Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Kontrolór obce

Ing. Jaroslav Lehotský 

 

 je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Hlavný kontrolór je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1-krát štvrťročne podáva správu o svojej činnosti.

 

Výkon funkcie hlavného kontrolóra končí:
1.      odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení
2.      vzdaním sa funkcie
·         funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.
·         vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:
·         vykonáva kontrolu: 
 
1.      čtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
2.      nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
3.      správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
4.      príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
5.      hospodárenia s finančnými prostriedkami
6.      dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
7.      plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
8.      vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom.
 
·      preveruje:
1.      ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
2.      tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
3.      opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci
 
·         vypracúva odborné stanoviská:
1.      k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
2.      možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
3.      pri vykonávaní činností uvedených v odst. 4 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom
4.      vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru. Vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.
5.      je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
6.      zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným.
Podrobnejšiu úpravu rozsahu činnosti hlavného kontrolóra určujú Zásady kontrolnej činnosti schválené obecným zastupiteľstvom.