Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Obecný úrad

 Organizačná štruktúra obecného úradu Liptovská Kokava

 
Starosta obce, Ing. Július Porubän
 
Je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého zvolili obyvatelia v priamych voľbách. Je štatutárnym zástupcom v majetko-právnych vzťahoch obce a v pracovno-právnych vzťahoch zamestnancov obce. Je správnym orgánom v administratívno-právnych vzťahoch.
 
Je výkonným a orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva. Obec je súčasťou Spoločného stavebného úradu v Liptovskom Hrádku.  
 
 
Je najvyšším zastupiteľským zborom obce. Poslanci sú zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce
Od 10.11.2018 sa  stali poslancami títo občania:
 
                                                                               
                                                 Miroslav Glos
                                         Mgr. Marián Belopotocký                 
                                                 Alena Porubänová            
                                                 Radovan Fronko                       
                                                 Peter Vrbičan                                                                                                                                                                        JUDr. Gabriela Mitrengová                    
                                                 Tomáš Duriš            
                                                                            
 
 Hlavný kontrolór :  Ing. Jaroslav Lehotský
Je zamestnacom obce. Vykonáva kontrolu úloh vyplývajúcich zo zákona. Kontroluje účtovníctvo, pokladničné operácie nakladanie s majetkom obce. Vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu. Zúčastňuje sa zasadnutí OZ s hlasom poradným
 
 Komisie :
 
Sú poradné a iniciatívne kontrolné orgány OZ.
Zložené sú z poslancov obecného zastupiteľstva a z občanov obce.
Komisia ochrany verejného poriadku a sťažností
Komisia obchodu, služieb a cestovného ruchu
Komisia verejného záujmu  
 
 Obecný úrad v Liptovskej Kokave :
Je výkonným a orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva. Pracovníci obecného úradu sú zamestnancami obce vo verejnej službe. Zabezpečujú administratívne a organizačné veci orgánov obce.
 
Pracovníci Obecného úradu
 
Matričný úrad, personalistika a mzdy:
          Anna Droppová
 
Administratívny pracovník:
          Eva Slivková
 
Koordinátor verejnoprospešných prác:
          Alena Vrbičanová
 
 
Ostatní pracovníci:
 
               Martin Uličný – správca Domu smútku
               Janka Šingliarová – upratovačka
 
 
 
 Stavebný úrad  
 
Je výkonným a orgánom starostu obce a obecného zastupiteľstva. Pracovníci obecného úradu sú zamestnancami obce vo verejnej službe. Zabezpečujú administratívne a organizačné veci orgánov obce.    
 
 
Dobrovoľný hasičský zbor:
 
Zabezpečuje prevenciu, likvidáciu požiarov v obci a záchranárske práce.
Veliteľ:  Pavol Margetaj
 
 
Úradné hodiny :
Obecný úrad 
 
                               Pondelok   7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
 
                               Utorok      7:30 - 12:00   12:30 - 15:30
 
                               Streda    7:30 - 12:00    12:30 - 16:30
 
                               Štvrtok               Nestránkový deň             
 
                               Piatok    7:30 - 12:00    12:30 - 14:30
 
 
                                                         Matrika
                              Pondelok   7:30 - 12:00  12:30 - 15:30
 
                              Utorok      7:30 - 12:00   12:30 - 15:30
 
                              Streda    7:30 - 12:00    12:30 - 16:30
 
                              Štvrtok               Nestránkový deň             
 
                              Piatok    7:30 - 12:00    12:30 - 14:30