Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Verejné obstarávanie OVSIBV1

 OBEC  LIPTOVSKÁ  KOKAVA

 

 

032 44 Liptovská Kokava,  ul. Stará  č. 390

(ďalej len vyhlasovateľ)

 

 

vyhlasuje

 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288

Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy

o predaji nehnuteľností  v katastrálnom území Liptovská Kokava, lokalita Kruhy.

Pozemok, parcela č. KN-C  1419/14 o výmere  549 m2, druh pozemku, ostatné plochy,

zapísaný na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Liptovský Mikuláš, katastrálne územie  Liptovská Kokava, obec Liptovská Kokava, na liste vlastníctva č. 733.

Pozemok je  vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.  

Prílohy