Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Zmeny a doplnky územného plánu

 O B E C  L I P T O V S K Á  K O K A V A

                                         Obecný úrad Liptovská Kokava, Stará č. 390, 032 44 Liptovská Kokava
V Liptovskej Kokave 25.04.2012
Č.j.120 /2012
O Z N Á M E N I E
Obec Liptovská Kokava ako orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Z.z.§ -u 4
ods.ch/ v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so Zákonom č.50/76 Z.z. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
p r e d k l a d á
ZMENY A DOPLNKY Č. 1
Územného plánu obce (ÚPN – O) Liptovská Kokava
za účelom zverejnenia a verejného pripomienkovania
Návrh Zmien a doplnkov č.1 ÚPN -O Liptovská Kokava bol vypracovaný Ing.arch. Vladimírom Paškom -
projekciou urbanizmu a architektúry, Tulská 97, Banská Bystrica. Odborne spôsobilou osobou pre obstarávanie
ÚPP a ÚPD podľa §2a stavebného zákona je Ing.arch.Tatiana Nosková. Návrh Zmien a doplnkov č.1 územného
plánu obce Liptovská Kokava je vypracovaný na základe požiadavky obstarávateľa - obce Liptovská Kokava,
ktorá týmto reflektuje na potreby rozvoja územia v súlade so zámermi vlastníkov pozemkov a potencionálnych
investorov.
Návrh Zmien a doplnkov č.1 ÚPN – O Liptovská Kokava je spracovaný v súlade so Zákonom č. 50/76
Zb. v znení neskorších predpisov a v rozsahu vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích
podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií. Dokumentácia Zmien a doplnkov územného plánu sa člení na
textovú a grafickú časť, obsahuje smernú a záväznú časť.
Komplexný materiál Návrhu zmien a doplnkov č.1 ÚPN – O Liptovská Kokava je k nahliadnutiu na KSÚ
v Žiline, www.liptovskakokava.sk a Obecnom úrade v Liptovskej Kokave v dňoch Po-Pia od 8,00 do 14,30 hod.
(tel.číslo OcÚ: Liptovská Kokava 044/5297133, 0917406956), jeho zverejnenie a oboznámenie občanov je
zabezpečené obcou, účinnou formou spôsobom v mieste obvyklým.
Verejné prerokovanie Zmien a doplnkov č.1 ÚPN – O obce Liptovská Kokava s dotknutými orgánmi
štátnej správy, ktorých sa riešenie dotýka, za účasti autorov sa uskutoční :
dňa 17.5.2012 (štvrtok) o 10:00 hod.
na OcÚ v Liptovskej Kokave
Verejné prerokovanie návrhu ZaD č. 1 ÚPN – O Liptovská Kokava s občanmi a dotknutými
fyzickými a právnickými osobami, ktorých sa riešenie dotýka za účasti autorov sa uskutoční :
dňa 17.5.2012 (štvrtok) o 17:00 hod.
na OcÚ v Liptovskej Kokave
Pripomienky a podnety k Zmenám a doplnkom č.1 ÚPN – O Liptovská Kokava je možné predložiť do 30
dní odo dňa zverejnenia (doručenia) tohto oznámenia na Obecný úrad – starostovi obce.
Na námietky podané po uplynutí určenej lehoty sa neprihliada.
                                                                 
starosta         
                                                                                                                   Ing. Július Porubän

Doručuje sa :
1. Žilinský samosprávny kraj , Komenského 48, 011 09 Žilina
2. Krajský stavebný úrad Žilina, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
3. Krajský úrad životného prostredia, M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
4. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie č.19, Žilina
5. Krajský lesný úrad, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
6. Krajský pozemkový úrad, A. Kmeťa 17, 010 01 Žilina
7. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, ul.J. Kráľa č.4, 010 01 Žilina
8. Obvodný úrad, Nám. osloboditeľov 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
9. Obvodný úrad ŽP – všetky úseky , Vrbická 1933, 031 01 Liptovský Mikuláš
10. Obvodný lesný úrad, Kollárova ul. 2 , 031 01 Liptovský Mikuláš
11. Obvodný úrad – odbor krízového riadenia a CO, Školská ul. 2, 031 41 Lipt. Mikuláš
12. Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Nám. Osloboditeľov 1,
       031 40 Liptovský Mikuláš
13. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Nám. osloboditeľov 1, 031 01 L. Mikuláš
14. Správa Tanap, Tatranská Štrba 75, P.O. Box. 21, 059 41 Tatranská Štrba
15. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova ul. 36, 031 01 Liptovský Mikuláš
16. Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
17. SSE a.s, Ul. republiky 5, 01047 Žilina
18. Lesy SR, š.p., OLZ L. Hrádok, J. Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok
19. Správa ciest ŽSK, Pod Stráňami 1146/4, Liptovský Mikuláš
20. Slovenský plynárenský priemysel a.s., Závodská cesta č.8, 010 22 Žilina
21. Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. Odštepný závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu,          ul.Jančeka 36, Ružomberok 034 01
22. Hydromeliorácie š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava
23. Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, Mládežnícka 36, P.O. Box 9, 974 04 B.Bystrica
24. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
25. Slovak Telekom, a. s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava
26. Telefónica Slovakia, s.r.o.Einsteinova 24, 85101 Bratislava
27. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava
28. ECAV, Ev. a. v. farský úrad, 032 44 Liptovská Kokava 353
29. Roľnícke družstvo, Liptovská Kokava 441,032 44 Liptovská Kokava
30. Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, Liptovská Kokava 376
032 44 Liptovská Kokava
31. Obec Pribylina
32. Obec Hybe
33. Mesto Liptovský Hrádok
34. Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba
35. Ing.arch. Vladimír Paško, Tulská 97, 974 04 Banská Bystrica