Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Zväz protifašistických bojovníkov

 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov  

 
(SZPB)Liptovská Kokava
 
 
 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov občianskym združením vyvíjajúcim činnosť a majúcim sídlo na území Slovenskej republiky (SR). Združuje priamych účastníkov boja za národné oslobodenie a proti fašizmu, za obranu demokracie a sociálnu spravodlivosť a ostatných občanov SR, ktorí súhlasia s jeho pôsobením, poslaním a cieľmi, programovým zameraním zväzu a Stanovami SZPB.
 
POSLANIE A CIELE SZPB 
 
     V súlade s princípmi obsiahnutými vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv (Charte ľudských práv) a Ústave SR presadzovať demokratický a humánny odkaz slovenského národnoemancipač-ného hnutia začatého štúrovcami, ktorého proces pokračujúci v rokoch druhej svetovej vojny bojom za národné oslobodenie a proti fašizmu vyvrcholil Slovenským národným povstaním (SNP).
    
    Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie miesta a významu SNP v slovenských dejinách, o popieranie existencie holokaustu a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, ako aj pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich predstaviteľov.
 
Členmi SZPB môžu byť:
 
- občania SR – priami účastníci národného boja za oslobodenie, proti fašizmu a nacizmu vrátane protifašistickej rezistencie v rokoch 1936 – 1945, občania poškodení vládnúcim režimom vojnovej SR z rokov 1939 – 1945 z politických, rasových a náboženských dôvodov a ich rodinní príslušníci;
 
-   občania SR – ktorí dovŕšili 18 rokov veku a majú záujem
zachovávať odkaz protifašistického odboja, osobitne odkaz SNP;
 
V organizácii ZSPB v Liptovskej Kokave pracuje  výbor:
 
  Ing. Ján Nemsila             - predseda.
        Ing. Jaroslav Gajdoš       - podpredseda
    Emília Fronková               - tajomníčka
     Janka Uličná                     - pokladníčka
Kvetoslava Bačíková        - revízorka
 
Emília Fronková je aj členkou Oblastého výboru SZPB v Liptovskom Mikuláši.
  
    V období, keď odchádza generácia, čo bojovala za slobodu proti fašizmu , ktorá založila zväz a ešte aj dnes  jej členovia povzbudzujú do práce , radia mladším a snažia sa ich získať pre udržanie odkazu SNP, pokračovať  a šíriť  antifašistické prejavy   v spoločnosti .  Organizácia má  celkom 17  aj  mladších členov, ktorí po svojich manželoch alebo rodičoch vstúpili do zväzu.  
    
Členovia si každoročne pripomínajú :
    
              -  výročia oslobodenia našej obce,
              -  Deň víťazstva nad fašizmom ,
              -  oslavy výročia SNP v obci aj na Podbanskom
 
  starajú sa o pamätník pred obecným úradom  o hroby padlých partizánov pochovaných na našom cintoríne. Pripomínajú si životné jubileá odbojárov. Zúčastňujú sa  aj s rodinnými príslušníkmi brigád v PSBÚ a tiež   lyžiarskeho  pochodu  zdravia  v  našej  obci  - teraz už memoriálu Pavla Blahúta . Spolupracujú s Oblastným výborom SZPB v Liptovskom Mikuláši. .  
                                                                                           J.G.
 
Zoznam členov SZPB Liptovská Kokava- v roku 2010
 
  1. Klaučo Pavel
   2. Daniel Bartoš
3. Glós Daniel
 
4 . Fronková Emília                         11. Ing.Nemsila Ján
       5.  Ing. Gajdoš Jaroslav                 12. Bačíková Kvetoslava
6. Blahútová Elena                          13. Oravcová Oľga    
7. Kapitáňová Anna                         14. Bartoš Ján          
                       8. Uličná Janka                                15. Valientková Eva                        
                     9. Ing. Porubän Július                    16 Tarageľ Vlasto                         
                     10. Valent Milan                                 17. Porubän Martin