Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

OBSTARÁVANIE ZMIEN A DOPLNKOV Č.1 ÚZEMNÉHO PLÁNU

 

OBEC LIPTOVSKÁ KOKAVA

       Obecný úrad Liptovská Kokava, Stará č. 390, 032 44 Liptovská Kokava

            V Liptovskej Kokave 13. 03. 2012 

            Č. j. 83/2012

 

 

 

 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA

ZMIEN A DOPLNKOV Č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

LIPTOVSKÁ KOKAVA

 

 

V zmysle § 16- 19b zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ( Stavebný zákon), týmto oznamujeme, že obec Liptovská Kokava dňom 13. marca 2012 začína obstarávanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Liptovská Kokava. Územnoplánovacia dokumentácia bude spracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami Stavebného zákona. Vyzývame občanov obce Liptovská Kokava a právnické osoby pôsobiace na území obce Liptovská Kokava ( katastrálne územie Liptovská Kokava), aby sa zúčastnili prípravy spracovania územnoplánovacej dokumentácie a v termíne do 13. apríla 2012 oznámili písomne požiadavky a námety na riešenie v územnoplánovacej dokumentácii a zároveň poskytli podklady a informácie, týkajúce sa katastrálneho územia obce Liptovská Kokava.

 

 Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Liptovská Kokava je zároveň zverejnené na www.liptovskakokava.sk. Vaše požiadavky ( potreba informácii, mapových a iných pokladov) potrebných pre poskytovanie Vašich pokladov a informácii o stave územia v hraniciach katastrálneho územia obce Liptovská Kokava, o rozvojových zámeroch a limitujúcich obmedzeniach adresujte v uvedenom období na:

-          Ing. Július Porubän, starosta obce Liptovská Kokava, 044/5297133, 0917406956

-          Ing. Arch. Tatiana Nosková – odborne spôsobilá osoba na obstarávanie ÚPP a ÚPD – registračné číslo 114, zabezpečujúca obstarávanie ÚPN – O Liptovská Kokava,     0903 373 299

 

 

 

 

 

 

................................................................

starosta

Ing. Július Porubän

 

 

 

Vyvesené dňa: 13. marca 2012                                                             Zavesené dňa: ........................