Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozvánka na zasadnutie

 

 

 

 

  Číslo:                                                                       V Liptovskej Kokave dňa: 20.2.2012

   

Poslancom  obecného zastupiteľstva

 

Ján Bartek, L. Kokava 492,  poslanec  OZ a člen OR

Marián Belopotocký, L. Kokava 269, poslanec OZ

Pavel Fiačan, L. Kokava 17, poslanec OZ

Blanka Fronková, L.Kokava 93, poslankyňa OZ

Miroslav Glos, L.Kokava 493,poslanec OZ

Miloš Choma, L.Kokava 13, poslanec OZ a člen OR

Anna Majstráková, L.Kokava 18,  poslankyňa OZ

JUDr. Gabriela Mitrengová, L.Kokava 154, poslankyňa OZ a člen OR

Zdenka Vrbičanová, L.Kokava 326, poslankyňa OZ

 

Ing. Jaroslav Lehotský – kontrolór obce

 

Pozvánka na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave                                                      

                                                                         

     V zmysle p. 12 ods.1,  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorším predpisov

 

                                                                 zvolávam

                                             zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa  23.2.2012  (štvrtok)   o    17,00 hod.  v zasadacej miestnosti KD

 

v Liptovskej Kokave  s týmto návrhom programu:

 

 

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení

Návrh programu rokovania zasadnutia OZ: Prerokovanie správy o výsledku kontroly správnosti postupu obce pri verejnom obstarávaní Predaj obecných pozemkov na Krúhoch – vyhodnotenie súťaže Rôzne Návrh na uznesenie Záver

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Július Porubän

                                                                                                              starosta obce