Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Verejné Obstarávanie

 

        OBEC     L I P T O V S K Á    K O K A V A
                                         Stará 390, 032 44 Liptovská Kokava
Č. j. :  327/2011
Verejný obstarávateľ
 
 
 
vyhlasuje verejné obstarávanie na zabezpečenie
zákazky s nízkou hodnotou na predloženie ponuky
 
na uskutočnenie prác  na stavbe: „REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE s. č. 288“ k. ú. Liptovská Kokava, v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá zahŕňa rekonštrukciu umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov a nový bleskozvod                 
 - v ý z v a na účasť vo verejnom obstarávaní
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------            Obec Liptovská Kokava Vás v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva na účasť vo verejnom obstarávaní za účelom uskutočnenia stavebných prác na zákazku „REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE s. č. 288“ k. ú. Liptovská Kokava, v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá zahŕňa rekonštrukciu umelého osvetlenia a vnútorných silnoprúdových rozvodov a bleskozvod, v zmysle súťažných podkladoch, ktoré si môžete prevziať na adrese verejného obstarávateľa Obecný úrad Liptovská Kokava, Ul. Stará 390, 032 44 Liptovská Kokava v termíne od 16.11.2011 do 24.11.2011 počas pracovnej doby,  po telefonickom dohovore. Poplatok za súťažné podklady je stanovený vo výške 7,- € (slovom : sedem euro).
Tel. kontakt na Obecný úrad Liptovská Kokava je : 044 – 5297133, 0905327020.
 
         V prípade, že záujemca si neprevezme podklady osobne, môže o ne písomne požiadať a žiadosť doručiť poštou na hore uvedenú adresu alebo  e - mailom, na adresu:  obec.lk@stonline.sk, v tom prípade môže uhradiť poplatok vo výške  7,- € elektronicky  na číslo účtu: 8629807/5200, variabilný symbol : uvedie dátum narodenia alebo IČO. Skutočnosti ohľadom vykonania úhrady a  variabilný symbol úhrady uvedie záujemca vo svojej žiadosti alebo aj poštovou poukážkou, kópiu ktorej priloží k žiadosti.
Po kontrole o vykonaní úhrady môžu byť podklady zaslané aj ako poštová zásielka. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť iba ten uchádzač, ktorý zaplatí poplatok v stanovenej výške a prevezme si súťažné podklady, ktoré sú v tlačenej forme.  
 
         Uchádzač na adresu verejného obstarávateľa doručí súťažnú ponuku   v zapečatenom obale označenom obchodným menom uchádzača a heslom súťaže.
Ponuka musí obsahovať doklady a cenovú ponuku v zmysle súťažných podmienok.
 
          Termín vykonania rekonštrukcie elektroinštalácie hasičskej zbrojnice je stanovený na február až máj 2012. 
Predpokladaná cena je stanovená na výšku 3.076,88 € bez DPH.
Termín predloženia súťažnej ponuky je určený do 05.12.2011   do 14.00 hod..
Otváranie obálok je verejné a môžu sa ho zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuky. Otváranie obálok cenových ponúk bude 05.12.2011 o 14.05 hod. v zasadačke Obecného úradu v Liptovskej Kokave.
Kontaktná osoba  pre verejné obstarávanie : Dana Kičinová, tel. kontakt 0910 955 456, 044-5224411, email : dana.kicinova@gmail.com
            Víťazným uchádzačom bude uchádzač, ktorý predloží kompletnú ponuku v zmysle podmienok súťaže a ponúkne najnižšiu cenu.
Kritéria na vyhodnotenie : najnižšia cena .
           Obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky min. troch záujemcov.
 
 
 
 
                                                                               Július Porubän
                                                                                  starosta obce
 
 
         
Vyvesené :15.11.2011
                    
Zvesené :   ...............................