Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Verejné obstarávanie OVSIBV2

  OBEC  LIPTOVSKÁ  KOKAVA 

032 44 Liptovská Kokava,  ul. Stará  č. 390

(ďalej len vyhlasovateľ)

 vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288

Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy

o predaji nehnuteľností  v katastrálnom území Liptovská Kokava, lokalita Kruhy.

 

Predmet predaja na základe súťaže:

Pozemok, parcela č. KN-C  1419/16 o výmere  840 m2, druh pozemku, ostatné plochy,

zapísaný na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Liptovský Mikuláš, katastrálne územie  Liptovská Kokava, obec Liptovská Kokava, na liste vlastníctva č. 733.

Pozemok je  vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.  

Prílohy