Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Návrh na uznesenie

Návrh na uznesenie

 
obecného zastupiteľstva obce Liptovská Kokava zo dňa 24.februára 2011
 
O b e c n é   z a s t u p i t e ľ s t v o
 
I.                   k o n š t a t u j e, ž e
 
dňom 28.02.2011 skončilo funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce Liptovská Kokava.
 
II.                v y h l a s u j e
 
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, deň konania voľby hlavného kontrolóra na  07.apríla 2011 na zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Liptovská Kokava.
 
III.             u s t a n o v u j e
 
1.      spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra obce Liptovská Kokava v zmysle § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov verejným hlasovaním;
2.      náležitosti prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra obce Liptovská Kokava:
-          meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj,
-          údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, doložený úradne overenou fotokópiou príslušného dokladu,
-          profesijný životopis,
-          výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
-          súhlas so zverejneným osobných údajov na účely vykonania voľby v obecnom zastupiteľstve podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
     IV.         u r č u j e
                  požiadavky ktoré musí spĺňať kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Liptovská Kokava:
 
1.      a) – kvalifikačné predpoklady: ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
b) – prax minimálne 5 rokov v oblasti právnej alebo ekonomickej,
c) – bezúhonnosť ktorá musí byť deklarovaná výpisom z registra trestov.
2.      Termín ukončenia podávania prihlášok:  24.marca 2011.
 
3.      Miesto a spôsob odovzdávania prihlášok: písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi musia kandidáti zaslať poštou alebo osobne na adresu: Obecný úrad Liptovská Kokava s označením „Voľba hlavného kontrolóra“