Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Poslancom obecného zastupiteľstva
 
Ján Bartek, L. Kokava 492,  poslanec OZ a člen OR
Marián Belopotocký, L. Kokava 269, poslanec OZ
Pavel Fiačan, L. Kokava 17, poslanec OZ
Blanka Fronková, L.Kokava 93, poslankyňa OZ
Miroslav Glos, L.Kokava 493,poslanec OZ
Miloš Choma, L.Kokava 13, poslanec OZ a člen OR
Anna Majstráková, L.Kokava 18,  poslankyňa OZ
JUDr. Gabriela Mitrengová, L.Kokava 154, poslankyňa OZ a člen OR
Zdenka Vrbičanová, L.Kokava 326, poslankyňa OZ
 
Ing. Jaroslav Lehotský – kontrolór obce
 
Pozvánka
 na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave                                                     
                                                                         
     V zmysle p. 12 ods.1,  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorším predpisov
 
                                                                 zvolávam
                                             zasadnutie obecného zastupiteľstva
 
ktoré sa uskutoční dňa  16.8.2011 (utorok)  o    18,00 hod.  v zasadacej miestnosti KD
v Liptovskej Kokave s týmto návrhom programu:
 
 
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení Návrh programu rokovania zasadnutia OZ: Úprava VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch
(užívanie verejného priestranstva – parkovanie motorových vozidiel)
Vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie podľa zák. 442/2002 Z.z. Rôzne Návrh na uznesenie Záver
 
 
                                                              
 
 
 
 
 
                                                                                                          Ing. Július Porubän
                                                                                                              starosta obce