Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Verejné obstarávanie OVSIBV3

 OBEC LIPTOVSKÁ KOKAVA

032 44 Liptovská Kokava, ul. Stará č. 390
(ďalej len vyhlasovateľ)
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288
Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy
o predaji nehnuteľností v katastrálnom území Liptovská Kokava, lokalita Kruhy.
Predmet predaja na základe súťaže:
Pozemok, parcela č. KN-C 1419/31 o výmere 816 m2, druh pozemku, ostatné plochy,
zapísaný na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Liptovská Kokava, obec Liptovská Kokava, na liste vlastníctva č. 733.
Pozemok je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.

Prílohy