Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozvánka

na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave 

V zmysle p. 12 ods.1,  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorším predpisov

 
                                                                 zvolávam
                                             zasadnutie obecného zastupiteľstva
 
ktoré sa uskutoční dňa  24.02.2011(štvrtok) o 17,00 hod.  v zasadacej miestnosti KD
v Liptovskej Kokave s týmto návrhom programu:
 
 
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení Návrh programu rokovania zasadnutia OZ: Doplnenie členov Komisie na ochranu verejného záujmu Posúdenie možnosti zriadenia cintorínskej tabule Vyhodnotenie ponúk na náter strechy KD Rôzne Návrh na uznesenie Záver

 

Prílohy