, rekonštrukcia a rozšírenie SKV a súvisiace stavby,

(6.5)        podporovať rozvoj skupinových vodovodov na zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a chrániť koridory prívodov pitnej vody,

(6.6.)       podporovať výstavbu systémov na odkanalizovanie územia a zneškodňovanie odpadových vôd, prednostne v územiach, kde sa zabezpečuje právna ochrana vôd,

(6.12)      zabezpečiť likvidáciu povodňových škôd z predchádzajúcich rokov a budovať protipovodňové opatrenia na tokoch v území, ktoré je ohrozované povodňovými prietokmi s dôrazom na ochranu intravilánov miest a obcí

(6.13)      na ochranu územia pred povodňami:

(6.13.2.)  navrhované úpravy vodných tokov riešiť tak, aby zostali zachované ich ekostabilizačné a migračné funkcie

 (6.13.4.) komplexne riešiť odtokové pomery v povodiach tokov opatreniami, ktorých výsledkom bude zvýšenie retenčného účinku pôdy, spomalenie a vyrovnanie odtoku vody z povodia a zníženie erózneho účinku vody

(7.13)      vytvárať priaznivé podmienky na intenzívnejšie využívanie obnoviteľných a druhotných zdrojov energie ako lokálnych doplnkových zdrojov k systémovej energetike,

(7.14)      podporovať a presadzovať v regióne ŽSK s podhorskými obcami, využitie miestnych energetických zdrojov (biomasa, geotermálna a solárna energia, MVE a pod.) pre potreby obyvateľstva a služieb,

 (7.15)     znižovať energetickú náročnosť objektov (budov) z hľadiska tepelných strát,

(10.1)      zabezpečiť realizáciu hlavných a strategických cieľov stanovených v Telekomunikačných projektoch

(10.2)      dosiahnuť špičkovú medzinárodnú úroveň telekomunikačných služieb v horizonte do r. 2010

 

Verejnoprospešné stavby

 

(3.1.2)     skupinové vodovody pre zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a s nimi súvisiace stavby:

(3.1.2.g) Pribylina, rekonštrukcia a rozšírenie SKV a súvisiace stavby

 

 

A.7          Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

 

Platí pôvodný text

 

 

 

A.8          Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy

 

Platí pôvodný text

 

 

 

A.9          Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

 

Text sa dopĺňa :

Z a D dopĺňa plochy nadväzujúce na jestvujúce zastavané územie ako aj na navrhované plochy v ÚPN O. Súčasne rieši podrobnejšie plochy chatovej rekreácie a to ako už rozbudované, tak aj novonavrhované.

Súčasne sú premietnuté zámery ochrany príroda a to ako Chránené vtáčie územie ako aj Chránené územie Európskeho významu NATURA 2000.

 

 

 

A.10       Návrh funkčného využitia územia obce

 

Text sa dopĺňa:

 

Naďalej Prioritnou funkciou využívania voľnej krajiny bude využívanie orných pôd a trvalých trávnych porastov pre poľnohospodársku činnosť a lesných plôch v zmysle Lesohospodárskeho plánu avšak s obmedzením plynúcim zo záujmov ochrany prírody .

Súčasne sa zvýši podiel rekreačného využitia územia a to ako výstavbou rekreačnej vybavennosti v náväznosti na pripravovaný kúpaliskový areál, ale aj výstavbou areálov chatovej rekreácie.

 

 

A.11       Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie

 

A.11.1  Bývanie

 

Text sa dopĺňa:

 

Dochádza k zmene v ÚPN O regulovanej plochy č. 24 z funkcie bývania v HBV na funkciu bývania v IBV pri zachovaní pôvodného počtu obyvateľov.

 

 

A.11.2  Občianska vybavenosť

 

Text sa dopĺňa:

Z a D navrhuje v lokalite D 1/3 realizáciu rekreačnej vybavennosti vo forme penziónov, hotelov a apartmanových domov v celkovej kapacite 280 lôžok a 80 stoličiek

 

 

A.11.3  Výroba

 

Platí pôvodný text

 

 

A.11.4  Rekreácia a šport

 

Text sa dopĺňa:

 

V lokalite D 1/3e sú navrhované aj rekreačné domky v celkovej kapacite 144 lôžok

V lokalite D 1/4 sú navrhované objekty ICHR a to v celkovom počte 31 z čoho už 7 objektov stojí.

V lokalite D 1/5 je navrhovaných 32 chát.

V lokalite D 1/6 stoja 3 chaty. Táto lokalita je bez ďalšieho rozvoja

V lokalite D 1/7 je navrhovaných 9 chát.

 

Celkovo v uvažovaných lokalitách existuje 10 chát a Z a D navrhuje 65 chát čo môže predstavovať celkovo 400 lôžok.

 

 V lokalite D 1/1 je navrhovaná záhradkárska osada s celkovým počtom záhradiek cca 250.

 

 

 

 

A.12       Vymedzenie zastavaného územia obce

 

Platí pôvodný text. Z a D nenavrhuje rozšírenie zastavaného územia.

 

 

 

A.13       Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území

 

Text sa dopĺňa:

·         Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m do priemeru 500 mm vrátane

·         Ochranné pásmo vodojemov, oplotené. Predstavuje OP I. stupňa vodárenského zdroja 

 

 

 

A.14       Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami

 

A.14.1  Záujmy obrany štátu

 

Platí pôvodný text

 

 

A.14.2  Požiarna ochrana

 

Platí pôvodný text

 

 

A.14.3  Ochrana pred povodňami

 

Platí pôvodný text.

 

 

A.15       Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrneho dedičstva, ochrany prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých ďalších chránených území a ich ochranných pásiem vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability.

 

A.15.1  Ochrana prírody

 

Platí pôvodný text

 

A.15.2  Tvorba krajiny

 

Platí pôvodný text

 

 

A.15.3  Ochrana prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých ďalších chránených území

 

Platí pôvodný text

 

 

A.15.4  Ochrana kultúrneho dedičstva

 

Platí pôvodný text

 

 

 

A.16       Návrh verejného dopravného a technického vybavenia

 

 

A.16.1  Návrh základného dopravného systému

 

Text sa dopĺňa:

 

V lokalite D 1/3 bude územie obsluhované cestnými komunikáciami v kategóriách C3 MOK 6,5/30 a C 3 MOU 5,5/30.Tieto komunikácie budú napojené na jestvujúcu cestu od Pribyliny.

Sieť miestnych cestných komunikácií bude doplnená pešími chodníkmi v kategórii D2. Tieto budú napojené na v ÚPN O uvažované pešie chodníky.

V ostatných lokalitách navrhujeme prístup po jestvujúcich účelových komunikáciách s obmedzením prístupu do ďalšieho územia ( závory...) Lokality D 1/5 a D 1/6 budú prístupné jestvujúcimi účelovými od lokality  „Kokavský most“ popri lesnej škôlke.

 

 

A.16.2  Vodné hospodárstvo

 

Text sa dopĺňa:

 

Zmeny a Doplnky č.1. ÚPN obce Liptovská Kokava z hľadiska širších vzťahov :

·         Rešpektujú stavbu SKV Liptovský Mikuláš a SKV Pribylina, napojenie VZ Križan

Zmeny a Doplnky č.1. ÚPN obce Liptovská Kokava z hľadiska zásobovania pitnou vodou navrhuje rozvojovú lokalitu D 1/3 napojiť na verejný vodovod obce :

·         navrhujú predĺženie rozvodnej siete z obce realizáciou potrubia DN 100 dĺžky cca 600m,

·         navrhujú rozvodnú vodovodnú sieť DN 100 dĺžky cca 1.100m.

·         Objekty chatovej rekreácie budú zásobované vodou z vlastných studní.

 

Potreba pitnej vody

·         Priemerná denná potreba

Ubytovanie   :  280 lôžok  x  200 l.lôžko-1.d-1  =  56,0 m3.d-1

                         144 lôžok  x    90 l.lôžko-1.d-1  =  13,0 m3.d-1

Stravovanie   :   6 zamest.  x  450 l.zam.-1.d-1   =    2,7 m3.d-1  

Priemerná denná potreba spolu                              71,7 m3.d-1  =  0,83 l.s-1

 

·         Maximálna denná potreba :  71,7  x  1,6  =  114,7 m3.d-1  =  1,33 l,s-1

·         Maximálna hodinová potreba :  1,33  x  1,8  =  2,4 l.s-1

 

Posúdenie návrhu

·         Odber vody z prívodu SKV

Vodovod obce Liptovská Kokava  :              6,10 l.s-1

Termálno – relaxačný areál (I + II etapa)  :   1,16 l.s-1

Lokalita D 1/3                                            :   1,33 l.s-1

Spolu                                                              8,59 l.s-1

 

·         Posúdenie akumulácie, zásobného potrubia a rozvodnej siete vodovodu Liptovská Kokava

Potreba pitnej vody

 

Qd priemerná

Qd maximálna

Qh

Dokumentácia

m3.d-1

l.s-1

m3.d-1

l.s-1

l.s-1

ÚPN obce Liptovská Kokava

328,4

3,8

525,4

6,1

11,0

Zmeny a Doplnky č.1. 

71,7

0,83

114,7

1,33

2,4

Spolu

400,1

4,63

640,1

7,43

13,4

Akumulácia vody

Minimálna potrebná miera akumulácie 60 % z Qd max =   384,0 m3

Navrhovaná akumulácia vo vodojeme Liptovská Kokava s objemom 200 + 500 m3 vyhovuje.

 

Zásobné potrubie

Maximálna hodinová potreba Qh =  13,4 l.s-1.

Zásobné potrubie DN 150 kapacitne vyhovuje.

 

Návrh zásobovania pitnou vodou je zakreslený v grafickej časti dokumentácie.

Navrhované rozšírenie verejného vodovodu obce Liptovská Kokava do lokality D 1/3  je špecifikované ako verejnoprospešná stavba.

 

 Zmeny a Doplnky č.1. ÚPN obce Liptovská Kokava z hľadiska odvádzania a zneškodňovania splaškových odpadových vôd navrhujú napojiť lokalitu D 1/3 na kanalizačný komplex termálno-relaxačného areálu :

·         navrhuje splaškovú kanalizáciu DN 250, DN 300 dĺžky cca 1.300m,

·         navrhuje prípadne potrebné rozšírenie ČOV pre termálno-relaxačný areál.

 

Zmeny a doplnky č.1. k ÚPN O Lipt. Kokava stanovujú v chatových lokalitách zachytávanie splaškových vôd v žumpách s ich následným vývozom na ČOV

 

Množstvo splaškových vôd

Podľa vyčíslenej potreby bude množstvo splaškových vôd :

Q24 =  0,83 l.s-1

Qh max =  0,83 x 3,5 =  2,9 l.s-1

Qh min  =  0,83 x 0  =  0,0 l.s-1

 

Návrh odvádzania splaškových vôd je zakreslený v grafickej časti dokumentácie.

Navrhované rozšírenie splaškovej kanalizácie termálno-relaxačného areálu do lokality D 1/3   je špecifikované ako verejnoprospešná stavba

 

Zmeny a Doplnky č.1. ÚPN obce Liptovská Kokava navrhuje odvádzanie dažďových vôd z lokality D 1/3 do navrhovaného miestneho záchytného rigolu a do terénu.

 

Zmeny a Doplnky č.1. ÚPN obce Liptovská Kokava z hľadiska úprav tokov a odtokových pomerov pre lokalitu D 1/3 :

·         rešpektuje v ÚPN obce navrhovaný záchytný rigol v riešenej lokalite,

·         navrhuje v údolí priečne prehrádzky na zadržanie vody ako súčasť tvorby krajiny,

·         navrhuje na ochranu zastavaného územia dva zasakovacie rigoly dĺžky 350m a 400m

 

 

A.16.3  Zásobovanie elektrickou energiou

 

Pôvodný text sa dopĺňa :

 

Výpočet a návrh v zásobovaní elektrickou energiou

Pri bilancovaní potreby elektrickej energie navrhovaných objektov Zmien a Doplnkov č. 1 k ÚPN O Liptovská Kokava sme vychádzali z predpokladu, že 80% objektov navrhovanej občianskej vybavenosti  (penzióny, hotely, apartmánové domy, reštaurácie)  budú využívať komplexne na vykurovanie, varenie a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) zemný plyn, v menšej miere elektrickú energiu a alternatívne zdroje (tepelné čerpadlá, slnečné kolektory,  ušľachtilé pevné palivo, bioplyn atď.). Celkovú bilanciu potreby elektrickej energie pre objekty občianskej vybavenosti a komunálno-technickej spotreby sme stanovili z podielu odberu účelových jednotiek v štruktúre jednotlivých z energetickej bilancie riešených objektov a technológie a v zmysle pravidiel pre elektrizačnú sústavu č.2 (zásady pre navrhovanie distribučných rozvodných sieti NN/VN). Podrobné postupy výpočtov a priebežné výsledky budú k dispozícií u spracovateľa Zmien a Doplnkov ÚPD.

 

Navrhované objekty rekreačných domov, chát a chalúp sme zaradili do kategórie „C“ so súčasným príkonom na jednu bytovú jednotku podľa STN 33 2130 Z2 prílohy Ss = 11 kW.

Predpokladáme, že 90% navrhovaných objektov rekreačných domov, chát a chalúp bude využívať komplexne na vykurovanie, varenie a prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) elektrickú energiu, v menšej miere alternatívne zdroje (tepelné čerpadlá, slnečné kolektory,  ušľachtilé pevné palivo, bioplyn atď.).

 

Výpočet pre návrh zásobovanie elektrickou energiou

 

Lokalita č. D1/3  Zmeny a Doplnky č. 1 k ÚPD Liptovská Kokava  - Rekreačná vybavenosť, rekreačné domy

 

návrh: 1. Penzióny, Hotely, Apartmánové domy, Reštaurácie, 14x Penzióny  (280 lôžok,

                                                                                                             80 stoličiek/penzión) 

SOV i = 546 + 450 = 996 kW

SOV s = 996 x 0.6 = 497.6 kW

Skom =  8 kW    (komunálna spotreba)

Scelkom OV s = 497 + 8 = 505 kW

 

             2. Rekreačné domy - 24 objektov 

 

SRD i = 264 kW

SRD s = 264 x 0.36 = 95.04 kW

Skom =  7 kW    (komunálna spotreba)

Scelkom RD s = 95 + 7 = 102 kW

 

Počet navrhovaných transformačných staníc s výkonom  400 kVA:

 

             ScelkomOV s+ ScelkomRD         505 + 102        607                .   

 Nc s = –––––––––––––––––  =  –––––––––  =  ––––  =  1.82  =  2 ks

                   s.cos Ψ.0,85                    333             333

 

 

Pri predpokladanom ročnom využití maxime 1600 hodín, bude ročná spotreba elektrickej energie 971 200 kWh/rok.

 

Záver:

Predmetná lokalita č. D1/2 Zmien a Doplnkov č. 1 k ÚPN O Liptovská Kokava bude zásobovaná elektrickou energiou z dvoch nových  kioskových  trafostaníc  TS 01 a TS 02 s výkonom 400 kVA a novej NN sekundárnej káblovej siete.

 

Vysvetlivky : SOV i  - celkový inštalovaný  príkon pre občiansku vybavenosť

                       SOVsi  - celkový súčasný  príkon pre občiansku vybavenosť

                       Skom - celkový súčasný  príkon pre komunálnu spotrebu

                       Scelkom OV s – celkový požadovaný súčasný príkon pre občiansku vybavenosť

                       SRD i    -celkový inštalovaný príkon pre rekreačné domy

                       SRD s   -celkový súčasný  príkon pre rekreačné domy

                       Scelkom RD s – celkový požadovaný súčasný príkon pre rekreačné domy

 

Lokalita č. D1/4  Zmeny a Doplnky č. 1 k ÚPD Liptovská Kokava  - Chaty

 

navrhované objekty  –  24 chát

Sbyt i = 24 x 11 kW = 264 kW

Sbyt s = 264 x 0.36 = 95.04 kW

komunálna spotreba

Skom =  3 kW

 

Počet navrhovaných transformačných staníc s výkonom 100 kVA  zaťažených na 85 %:

 

             Sbyt s  + Skom        95 + 3          98                 .   

 Nc s = ––––––––––– =  ––––––   =  –––– =   1.18 =  1 ks

             s.cos Ψ.0,85          83              83

 

 

 

Vysvetlivky : Sbyt i – celkový inštalovaný príkon pre chaty

                       Sbyt s - celkový súčasný príkon pre chaty

                       Skom - celkový súčasný príkon pre komunálnu spotrebu                      

 

Podiel 1 chaty na súčasnom maximálnom príkone vrátane komunálnej spotreby je vypočítaný podľa:

 

            S s celkom          98                 

 Sn = –––––––––––– =  –––  = 4.09 kVA/chata

                  n                    24     

 

Pri predpokladanom ročnom využití maxime 1600 hodín, bude ročná spotreba elektrickej energie 156 800 kWh/rok.

 

Záver:

Predmetná lokalita č. D1/4 Zmien a Doplnkov č. 1 k ÚPN O Liptovská Kokava bude zásobovaná elektrickou energiou z novej  kioskovej  trafostanice  TS 03 s výkonom 100 kVA a novej NN sekundárnej káblovej siete.

 

Lokalita č. D1/5  Zmeny a Doplnky č. 1 k ÚPD Liptovská Kokava  - Chaty

 

navrhované objekty  –  32 chát

Sbyt i = 32 x 11 kW = 352 kW

Sbyt s = 352 x 0.35 = 123.2 kW

komunálna spotreba

Skom =  5 kW

 

Počet navrhovaných transformačných staníc s výkonom 160 kVA  zaťažených na 85 %:

 

             Sbyt s  + Skom        123 + 5         128                .   

 Nc s = ––––––––––– =  –––––––   =  –––– =   0.96 =  1 ks

             s.cos Ψ.0,85           133            133

 

 

 

Vysvetlivky : Sbyt i – celkový inštalovaný príkon pre chaty

                       Sbyt s - celkový súčasný príkon pre chaty

                       Skom - celkový súčasný  príkon pre komunálnu spotrebu                      

 

Podiel 1 chaty na súčasnom maximálnom príkone vrátane komunálnej spotreby je vypočítaný podľa:

 

            S s celkom          128                  

 Sn = –––––––––––– =  –––  = 4.0 kVA/chata

                  n                    32     

 

Pri predpokladanom ročnom využití maxime 1600 hodín, bude ročná spotreba elektrickej energie 204 800 kWh/rok.

 

Záver:

Predmetná lokalita č. D1/5 Zmien a Doplnkov č. 1 k ÚPN O Liptovská Kokava bude zásobovaná elektrickou energiou z novej  kioskovej  trafostanice  TS 04 s výkonom 160 kVA a novej NN sekundárnej káblovej siete.

 

Návrh zásobovania elektrickou energiou

 

Z uvedeného orientačného výpočtu požadovanej potreby elektrickej energie pre navrhované objekty Zmien a Doplnkov č. 1 k ÚPN O Liptovská Kokava a z analýzy jestvujúceho stavu energetických zariadení, kapacít a prenosových možností vyplýva, že súčasný stav prevádzkovanej VN a NN siete v riešenom území je nepostačujúci pre navrhovaný urbanistický rozvoj s intenzifikáciou a ďalšie požiadavky na potrebný elektrický príkon bude možné riešiť len vybudovaním nových energetických zariadení a to v oboch napäťových úrovniach VN a NN siete.

V riešených lokalitách bude nutné vybudovať ďalšie zahusťovacie trafostanice v novourbanizovaných lokalitách pre navrhovanú občianskú vybavenosť a rekreačné objekty chát. Navrhované kioskové trafostanice TS 01, TS 02, TS 03 a TS 04 navrhujeme  pripojiť novými zemnými 22 kV prípojkami z jestvujúceho VN 22 kV distribučného vedenia a to suchými káblami AXEKCEY  vedenými  káblovej rýhe v zelenom páse vedľa navrhovaných cestných a peších komunikácií.

V novourbanizovaných lokalitách vybudovať novú NN sekundárnu káblovú sieť zemnými káblami AYKY do 240 mm2 slučkovaním cez prípojkové a rozpojovacie skrine objektov a elektromerové rozvádzače voľne prístupné z ulice. Verejné osvetlenie budovať na samostatných stožiaroch verejného osvetlenia /VO/ zemnými káblami AYKY do 25 mm2 s pripojením na centrálny impulz obce Liptovská  Kokava.

 

Navrhované trafostanice

(číslovanie trafostaníc je účelové a výkony sú informatívne)

Č.   názov

Lokalita č.

Výkon ( kVA)

Typ

Poznámka

TS 01

D1/3

400

Kiosková

Priestorová rezerva pre osadenie dvoch TS do 630

TS 02

D1/3

400

Kiosková

Priestorová rezerva pre osadenie dvoch TS do 630

TS 03

D1/4

100

Kiosková

alternatíva stožiarová

TS 04

D1/5

160

Kiosková

alternatíva stožiarová

Spolu

 

      1060 kVA

 

 

 

 

 

Rozmiestnenie jestvujúcich energetických zariadení a trasy rozvodov a ich kapacity sú zdokumentované v grafickej prílohe.

 

 Zásady zásobovania elektrickou energiou

Analýzou jestvujúceho stavu v zásobovaní elektrickou energiou a predpokladaným vypočítaným nárastom potreby elektrickej energie pre navrhované objekty Zmien a Doplnkov č. 1 k ÚPN O Liptovská Kokava z dôvodu ďalšej urbanizácie a intenzifikácie riešeného územia bude nutné :

 

-                      Vybudovať nové zahusťovacie kioskové trafostanice TS 01, TS 02, TS 03, TS 04  s kapacitou transformáta podľa tabuľky navrhovaných trafostaníc a energetického zbilancovania jednotlivých lokalít s ich  káblovým prepojením na jestvujúce distribučné VN 22 kV vedenie,

-                      Navrhované kioskové trafostanice pripojiť  VN 22 kV káblovými prípojkami  suchými káblami v zemi z jestvujúceho VN 22 kV distribučného vedenia, resp.slučkovaním z VN rozvádzačov navrhovaných trafostaníc,

-                      NN sekundárnu sieť v novonavrhovaných lokalitách ZaD č. 1 budovať zemnými káblami typu AYKY, CYKY  do 240 mm2 uloženými v zemi popri cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé objekty budú napájať slučkovaním cez rozpojovacie a prípojkové skrine objektov s elektromerovými rozvádzačmi, voľne prístupné z ulice, s možnosťou dosiahnutia okružného zásobovania,

-                      vonkajšie osvetlenie riešiť výbojkovými svietidlami s úspornými zdrojmi, ktoré budú osadené na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom do 25 mm2, spínanie osvetlenia bude zabezpečené  prostredníctvom rozvádzačov  RVO od trafostaníc s prepojením na centrálny impulz obce,

 

 

 

 

 

A.16.4  Koncepcia zásobovania teplom

 

Text sa dopĺňa:

 

Vykurovanie plynom navrhujeme pre, objekty bývania, všetky objekty občianskej a  rekreačnej vybavenosti  a čiastočne pre rekreačné domy.

Predpokladáme, že 75% objektov bude plynofikovaných, niektoré zo zostávajúcich budú vykurované elektricky a  zbytok bude z rôznych dôvodov aj naďalej používať pevné palivo avšak na báze dreva.. Elektrickou energiou a pevnými palivami na báze dreva by boli vykurované objekty chatovej rekreácie.

 

 

A.16.5  Zásobovanie plynom

 

Text sa dopĺňa:

 

Plynom budú zásobované lokality D ½ a D 1/3.

V lokalite D 1/2 nedochádza voči ÚPN O k zmene v potrebe plynu, ako ani k zmene navrhovaných trás distribučného plynovodu.

V lokalite D 1/3 bude nasledujúca potreba plynu:

 

Rekreačná vybavenosť

        Hodinová potreba :            71 m3/ hod

        Ročná potreba :         161 000 m3/hod

 

Rekreačné domky

        Hodinová potreba:               38,4 m3/hod

        Ročná potreba:             652 400 m3/hod

 

Spolu

        Hodinová potreba:             109,4 m3/hod

        Ročná potreba:            223 400 m3/rok

 

Zásobovanie predmetnej lokality v prvej etape bude z jestvujúcej siete prípojkou z vetvy vedúcej k poľnohospodárskemu areálu.

Po dobudovaní zámerov stanovených v ÚPN O v západnej časti obce bude zokruhovaná sieť plynovodou.

 

 

A.16.6  Telekomunikácie

 

Text sa dopĺňa:

 

Vybudovaní zariadení v lokalite D 1/3 dôjde k navýšeniu potreby telefónnych prípojok o ďalších 50.

 

 Dopĺňa sa kapitola :

 

Návrh riešenia civilnej ochrany obyvateľstva

Pri riešení záujmov civilnej ochrany obyvateľstva je potrebné zohľadniť požiadavky:

-               zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov

-               vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok a zariadení civilnej ochrany

-               vyhlášky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany.

Vzhľadom k reálnym možnostiam je predpoklad pre ochranu obyvateľstva ukrytím budovať ochranné stavby len formou úkrytov budovaných svojpomocne v rodinných domoch (dvojúčelové stavby).

Vybrané vhodné podzemné alebo nadzemné priestory stavieb na jednoduché úkryty budované svojpomocne musia spĺňať požiadavky na:

-        vzdialenosť miesta  pobytu ukrývaných osôb  tak, aby sa  mohli v prípade ohrozenia včas ukryť,

-        zabezpečenie  ochrany pred  rádioaktívnym  zamorením a pred preniknutím nebezpečných látok,

-        minimalizáciu  množstva  prác  nevyhnutných  na  úpravu týchto priestorov,

-        statické vlastnosti a ochranné vlastnosti,

-        vetranie prirodzeným alebo núteným vetraním vonkajším vzduchom filtračným a ventilačným zariadením,

-        utesnenie.

Pri ochrannej stavbe typu jednoduchý úkryt musí ochranný súčiniteľ stavby dosiahnuť hodnotu K0 = minimálne 50.", čo je základnou požiadavkou na umiestnenie týchto ochranných stavieb.

 

A.16.7  Koncepcia starostlivosti o životné prostredie

 

Zásady funkčného, hlavne hospodárskeho a rekreačného využívania územia vo vzťahu k ekologickej únosnosti územia  poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, ťažba nerastných surovín, cestovný ruch, stavebný rozvoj obce .

 

Platí pôvodný text

 

Návrh opatrení na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine

 

Platí pôvodný text

 

Zásady vymedzenia hraníc zastavaného územia  obce, návrh opatrení na zachovanie a obnovenie  krajinno-estetických hodnôt územia a zásady priestorového rozvoja obce

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

 

Zmeny a Doplnky č. 1. nerozširujú hranice zastavaného územia.

Pri realizácií výstavby v lokalitách D 1/3 až D 1/5 je uvažovaná výstavba v ochrannom pásme lesa (  od 50 do 30 m) z titulu snahy o zachovanie lúčneho charakteru centrálnych plôch, kde nie je navrhovaná zástavba chatami. Zachovanie lúčneho charakteru vyvoláva aj obmedzenie výsadby vzrastlej zelene pri objektoch chát. Táto výsadba by mala byť len v tesnej blízkosti objektov a na báze miestnych druhov.

Lokalita D 1/6 nebude ďalej rozvíjaná.

V lokalite D 1/3 v exponovanej časti svahu ako aj v údolnici miestneho potôčika je navrhovaná realizácia verejnej zelene.

V lokalite D 1/1 dôjde k premene sadov na záhradkársku osadu. Pri jej realizácii je potrebné zachovať odstup oplotenia od potoka Dovalovec v min. vzdialenosti 10 m.

 

Zložky životného prostredia

·         Voda

 

Platí pôvodný text.  

 

·         Ovzdušie (ochrana čistoty ovzdušia)

 

Platí pôvodný text

 

·         Pôda (ochrana pôdneho fondu)

 

Text sa dopĺňa

 

 

Pri realizácii lokalít D ¼, D 1/5 a D 1/7 je potrebné zabezpečiť možnosť senokosného obhospodarovania väčšiny priestorov.

 

·         Biota  (územný priemet ekologickej stability krajiny)

Platí pôvodný text

 

Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie

 

·         Huk a vibrácie

 

Platí pôvodný text

 

A         Exhaláty a sekundárna prašnosť

 

Platí pôvodný text.

 

Faktory pozitívne ovplyvňujúce životné prostredie

 

Platí pôvodný text.

 

Návrh zásad a opatrení pre nakladanie s odpadmi

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

Je potrebné rozšíriť zberné miesta komunálneho odpadu do lokalít D 1/1, D 1/3, D ¼, D 1/5 a D 1/7.

Súčasne bude potrebné zabezpečiť zber organického odpadu najmä zo záhradkárskej osady ako aj z chatových lokalít.

 

A.17       Vymedzenie a vyznačenie prieskumových území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov

 

Platí pôvodný text.

 

 

 

A.18       Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu

 

Platí pôvodný text.

 

 

A.19       Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu

 

 

A.19.1  Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (PP)

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

 

Doplnok č. 1 územného plánu obce Liptovská Kokava z hľadiska záberov poľnohospodárskej pôdy rieši zámery rekreačného využitia územia mimo zastavaného územia obce. Všetky zámery budú realizované v katastrálnom území Liptovská Kokava a to nasledovne:

 

Lokalita č.

Záber č.

Súčasné funkčné využitie

Funkčné využitie navrhované

1

1

Sad, TTP

Záhradkárska osada s chatkami a cestičkami. Plocha zámeru je 12,4600 ha. Z toho 0,0660 ha tvorí zastavaná plocha komunikácie, 11,7740 ha je navrhnuté na zmenu využitia PP a 0,6200 ha predstavuje záber PP pri zastavanosti plochy 5%

3

1

TTP

-          rekreačná vybavenosť (penzióny, hotely, reštaurácie)

-          verejná zeleň

-          dopravné plochy a technická vybavenosť

Celková výmera plochy predstavuje 8,2010 ha, z čoho záber PP pri zastavanosti plochy 60% bude 4,9206 ha.

2

TTP

-          individuálna rekreácia (rekreačné domy)

-          ihriská

-          dopravné plochy a technická vybavenosť

Celková výmera plochy predstavuje 5,0490 ha, z čoho pri zastavanosti 40% bude záber PP 2,0196 ha

4

 

1

TTP

Individuálna chatová rekreácia a účelové komunikácie. Záber PP pri zastavanosti plochy 10% bude 0,5081 ha z výmery  lokality 5,0810 ha.

2

TTP

Tech. infraštruktúra – 22 kV elektrické vedenie + trafostanica 10 x 1 m2

5

1

TTP

Individuálna chatová rekreácia a účelové komunikácie. Výmera lokality je 6,5390 ha, z čoho záber PP pri zastavanosti 10% bude 0,6539 ha.

7

1

TTP

Individuálna chatová rekreácia a účelové komunikácie. Výmera lokality je 1,1900 ha, z čoho záber PP pri zastavanosti 8% bude 0,0952 ha.

 

Pozemky poľnohospodárskej pôdy záberom dotknutých lokalít sú z hľadiska kvality pôdy zaradené do bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) 1011015, 1065242, 1069405, 1071235, 1071442, 1071445, 1085012, 1085022, 1089025, 1089245 a skupín BPEJ 5, 7 a 8. V zmysle uvedených kódov BPEJ sa lokality nachádzajú vo veľmi chladnom vlhkom klimatickom regióne. Pôdne charakteristiky dotknutých BPEJ sú nasledovné:

 

-          1011015 – skupina BPEJ 7, , fluvizeme glejové, stredne ťažké piesočnatohlinité, na rovine, s pôdami bez skeletu, resp. slabo skeletovitými, s hĺbkou pôdy 60 cm a viac,

-          1065242 – skupina BPEJ 5, hnedozeme kultizemné, erodované a regozeme kultizemné, z polygenetických hlín a neogénnych sedimentov. V komplexe prevládajú hnedozeme erodované (>50%), stredne ťažké

-          1069405 – skupina BPEJ 7, gleje kultizemné , stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké 1069445 – skupina BPEJ 7, gleje kultizemné , stredne ťažké, ťažké až veľmi ťažké

-          1071235 – skupina BPEJ 7, fluvizeme kultizemné, glejové, ťažké,

-          1071442 – skupina BPEJ 7, fluvizeme kultizemné, stredne ťažké až ľahké, plytké

-          1071445 – skupina BPEJ 7, fluvizeme kultizemné, stredne ťažké až ľahké, plytké

-          1085012 – skupina BPEJ 8, hnedozeme kultizemné, pseudoglejové, lokálne pseudogleje kultizemné, zo sprašových a polygenetických hlín, stredne ťažké

-          1085022 – skupina BPEJ 8, hnedozeme kultizemné, pseudoglejové, lokálne pseudogleje kultizemné, zo sprašových a polygenetických hlín, stredne ťažké

-          1089245 – skupina BPEJ 8, rendziny modálne, na výrazných svahoch: 12-25o, stredne ťažké až ťažké, lokálne veľmi ťažké.


Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde

 

Lokalita

/

záber

č.

Katastrálne územie

Funkčné využitie

Výmera záberu

Predpokladaná výmera poľnohospodárskej pôdy

Užívateľ PP

Vybudo-vané hydrome-lioračné zariadenia

Časová etapa reali-zácie

Iná infor-mácia

 

BPEJ

 

spolu

v ha

spolu

v ha

z toho

skupina BPEJ

výmera v ha

1/1

Liptovská Kokava

Záhradkárska osada s chatkami a cestičkami

0,6200

0,6200

7

0,6200

 

nie

 

1011015

1069405

1069445

1071545

3/1

Liptovská Kokava

Rekreačná vybavenosť (penzióny, hotely, reštaurácie), verejná zeleň, dopravné plochy a technická vybavenosť

 

4,9206

4,9206

5

3,6756

 

nie

 

1065242

7

1,2336

1071445

8

0,0114

1085022

3/2

Liptovská Kokava

Individuálna rekreácia (rekreačné domy), ihriská, dopravné plochy a technická vybavenosť

2,0196

2,0196

5

1,0440

 

nie

 

1065242

7

0,9756

 

nie

 

1071445

4/1

Liptovská Kokava

Individuálna chatová rekreácia a účelové komunikácie

0,5081

0,5081

8

0,5081

 

nie

 

1085012

4/2

Liptovská Kokava

Pätky stĺpov elektrického vedenia a trafostanica

0,0010

0,0010

8

0,0010

 

 

 

1089025

5

Liptovská Kokava

Individuálna chatová rekreácia a účelové komunikácie

0,6539

0,6539

7

0,6539

 

nie

 

1071235

7

Liptovská Kokava

Individuálna chatová rekreácia a účelové komunikácie

0,0952

0,0952

7

0,0892

 

áno

 

1071442

8

0,0060

1089245

Spolu zábery v k.ú. Liptovská Kokava

8,8184

8,8184

5

4,7196

 

7

3,5723

8

0,5265


 

Realizácia zámerov na poľnohospodárskej pôde sa uvažuje na výmere 38,5200 ha, z čoho zábery poľnohospodárskej pôdy predstavujú 8,8184 ha.

 

Zábery poľnohospodárskej pôdy sa riadili ustanoveniami zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení zákona č. 219/2008 Z.z. V zmysle uvedených zákonov a v zmysle Nariadenia vlády SR č. 376/2008 nie sú pre dotknuté pozemky stanovené odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.19.2  Vyhodnotenie záberov lesných pozemkov (lP)

 

Text sa dopĺňa:

 

Zámermi nebudú dotknuté žiadne lesné pozemky. Pri záberoch poľnohospodárskej pôdy v susedstve lesných pozemkov je pre stavebné účely rešpektované 30 m ochranné pásmo lesa.

Pre tento zámer je potrebná výnimka podmienená preukázaním odolnosti objektov na pád stromu. Faktor posunutia zástavby po hranicu 30 m si vyžaduje snaha o zachovanie lúčneho charakteru centrálnych plôch navrhovaných chatových lokalít ako aj zníženie potreby ozelenenia samotných objektov. Na nie poslednom mieste je aj snaha o netrieštenosť  „mŕtvych“ plôch medzi chatami a okrajom lesa.

 

 

 

 

A.20       Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, sociálnych a územno-technických dôsledkov

 

A.20.1  Hodnotenie  návrhu z hľadiska environmentálneho

 

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

 

Zmeny a Doplnky č.1. navrhujú realizáciu dobudovania ako aj nových chatových osád na trvalých trávnych porastoch. Zníženie hospodárenia na týchto pozemkoch sa prejavuje zvýšenou sukscesiou. Výstavba chát a ich prevádzka môže túto sukscesiu obmedziť.

V lokalite D 1/1 dôjde pri premene terajšieho opusteného sadu na záhradkársku osadu k čiastočnej obnove pôvodného charakteru.

 

 

A.20.2  Hodnotenie návrhu z hľadiska ekonomického.

 

Platí pôvodný text.

 

A.20.3  Hodnotenie z hľadiska sociálneho

 

 

Platí pôvodný text.

 

 

A.20.4  Hodnotenie z hľadiska územno-technického.

 

Platí pôvodný text.

 

 

NÁVRH ZÁVAZNEJ ČASTI

 

 

1. Stanovenie riešeného územia

 

Platí pôvodný text

 

2. Stanovenie limitov územného rozvoja

 

 

 

 

 

V rámci Zmien a Doplnkov č. 1. ÚPN obce Liptovská Kokava sa dopĺňa :

 

·         Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m do priemeru 500 mm vrátane

·         Ochranné pásmo vodojemov, oplotené. Predstavuje OP I. stupňa vodárenského zdroja 

 

 

 

 

3. Stanovenie regulatívov územného rozvoja

 

 

1. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia

 

Pôvodný text:

 

 

·         Plochy súčasných sadov budú naďalej využívané v pôvodnej funkcii.

 

Sa mení:

·         Plochy súčasných sadov budú využívané ako záhrady a záhradkárska osada

Ďalej sa text dopĺňa:

·         Severovýchodne od uvažovaného kúpaliskového areálu bude situovaný súbor rekreačnej vybavenosti a rekreačných domov

·         Pre výstavbu individuálnych chát sú určené priestory D 1/4, D 1/5 a D1/7.

·         Lokalita chatovej rekreácie  D 1/6 je bez ďalšieho rozvoja.

 

 

2. Určenie prípustných , obmedzujúcich a vylučujúcich podmienok na využitie jednotlivých plôch

 

 

Zmeny a Doplnky č.1. k ÚPN O Liptovská Kokava stanovuje nasledovné regulované plochy:

 

 

 

Regulovaná plocha č. 1- Lokalita D 1/1          

Funkčné využitie: záhrady a záhradkárska osada    

Možné využitie: sad   

Vylúčené využitie: bývanie, výroba, sklady

Spôsob zástavby: záhradky so záhradkárskymi chatami do 30 m2  

Výška zástavby: prízemie a podkrovie         

Zastavateľnosť: 5%

 

Regulovaná plocha č. 2 – Lokalita D 1/1        

Funkčné využitie: koridor inžinierskych sietí a prístupovej komunikácie   

Možné využitie: žiadne         

Vylúčené využitie: bývanie, výroba, sklady

Spôsob zástavby: voľný priestor s komunikáciou    

Výška zástavby: 0      

Zastavateľnosť: 0

 

Regulovaná plocha č. 3- Lokalita D 1/2          

Funkčné využitie: bývanie v rodinných domoch     

Možné využitie: vybavenosť, rekreačná vybavenosť           

Vylúčené využitie: výroba, sklady, chov dobytka   

Spôsob zástavby: individuálne stojace domy          

Výška zástavby: prízemie a funkčné podkrovie       

Zastavateľnosť: 40%

 

Regulovaná plocha č. 4- Lokalita D 1/3          

Funkčné využitie: rekreačná vybavenosť     

Možné využitie: občianska vybavenosť       

Vylúčené využitie: výroba, sklady, chov dobytka   

Spôsob zástavby: individuálne stojace objekty        

Výška zástavby: max. dva podlažia a funkčné podkrovie   

Zastavateľnosť: 60%

 

Regulovaná plocha č. 5 – Lokalita D 1/3        

Funkčné využitie: rekreačná vybavenosť     

Možné využitie: občianska vybavenosť       

Vylúčené využitie: výroba, sklady, chov dobytka   

Spôsob zástavby: individuálne stojace objekty        

Výška zástavby: max. dva podlažia a funkčné podkrovie   

Zastavateľnosť: 60%

 

Regulovaná plocha č. 6. – Lokalita D 1/3       

Funkčné využitie: rekreačné domky 

Možné využitie: rekreačná vybavenosť        

Vylúčené využitie: výroba, sklady, chov dobytka   

Spôsob zástavby: individuálne stojace domy          

Výška zástavby: jedno podlažie a funkčné podkrovie        

Zastavateľnosť: 40%

 

Regulovaná plocha č. 7. – Lokalita D 1/3       

Funkčné využitie: ochranné pásmo lesa. Trvalé trávne porasty       

Možné využitie: rekreačný rozptyl, pasenie 

Vylúčené využitie: výroba, sklady   

Spôsob zástavby: bez zástavby         

Výška zástavby: 0      

Zastavateľnosť: 0

 

Regulovaná plocha č. 8. – Lokalita D 1/3       

Funkčné využitie: verejná zeleň        

Možné využitie: park , rekreačný rozptyl     

Vylúčené využitie: bývanie, výroba, sklady, chov dobytka

Spôsob zástavby: park

Výška zástavby:0       

Zastavateľnosť: 0

 

                                   

 

Regulovaná plocha č.9. – Lokalita D 1/3        

Funkčné využitie: verejná zeleň        

Možné využitie: protipovodňové  opatrenia 

Vylúčené využitie: bývanie, výroba, sklady, chov dobytka

Spôsob zástavby: park a vodohospodárske úpravy  

Výška zástavby: 0      

Zastavateľnosť: 0

                                   

Regulovaná plocha č.10. -  Lokalita D 1/4                   

Funkčné využitie: individuálna chatová rekreácia   

Možné využitie: žiadne         

Vylúčené využitie: bývanie, výroba, sklady, chov dobytka

Spôsob zástavby: individuálne stojace objekty situované po okraji lúky    

Výška zástavby: jedno podlažie a funkčné podkrovie        

Zastavateľnosť: 10%

                                   

Regulovaná plocha č. 11. – Lokalita D 1/4                  

Funkčné využitie: ochranné pásmo lesa, trávnaté porasty   

Možné využitie: účelové komunikácie, rekreačný rozptyl   

Vylúčené využitie: všetky spôsoby zástavby           

Spôsob zástavby: bez zástavby         

Výška zástavby: 0      

Zastavateľnosť: 0

                                   

Regulovaná plocha č. 12 – Lokalita D 1/4                   

Funkčné využitie: trvalé trávne porasty, kosenie     

Možné využitie: rekreačný rozptyl   

Vylúčené využitie: všetky spôsoby zástavby           

Spôsob zástavby: bez zástavby         

Výška zástavby: 0      

Zastavateľnosť: 0

 

Regulovaná plocha č.13. -  Lokalita D 1/5                   

Funkčné využitie: individuálna chatová rekreácia   

Možné využitie: žiadne         

Vylúčené využitie: bývanie, výroba, sklady, chov dobytka

Spôsob zástavby: individuálne stojace objekty situované po okraji lúky    

Výška zástavby: jedno podlažie a funkčné podkrovie        

Zastavateľnosť: 10%

 

Regulovaná plocha č. 14. – Lokalita D 1/5                  

Funkčné využitie: trvalé trávne porasty, kosenie     

Možné využitie: rekreačný rozptyl   

Vylúčené využitie: všetky spôsoby zástavby           

Spôsob zástavby: bez zástavby         

Výška zástavby: 0      

Zastavateľnosť: 0

 

Regulovaná plocha č. 15. – Lokalita D 1/5                  

Funkčné využitie: ochranné pásmo lesa, trávnaté porasty   

Možné využitie: účelové komunikácie, rekreačný rozptyl   

Vylúčené využitie: všetky spôsoby zástavby           

Spôsob zástavby: bez zástavby         

Výška zástavby: 0      

Zastavateľnosť: 0

 

Regulovaná plocha č. 16 – Lokalita D 1/6                   

Funkčné využitie: idividuálna chatová rekreácia     

Možné využitie: žiadne         

Vylúčené využitie: bývanie, výroba, sklady, chov dobytka

Spôsob zástavby: individuálne stojace objekty- bez ďalšieho rozvoja        

Výška zástavby: jedno podlažie a podkrovie           

Zastavateľnosť:

                                   

Regulovaná plocha č. 17. – Lokalita D 1/7                  

Funkčné využitie: účelová komunikácia       

Možné využitie: žiadne         

Vylúčené využitie: bývanie, výroba, sklady, chatová rekreácia      

Spôsob zástavby: cestná stavba        

Výška zástavby: 0      

Zastavateľnosť: súčasný stav

 

Regulovaná plocha č.18. -  Lokalita D 1/7                   

Funkčné využitie: individuálna chatová rekreácia   

Možné využitie: žiadne         

Vylúčené využitie: bývanie, výroba, sklady, chov dobytka

Spôsob zástavby: individuálne stojace objekty        

Výška zástavby: jedno podlažie a funkčné podkrovie        

Zastavateľnosť: 10%

 

 

3. zásady a regulatívy na umiestnenie občianskeho a rekreačného vybavenia územia

 

 

Platí pôvodný text

 

 

 

4. zásady a regulatívy na umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia

 

 

Text sa dopĺňa:

 

 

·    V lokalite D 1/3 budú miestne komunikácie navrhnuté v kategóriách  C3 MOK 6?5/30 a C3 MOU 5,5/30

·    Pešie komunikácie budú navrhnuté v kategórii D2

·    Chatové lokality budú dopravne obslúžené účelovými komunikáciami

Vybudovať nové zahusťovacie kioskové trafostanice TS 01, TS 02, TS 03, TS 04  s kapacitou transformáta podľa tabuľky navrhovaných trafostaníc a energetického zbilancovania jednotlivých lokalít s ich  káblovým prepojením na jestvujúce distribučné VN 22 kV vedenie, Navrhované kioskové trafostanice pripojiť  VN 22 kV káblovými prípojkami  suchými káblami v zemi z jestvujúceho VN 22 kV distribučného vedenia, resp.slučkovaním z VN rozvádzačov navrhovaných trafostaníc, NN sekundárnu sieť v novonavrhovaných lokalitách ZaD č. 1 budovať zemnými káblami typu AYKY, CYKY  do 240 mm2 uloženými v zemi popri cestných a peších komunikáciách, kde sa jednotlivé objekty budú napájať slučkovaním cez rozpojovacie a prípojkové skrine objektov s elektromerovými rozvádzačmi, voľne prístupné z ulice, s možnosťou dosiahnutia okružného zásobovania, vonkajšie osvetlenie riešiť výbojkovými svietidlami s úspornými zdrojmi, ktoré budú osadené na samostatných oceľových stožiaroch s káblovým zemným rozvodom do 25 mm2, spínanie osvetlenia bude zabezpečené  prostredníctvom rozvádzačov  RVO od trafostaníc s prepojením na centrálny impulz obce,

 

 

 

v oblasti telekomunikácií

 

Platí pôvodný text.

 

Zásobovanie plynom

 

 

 

Platí pôvodný text

 

Zásobovanie teplom

 

 

 

Platí pôvodný text

 

 

Vodné hospodárstvo

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

 

 

Zmeny a Doplnky č.1. ÚPN obce Liptovská Kokava – regulatívy vodného hospodárstva pre lokalitu D1/2 :

·         rešpektovať prívod SKV Pribylina a jeho pásmo ochrany,

·         rešpektovať v ÚPN obce navrhované zariadenia na dodávku pitnej a úžitkovej vody pre termálno-relaxačný areál,

·         zásobovanie pitnou vodou riešiť rozšírením verejného vodovodu v obci,

·         splaškové vody odvádzať kanalizáciou do kanalizačného komplexu termálno-relaxačného areálu so samostatnou ČOV,

·         rešpektovať v ÚPN obce navrhovaný záchytný rigol na odvádzanie vôd z povrchového odtoku,

·         úpravu rigolu riešiť ako súčasť tvorby krajiny so zameraním na zachytenie povrchových vôd,

·         realizovať zasakovacie rigoly na ochranu zastavaného územia pred odtokom zrážkových vôd z priľahlého územia.

·         Areály individuálnej chatovej rekreácie budú zásobované vodou z vlastných studní a splaškové vody budú zachytávané v žumpách s následným vývozom na ČOV

 

 

5.vymedzenie zastavaného územia

 

Platí pôvodný text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zásady a regulatívy na zachovanie kultúrnohistorických hodnôt ochrany a využívania prírodných zdrojov, ochrany prírody a tvorby krajiny, vytvárania a udržiavania ekologickej stability zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie

 

 

Platí pôvodný text.

 

 

 

 

 

 

7.  Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

 

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

 

V rámci Zmien a Doplnkov č. 1. ÚPN obce Liptovská Kokava sa dopĺňa :

·         Pásmo ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií, vymedzené najmenšou vodorovnou vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného alebo kanalizačného potrubia na obidve strany 1,5 m do priemeru 500 mm vrátane

·         Ochranné pásmo vodojemov, oplotené. Predstavuje OP I. stupňa vodárenského zdroja 

 

 

8. Plochy na verejnoprospešné stavby a na chránené časti krajiny

 

 

V rámci Zmien a Doplnkov č.1. ÚPN obce Liptovská Kokava sa dopĺňa :

·         Rezervovať plochy pre realizáciu protipovodňových opatrení, záchytné rigoly, zasakovacie rigoly, úprava a prehrádzky drobného toku Niva v lokalite D 1/2.

·         rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete

·         rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

·         miestne komunikácie

·         pešie komunikácie

·         vybudovanie trafostaníc TS 1 a TS 2 a ich káblové prepojenie

·         NN sekundárne rozvody

·         dobudovanie distribučnej siete strednotlakého plynovodu

·         dobudovanie telefonických sietí  

 

9. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

 

Územný plán zóny je potrebné spracovať pre :

·         Areál rekreačnej vybavenosť D 1/3

 

 

4. Stanovenie verejno- prospešných stavieb

 

Pôvodný text sa dopĺňa:

 

 

 

 

V 13   -stavby SKV Pribylina a SKV Lipt. Mikuláš

 

V 14   - protipovodňové opatrenia ( záchytný rígol, zasakovací rígol,

             úprava drobného toku Niva, prehrázky)

V 15   - rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete

V 16   - rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

D 14   - miestne komunikácie

D 15   - pešie komunikácie

E   9    - vybudovanie trafostaníc TS 1 a TS 2 a ich káblové prepojenie

E  10   - NN sekundárne rozvody

P   2    - dobudovanie distribučnej siete strednotlakého plynovodu

T   3    - dobudovanie telefonických sietí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A     Smerná časť  2

 

 

 

A.1       Základné údaje  2

 

 

 

 

A.2       Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré  ÚPN O rieši 2

 

 

 

 

A.2.1       Údaje o dôvodoch obstarávania  ÚPN O   2

 

 

 

 

A.2.2       Hlavné ciele riešenia  2

 

 

 

 

A.3       Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu  2

 

 

 

 

A.4       Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním a so súborným stanoviskom z prerokovania koncepcie  2

 

 

 

 

A.4.1       Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD   2

 

 

 

 

A.4.2       Zhodnotenie súladu riešenia so zadaním   2

 

 

 

 

A.4.3       Výsledky variantných riešení 2

 

 

 

 

A.4.4       Súpis použitých ÚPP a iných podkladov so zhodnotením ich využitia pri riešení 2

 

 

 

 

A.5       Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický popis  3

 

 

 

 

A.6       Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu  3

 

 

 

 

A.6.1       Verejnoprospešné stavby  7

 

 

 

 

A.7       Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce  7

 

 

 

 

A.8       Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy  7

 

 

 

 

A.9       Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania  7

 

 

 

 

A.10     Návrh funkčného využitia územia obce  7

 

 

 

 

A.11     Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie  7

 

 

 

 

A.11.1     Bývanie  7

 

 

 

 

A.11.2     Občianska vybavenosť  7

 

 

 

 

A.11.3     Výroba  8

 

 

 

 

A.11.4     Rekreácia a šport 8

 

 

 

 

A.12     Vymedzenie zastavaného územia obce  8

 

 

 

 

A.13     Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území 8

 

 

 

 

A.13.1     Ochranné pásmo vodárenských zdrojov  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

A.13.2     Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

A.13.3     Pásma ochrany vodohospodárskych zariadení Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

A.13.4     Ochranné pásma elektrických vedení a zariadení Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

A.13.5     Ochranné pásmo miestnych telefónnych vedení Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

A.13.6     Ochranné pásma plynárenských zariadení a plynovodov  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

A.13.7     Ochranné pásma dopravných trás  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

A.14     Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami 8

 

 

 

 

A.14.1     Záujmy obrany štátu  8

 

 

 

 

A.14.2     Požiarna ochrana  8

 

 

 

 

A.14.3     Ochrana pred povodňami 9

 

 

 

 

A.15     Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, kultúrneho dedičstva, ochrany prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých ďalších chránených území a ich ochranných pásiem vrátane požiadaviek na zabezpečenie ekologickej stability. 9

 

 

 

 

A.15.1     Ochrana prírody  9

 

 

 

 

A.15.2     Tvorba krajiny  9

 

 

 

 

A.15.3     Ochrana prírodných zdrojov, ložísk nerastov a všetkých ďalších chránených území 9

 

 

 

 

A.15.4     Ochrana kultúrneho dedičstva  9

 

 

 

 

A.16     Návrh verejného dopravného a technického vybavení 9

 

 

 

 

A.16.1     Návrh základného dopravného systému  9

 

 

 

 

A.16.2     Vodné hospodárstvo  9

 

 

 

 

A.16.3     Zásobovanie elektrickou energiou  11

 

 

 

 

A.16.4     Koncepcia zásobovania teplom   15

 

 

 

 

A.16.5     Zásobovanie plynom   15

 

 

 

 

A.16.6     Telekomunikácie  15

 

 

 

 

A.16.7     Koncepcia starostlivosti o životné prostredie  16

 

 

 

 

A.17     Vymedzenie a vyznačenie prieskumových území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov  17

 

 

 

 

A.18     Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu  18

 

 

 

 

A.18.1     Návrh protipovodňových opatrení Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

A.18.2     Návrh plôch pre zachovanie diaľkových pohľadov  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

A.19     Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného pôdneho fondu  18

 

 

 

 

A.19.1     Vyhodnotenie záberov poľnohospodárskej pôdy (PP) 18

 

 

 

 

B.1       Vyhodnotenie záberov lesných pozemkov (LP) Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

A.20     Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska environmentálnych, sociálnych a územno-technických dôsledkov  21

 

 

 

 

A.20.1     Hodnotenie  návrhu z hľadiska environmentálneho  21

 

 

 

 

A.20.2     Hodnotenie návrhu z hľadiska ekonomického. 21

 

 

 

 

A.20.3     Hodnotenie z hľadiska sociálneho  21

 

 

 

 

A.20.4     Hodnotenie z hľadiska územno-technického. 22

 

 

 

 

B     Záväzná časť ÚPN O   Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.1       Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.1.1       Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.2       Zásady a regulatívy na umiestnenie občianskeho vybavenia územia  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.3       Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.4       Zásady a regulatívy umiestnenie verejného technického vybavenia  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.5       Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.6       Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.7       Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.8       Vymedzenie zastavaného územia  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.9       Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.10     Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.11     Vymedzenie plôch na chránené časti krajiny  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.12     Vymedzenie častí obce, ktoré je potrebné riešiť v dokumentácií nižšieho stupňa  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.13     Zoznam verejnoprospešných zariadení a líniových stavieb  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

B.14     Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

Obsah  Chyba! Záložka nie je definovaná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam verejnoprospešných stavieb

 

 

V 13   -stavby SKV Pribylina a SKV Lipt. Mikuláš

 

V 14   - protipovodňové opatrenia ( záchytný rígol, zasakovací rígol,

             úprava drobného toku Niva, prehrázky)

V 15   - rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete

V 16   - rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

D 14   - miestne komunikácie

D 15   - pešie komunikácie

E   9    - vybudovanie trafostaníc TS 1 a TS 2 a ich káblové prepojenie

E  10   - NN sekundárne rozvody

P   2    - dobudovanie distribučnej siete strednotlakého plynovodu

T   3    - dobudovanie telefonických sietí  

 

Zoznam verejnoprospešných stavieb

 

V 13   -stavby SKV Pribylina a SKV Lipt. Mikuláš

 

V 14   - protipovodňové opatrenia ( záchytný rígol, zasakovací rígol,

             úprava drobného toku Niva, prehrázky)

V 15   - rozšírenie rozvodnej vodovodnej siete

V 16   - rozšírenie verejnej splaškovej kanalizácie

D 14   - miestne komunikácie

D 15   - pešie komunikácie

E   9    - vybudovanie trafostaníc TS 1 a TS 2 a ich káblové prepojenie

E  10   - NN sekundárne rozvody

P   2    - dobudovanie distribučnej siete strednotlakého plynovodu

T   3    - dobudovanie telefonických sietí 

 

 

V lokalitách  D 1/1 a D 1/2 

sa nenachádzajú verejnoprospešné stavby

 

V lokalite D 1/4  sa nenachádzajú

verejnoprospešné stavby

 

V lokalitách D 1/5  a D 1/6 sa nenachádzajú

verejnoprospešné stavby

 

Lokalita D 1/6 je bez ďalšieho rozvoja

 

V lokalite D 1/7 sa nenachádzajú

verejnoprospešné stavby