Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným Obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:  

zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania Obecného zastupiteľstva a komisií Obecného zastupiteľstva organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,
prácu Obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom Obecným zastupiteľstvom.

Samospráva zohľadňuje miestne (regionálne) podmienky. Tie môžu mať charakter zemepisný, ekonomický, ekologický, ale v každom prípade majú charakter miestny, t.j. typický pre daný región, mesto alebo obec a zohľadňujú potreby jeho obyvateľov. Na rozdiel od štátnej správy obce a mesta a ich regionálne združenia nefungujú na princípe podriadenosti a nadriadenosti a ich hlavným poslaním je zabezpečenie potrieb obyvateľov a spravovanie miestnych záležitostí.

Postavenie obcí, ktoré sú základnými jednotkami samosprávy, upravuje Ústava Slovenskej republiky a viaceré zákony. Každý volený predstaviteľ samosprávy (starosta, poslanec obecného zastupiteľstva) skladá pri nástupe do funkcie sľub, v ktorom sa zaväzuje dodržiavať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

Ústava upravuje v právnej úprave pre samosprávu najmä:

 

Postavenie obce Oprávnenia obce Spôsoby uskutočňovania samosprávy Orgány obce a spôsob ich voľby Samosprávu vyšších územných celkov.

 

    Po komunálnych voľbách 10. novembra 2018 do miestnej samosprávy  vznikol v našej obci nový "obecný parlament", ktorý pracuje pod vedením novozvoleného starostu obce Ing. Júliusa Porubäna. Obecné zastupiteľstvo je vo volebnom období 2018 - 2022  zložené zo siedmich poslancov.
 

Zloženie obecného zastupiteľstva:                                                                    
                                                 
 
                                                 Peter Vrbičan   -   zástupca starostu obce                 
                                               
                                                 Miroslav Glos 
                                                 Mgr. Marián Belopotocký            
                                                 Alena Porubänová                   
                                                 Radovan Fronko     
                                                 JUDr. Gabriela Mitrengová                      
                                                 Tomáš Duriš                  
                                                           
                                                                              
 V takomto zložení poslanci pracujú počas jedného volebného obdobia, t.j. štyri roky. Obecné zastupiteľstvo zasadá vždy v zbore, vedie ho starosta obce a v čase jeho neprítomnosti zástupca starostu. Rokovanie sa uskutočňuje podľa potreby v súlade s plánom práce zastupiteľstva. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvoláva starosta, uskutočňuje sa buď ako riadne alebo mimoriadne. Návrhy na uznesenie predkladá návrhová komisia, uznesenie podpisuje starosta obce. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovil zákon vydáva obec pre svoje územie Všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Nariadenie obce nemôže byť v rozpore s Ústavou SR, zákonom a Štatútom obce. 
 
 
 
 Komisie obecného zastupiteľstva:
 
 
a)  finančnú a správy obecného majetku
 
                                                Alena Porubänová  - predseda
 
                                                Radovan Fronko - člen
                                                Anna Droppová - člen
 
b)  výstavby a územného plánovania
 
                                                Peter Vrbičan - predseda
 
                                                Miroslav Glos - člen
                                                Tomáš Duriš - člen
 
c) sociálna, obchodu, služieb a cestovného ruchu
 
                                     Mgr.  Marián Belopotocký - predseda
 
                                    JUDr. Gabriela Mitrengová - člen
                                              Eva Slivková - člen 
                                               
d) na ochranu verejného záujmu
 
                                              Radovan Fronko  - predseda
 
                                      Mgr. Marián Belopotocký  - člen
                                               Peter Vrbičan  - člen                                                    
 
 
OBECNÁ RADA bude pracovať v zložení:
 
JUDr. Gabika Mitrengová
Miroslav Glos
Peter Vrbičan