Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Starosta obce

 ing. Július Porubän

je predstaviteľom obce s najvyšším výkonným orgánom obce.
 
Funkcia starostu je verejná funkcia.
Funkčné obdobie sa začína zložením sľubu novozvoleného starostu.
Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
- skladá sľub, ktorý znie :
 
 "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 
 
- funkcia starostu je nezlúčiteľná :
zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený poslanca obecného zastupiteľstva predsedu samosprávneho kraja štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebopríspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvolený vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy podľa osobitného zákona. 
- vykonáva obecnú správu :
 
             rozhoduje vo všetkých veciach správy obce,
             ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
             zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia
             zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
             môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva,
             že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak,
             že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 odst. 6. je štatutárnym orgánom v majetko-právnych   
             vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce v administratívnoprávnych 
             vzťahoch je správnym orgánom.
             Môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 200 tis. Sk
             ak poruší nariadenie, neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej            
             nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce,
             alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest
 
- Mandát starostu zaniká :          
uplynutím funkčného obdobia odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin vzdaním sa mandátu pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne výkony zmenou trvalého pobytu mimo územia obce vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu smrťou zrušením obce