Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

I.časť

 Vyvesené dňa: 26.11.2014

                                                                      Zvesené dňa: 11.12.2014
                                                                      Účinnosť dňa: 01.01.2015
 
Obec Liptovská Kokava  v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, 5, 6, § 8 ods. 2,  § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods.2, 3, 4 a 6, § 99g ods. 2,  § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 77 ods. 5, § 81 ods. 4, § 83, 103 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov – úplné znenie zákona, (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) vydáva pre územie obce Liptovská Kokava toto:                         
 
 
 
                VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
 
O MIESTNYCH DANIACH A POPLATKU NA ÚZEMÍ OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA
 
 
č. 2 / 2014  zo dňa  1.1.2015
 
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a  poplatku   na území obce Liptovská Kokava.
 
ÚVODNÉ  USTANOVENIE
§ 1
 
     1/ Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave podľa § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov zavádza pre katastrálne územie  Liptovská Kokava, obec Liptovská Kokava :
 
a)      daň z nehnuteľností,
b)      daň za psa,
c)      daň za užívanie verejného priestranstva,
d)     daň za ubytovanie,
e)      daň za predajné automaty,
f)       daň za nevýherné hracie prístroje,
 
     2/ Obec ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).
 
     3/ Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v § 1 ods. 1 písm. a), b), e), f)  a poplatku uvedeného v § 1 ods. 2 je kalendárny rok.
 
 
Čl. I.
DAŇ  Z  NEHNUTEĽNOSTÍ
DAŇ  Z POZEMKOV
§ 2
Základ dane
 
     1/ Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2 uvedenej v prílohe č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z.  je stanovená takto: 
 
         a) ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov ................  0,0969 € /m2
         b) trvalých trávnych porastov .............................................  0,0355 €/m2,
 
     2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku v sume ............ €/m2.
 
     3/ Hodnota pôdy a pozemkov za 1 m2 podľa § 2 bodu 2 – lesné pozemky sa neberie do úvahy v prípade, keď daňovník preukáže hodnotu pozemku znaleckým posudkom.
 
            
 
     4/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria,  a ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za m2 uvedenej v prílohe č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z. z. stanovená takto:    
 
a)      záhrad, zastavaných plôch a nádvorí  a ostatných plôch......  1,32 €/m2,  
b)      stavebných pozemkov ....................................................... . 13,27 €/m2, 
 
§ 3
Sadzba dane
 
         Ročná sadzba dane z pozemkov je pre pozemky uvedené v
 
a) v § 2 ods.1 písm. a), b) tohto VZN je               0,56 % zo základu dane,
b) v § 2 ods. 2 tohto VZN je                                 2,50 % zo základu dane,
c) v § 2 ods.4 písm. a), b) tohto VZN je               0,75  % zo základu dane
 
  
 
 
 
Čl. II
Daň zo stavieb
§ 4
Sadzba dane
 
     1/ Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy sa stanovuje takto:
a)      0,056 € stavby na bývanie a  drobné stavby ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,    0,033 € za ostatné priestory ( suterén)
 
b)      0,056 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné                     hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej                      pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c)      0,541  €  stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu                  rekreáciu,
d)     0,219 €  samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby                     určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e)      0,364 € priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,                    stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na  vlastnú administratívu,
f)       1,150 € stavby na ostatné podnikanie  a na zárobkovú činnosť, skladovanie a                     administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g)      0,364 €   ostatné stavby neuvedené v písmenách a) – f).
 
     2/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať / § 10 ods.2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov/.
 
     3/ U viacpodlažných stavieb podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) je príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia ( § 12 ods.3 zákona č. 582/2004 Z. z.)
 
     4/ Na zaradenie stavby podľa ods. 1/ písm. a) – g) je rozhodujúci účel jej využitia k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.   
 
Čl. III.
Daň z bytov
§ 5
Sadzba dane
 
     1/ Ročná sadzba dane z bytov je  0,073 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu.
 
     2/ Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru sa stanovuje na   0, 073 €/ m2.
 
Čl. IV.
§ 6
Oslobodenie od dane a zníženie dane
 
     1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov ( § 17 ods.2  zákona) na:
 
     a) pozemky na ktorých je cintorín,
     b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,                                                         
    
                                             
 
Čl. V.
DAŇ ZA PSA
§ 7
Sadzba dane
 
     1/ Predmetom dane  za  psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou  osobou alebo právnickou osobou.
 
    2/ Sadzba dane je 8,30 € za jedného psa a kalendárny rok
 
     3/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  v ktorom sa  pes  stal predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. a zaniká posledným  dňom mesiaca  v ktorom pes prestal byť predmetom dane.
 
   4/  Spôsoby vyberania dane:
a/ v hotovosti do pokladne obecného úradu
b/ na účet obce
                                           
                               
Čl. VI.
DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
 
§ 8
Predmet dane
 
     1/ Podľa tohto ustanovenia dani podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva
 
     2/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a)      miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
b)      vybudovaný chodník
c)      pri pomníku padlých, pred obecným úradom, pri cintoríne, parkovisko v areály lyžiarskeho strediska
 
     3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a)      umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b)      umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
c)      umiestnenie skládky materiálu
d)     trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska
 
4/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.
 
5/  Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.
 
6/ Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera  užívaného verejného priestranstva v m2 .
 
§ 9
Sadzba dane
 
     1/ Sadzba dane  za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitného     užívania  verejného priestranstva a každý aj začatý deň,
                                                                                                               0,49 €/m2/deň
                                                                                                               
     2/ Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb (oprava a úprava vecí )                                                                                          0,49 €/m2/deň
                                                                                                               
    3/ Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia                      0,49 €/m2/deň
                                                                                                               
    4/ Sadzba dane za umiestnenie skládky tuhých palív, a stavebného materiálu ktorej doba trvania bude dlhšia ako 24 hodín                                                          0,33 €/m2/deň
                                                                                                                
     5/ Sadzba dane za umiestnenie prenosnej garáže bez základov a ukotvenia
                                                                                                               0,01 €/m2/deň
                                                                                                                
    6/ Sadzba dane za parkovanie motorového vozidla sa určuje
                                                                                                               0,16 €/m2/deň       
    7/ za umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií
        paušálny denný poplatok                                                               16,60 €                                                                                     
 
                       
§ 10
Platenie dane
 
1/ Daňovník  je povinný písomne podať oznámenie obecnému úradu o začatí užívania verejného priestranstva. Oznámenie je povinný podať pred začatím užívania, najneskôr však v deň začatia užívania. V oznámení uvedie meno, priezvisko / obchodné meno/ trvalé bydlisko/ sídlo firmy/ , účel užívania, rozsah a dobu trvania užívania verejného priestranstva.
 
2/ Daňovník  je povinný oznámiť obecnému úradu, že užívanie verejného priestranstva skončilo a že verejné priestranstvo bolo dané do pôvodného stavu. Daňovník je povinný v lehote  5 dní, ohlásiť obecnému úradu každú zmenu týkajúcu sa užívania verejného priestranstva.
 
3/ Obec vyrubí daň rozhodnutím najskôr v deň vzniku daňovej povinnosti. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 
§ 11
Oslobodenie od dane
 
     Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie od dane podľa § 9 ods. 4 ak so zriadením skládky prebieha súčasne aj  nakladanie a odvoz skládky  na náklady užívateľa.
 
Čl. VII.
DAŇ ZA UBYTOVANIE
 
§ 12
Sadzba dane
     Sadzba dane za jednu osobu sa stanovuje vo výške   0,50 € za jedno prenocovanie.
 
§ 13
Oznamovacia povinnosť a platenie dane
 
1/ Ubytovateľ  je povinný vopred písomne oznámiť obecnému úradu termín začatia poskytovania ubytovacích služieb.
 
2/Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Daň za ubytovanie vyberá prevádzkovateľ zariadenia pri nástupe daňovníka do zariadenia v hotovosti. Dokladom o zaplatení dane je príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami, vystavený prevádzkovateľom zariadenia.
 
3/ Prevádzkovateľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných v ubytovacom zariadení / ,, kniha ubytovaných” /. Evidencia obsahuje: meno a priezvisko ubytovaného, adresa bydliska, dátum príchodu a dátum odchodu, podpis ubytovaného.
 
4/ Základom dane je počet prenocovaní.
 
5/ Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Daň je splatná bez vyrubenia štvrťročne a to do 15. dňa prvého mesiaca ktorý nasleduje po poslednom dni v štvrťroka / do 15.01., 15.04., 15.07., 15.10/. Daň sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom na bankový účet obce. Dokladom o zaplatení dane je príjmový pokladničný doklad s predpísanými náležitosťami vystavený Obcou Liptovská Kokava / opatrený pečiatkou správcu dane, číslom pokladničného dokladu, uvedenou sumou,   účelom platby, podpisom zamestnanca Obce Liptovská Kokava/ alebo výpis z príslušného bankového účtu.
 
 
Čl. VIII.
DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
 
§ 14
Sadzba dane
 
    1/ Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok sa stanovuje
      -121,15 € za jeden predajný automat a kalendárny rok
 
§ 15
 
    1/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
 
   
 
     2/ Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením
týchto údajov:
         a) názov firmy, prípadne obchodné meno podnikateľa,
         b) adresa sídla alebo trvalého pobytu,
         c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
 
 
 
 
 
Čl. IX.
DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE
 
§ 16
 
1/ Nevýherné hracie prístroje sú:
a/ elektronické prístroje  na počítačové hry
b/mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.
 
 
2/Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok sa stanovuje na 10 €/ rok.
 
 3/    Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo jeho prevádzkovanie.
 
 
     4/ Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
         a) názov firmy alebo obchodné meno podnikateľa
         b) adresa sídla alebo trvalého pobytu
         c) dátum umiestnenie a začiatku prevádzkovania
 
Čl. X.
 POPLATOK
 
§ 17
1/ Poplatok sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Liptovská Kokava
  Sadzba poplatku za kalendárny rok sa stanovuje:
1)      0,0329 EUR za osobu a kalendárny deň ( 12 € za osobu a rok) pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha  (ďalej len nehnuteľnosť),
 
2)      18 EUR ročne za nehnuteľnosť ktorou je  rekreačná chata a prechodne obývaný obytný dom,
 
3)      0,1092 EUR za osobu a kalendárny deň (39,84 € za pracovníka a rok, Slovenská pošta a.s., COOP Jednota 5 pracovníkov, Roľnícke družstvo 16 pracovníkov, predajňa Obchodík drevený   1 pracovník) pre poplatníka, ktorým je podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,
 
4)      0,5003 EUR za  kalendárny deň (182,60 € za rok ) pre podnikateľov poskytujúcich reštauračné a kaviarenské služby alebo iné pohostinské služby (bez ubytovania),
 
5)      0,0494 EUR za osobu a kalendárny deň (18 € za pracovníka a rok) pre poplatníka, ktorým je podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 
6)      0,0822 EUR za kalendárny deň ( 30 € za rok) pre podnikateľov a fyzické osoby poskytujúcich ubytovanie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 18
 
Určenie poplatku
 
 
 
1)      Poplatok podľa § 17 ods. 1 tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období,
 
 
 
2)      Poplatok podľa § 17 ods. 2 tohto VZN sa určuje ako paušálna suma za nehnuteľnosť,
 
 
 
3)      Poplatok podľa § 17 ods. 3 tohto VZN a určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov,
 
 
 
4)      Poplatok podľa § 17 ods. 4 tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov,
 
 
 
5)      Poplatok podľa § 17 ods. 5 tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov,
 
 
 
6)      Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:
 
 
 
a)      Priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba,
 
b)      Priemerného počtu osôb alebo miest podľa ods. 5.
 
 
 
                                                                     § 19
Zníženie poplatku
 
Obec Liptovská Kokava  zníži poplatok:
1/ študentom, ktorí navštevujú školu a denne nedochádzajú domov o 30% -  8,40 €   preukazujúcim dokladom je potvrdenie o návšteve školy za príslušný školský rok, pre študentov v okrese L.Mikuláš, Ružomberok a Poprad aj dokladom o poskytnutí ubytovania, napr. internátny preukaz
2/Pre študentov v zahraničí o 50% -  6€
- preukazujúcim dokladom je potvrdenie o návšteve školy
3/FO, ktorá sa v určenom období dlhodobo zdržiava v zahraničí o 100% -  pre účely uplatnenia odpustenia poplatku je potrebné doložiť potvrdenie zamestnávateľa zo zahraničia , príp. pracovnú zmluvu, pracovné povolenie alebo potvrdenie o povolení pobytu na území iného štátu, potvrdenie o poistení v cudzine
4/FO, ktorá je zamestnaná počas celého pracovného týždňa a nedochádza denne do  miesta trvalého bydliska o 30% - 8,40 €
doklad, ktorý preukazuje skutočnosť je potvrdenie zamestnávateľa a výkone práce poplatníka a doklad o ubytovaní
5/Osobám vo výkone trestu sa poplatok zníži o pomernú čiastku- preukazujúcim dokladom je potvrdenie o umiestnení v predmetnom zariadení
6/Pre osoby, ktoré zmenia trvalý alebo prechodný pobyt sa poplatok zníži o pomernú čiastku – dokladom je odhlásenie z trvalého pobytu
7/Pre osoby, ktoré majú zrušenú alebo pozastavenú podnikateľskú činnosť sa poplatok zníži o pomernú čiastku – preukazujúcim dokladom je rozhodnutie o zrušení alebo pozastavení podnikateľskej činnosti, resp. zrušenie prevádzky
8/Pre osoby, ktoré zomrú sa poplatok zníži o pomernú čiastku- preukazujúcim dokladom je úmrtný list spolu so žiadosťou pozostalej osoby
9/ V prípade, že potvrdenie nie je vystavené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu predložiť preklad preložený a podpísaný poplatníkom
 
 
 Oznamovacia povinnosť
 
1/ Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti a
a)      uviesť meno, priezvisko a titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu ( ďalej len „identifikačné údaje“); v prípade určeného zástupcu podľa § 24 ods.3 písm. c) aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom osoba podľa § 24 ods. 1 písm. b) alebo písm. c), názov alebo obchodné meno alebo dodatok obchodného mena, sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo,
b)     uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku,
c)      ak požaduje zníženie alebo odpustenie   poplatku podľa § 29 predložiť aj doklady
            ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
2/  Povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník povinný oznámiť obci do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.
 
 
§  20
 Vyrubenie poplatku a splatnosť 
 
1/ Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. 
Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje 33,00 eur a právnickej osobe 333,00 eur, je splatný jednorázovo do 31.marca kalendárneho roka, inak vo dvoch rovnakých splátkach a to do 31. marca a do 30.októbra kalendárneho roka.
 
2/  Ak vznikne poplatková povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, obec vyrubí pomernú časť poplatku rozhodnutím, začínajúc dňom vzniku poplatkovej povinnosti až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
 
3/  Ak poplatníkov žijúcich v spoločnej domácnosti zastupuje jeden z nich, obec vyrubí poplatok rozhodnutím v celkovej sume tomuto zástupcovi podľa ods. 1 alebo 2.
 
4/ Poplatok môže byť uhradený prevodom na účet obce, poštovým poukazom alebo v hotovosti na Obecnom úrade Liptovská Kokava
 
 
 
§ 21
 Spoločné ustanovenia
 
1/ Miestnu daň podľa § 1 ods.1 písm. a), b), e), f)   možno zaviesť, zrušiť, zmeniť sadzby, určiť oslobodenia alebo zníženia dane len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Pri poplatku podľa § 1 ods.2 sa určia alebo môžu zmeniť sadzby, podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku alebo jeho pomernej časti alebo pri znížení alebo odpustení poplatku, len k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
 
§ 21a
Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
 
1/ Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty,  k dani za nevýherné hracie prístroje je daňovník povinný podať do 31.januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k týmto daniam alebo niektorej z nich podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Daňovník nie je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností, ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome oslobodený od dane podľa   tohto VZN.
 
2/ Ak vznikne daňová povinnosť k dani za psa, k dani za predajné automaty a  k dani za nevýherné hracie prístroje v priebehu zdaňovacieho obdobia, daňovník je povinný podať priznanie k tej dani, ku ktorej vznikla daňová povinnosť najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.
 
3/ Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
 
§ 21b
Vyrubenie dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty  a  dane za nevýherné hracie prístroje
 
1/ Daň z nehnuteľností,  daň za psa, daň za predajné automaty  a  daň za nevýherné hracie prístroje vyrubuje obec každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie jedným rozhodnutím, ak odseky 2 a 3,   neustanovujú inak.
 
2/ Ak vznikne v priebehu zdaňovacieho obdobia daňová povinnosť za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, správca dane vyrubí pomernú časť dane rozhodnutím začínajúc mesiacom, v ktorom vznikla daňová povinnosť, až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia.
 
3/ Ak správca dane nevyrubil daň za psa, daň za predajné automaty  a daň za nevýherné hracie prístroje podľa odseku 1 alebo odseku 2 a v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla daňová povinnosť, správca dane vyrubí rozhodnutím pomernú časť dane do zániku daňovej povinnosti.
 
4/ Pri dohode spoluvlastníkov správca dane vyrubí daň z nehnuteľností rozhodnutím zástupcovi, ktorý podal príslušné priznanie a pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov tomu z manželov, ktorý podal príslušné priznanie.
 
5/ Včas podané odvolanie proti rozhodnutiu podľa odseku 1 má odkladný účinok v tej časti výroku, ktorá bola odvolaním napadnutá, právoplatnosť ostatných výrokov nie je dotknutá.
 
6/ Správca dane určuje, že daň  do sumy troch EUR  nebude vyrubovať.
 
§ 21c
Splatnosť a platenie dane v splátkach
 
1/ Vyrubená daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty  a daň za nevýherné hracie prístroje sú splatné do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
 
2/ Vyrubená daň z nehnuteľností u fyzických osôb nižšia ako 33,- € a u právnických osôb nižšia ako 333,- € je splatná jednorazovo do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.
 
3/ Vyššia vyrubená daň než je uvedené v predchádzajúcom odseku je splatná v dvoch rovnakých splátkach, prvá do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia,  druhá do 30. septembra bežného zdaňovacieho obdobia. 
 
4/ Vyrubená daň za psa je splatná jednorazovo do 31. mája bežného zdaňovacieho obdobia.
 
5/ Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.
 
§ 22d
Vrátenie pomernej časti dane
Správca dane vráti pomernú časť dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená. Nárok na vrátenie pomernej časti dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje zaniká, ak daňovník nepodá čiastkové priznanie k týmto daniam alebo niektorej z nich v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti.
Čl. XIII.
ÚČINNOSŤ
     1/ Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený dňa  26.11.2014
     2/ Na tomto Všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa
         11.12.2014
     3/ Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené dňa : 11.12.2014
     4/ Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2/2014 nadobudlo účinnosť dňom 1.1.2015
     5/ Týmto Všeobecne záväzným nariadením sa ruší:
a)      všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 1.1.2013
 
                                                                                              Ing. Július Porubän
                                                                                                 starosta obce