Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

2011

 


 
                                                                         Vyvesené dňa: 14.12.2010
                          Zvesené dňa:
 
Obec Liptovská Kokava v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2,    § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods.2, 3, 4 a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, v y d á v a
 
 
 
                        VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE
               O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU
         ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
                                           
č. 1/2011 zo dňa 1.1.2011
 
o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Kokava.
 
 
 
                                          ÚVODNÉ USTANOVENIE
 
                                                         § 1
 
    1/ Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave podľa § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 01.januára 2011 pre katastrálne územie Liptovská Kokava, obec Liptovská Kokava :
 
a)      daň z nehnuteľností,
b)      daň za psa,
c)      daň za užívanie verejného priestranstva,
d)     daň za ubytovanie,
e)      daň za predajné automaty,
f)       daň za nevýherné hracie prístroje,
g)      miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 
 
 
 
 
 
                                                                 Čl. I.
                                             DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ  
 
 
                                                  DAŇ Z POZEMKOV
                                                                   § 2
                                                          Základ dane
 
     1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená
vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2.  Hodnota pozemkov           / Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov/ je stanovená takto:  
 
         a) ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov ................  0,09 € /m2
         b) trvalých trávnych porastov ............................................. 0, 03 €/m2,
 
     2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je
 
             hodnota pozemku   podľa znaleckého posudku
 
     3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy (s výnimkou stavebných pozemkov) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za m2. Hodnota pozemkov / Príloha č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov / je  
 
a)      záhrad, zastavaných plôch a nádvorí  a ostatných plôch..... 1, 85 €/m2,  
b)      stavebných pozemkov ....................................................... .18,58 €/m2,  
 
                                                                   § 3
                                                           Sadzba dane
 
         Ročná sadzba dane z pozemkov je pre pozemky uvedené v
 
a) v § 2 ods.1 písm. a), b) tohto VZN je               0,50% zo základu dane,
b) v § 2 ods. 2 tohto VZN je                                 3     % zo základu dane,
c) v § 2 ods.3 písm. a), b) tohto VZN je               0,50% zo základu dane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Čl. II
                                                          Daň zo stavieb
                                                                   § 4
                                                          Sadzba dane
 
     1/ Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy sa stanovuje takto:
a)      0,05 € stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej
       stavby ( prízemie a každé nadzemné podlažie,
            0,02 € za ostatné priestory ( suterén)
b)        0,05 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
                     hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej
                     pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
c)       0,49  € stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na  
                     individuálnu rekreáciu
d)       0,19  €  samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží
                     a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových
                     domov
e)     0,33 € priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace
                     stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane
                     stavieb na vlastnú administratívu,
f)    1,16 € stavby na ostatné podnikanie  a na zárobkovú činnosť, skladovanie a
                     administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,
g)    0,33 €   ostatné stavby neuvedené v písmenách a) – f).
 
     2/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať / § 10 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov/.
 
     3/ U viacpodlažných stavieb podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) je príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia ( § 12 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Čl. III.
                                                             Daň z bytov
                                                                   § 5
                                                            Sadzba dane 
 
     1/ Ročná sadzba dane z bytov je  0,10 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu.
 
     2/ Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru sa stanovuje na  0, 10 €/ m2
                                                              
 
 
Čl. IV.
                                                                   § 6
                                      Oslobodenie od dane a zníženie dane  
 
1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov ( § 17 ods.2
    zákona) na
 
     a) pozemky na ktorých je cintorín,
     b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,                                                         
    
 
 
                                                                  Čl. V.
                                                                    § 7
                                                      Vyrubovanie dane
 
     1/ Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako  1,65 € nebude vyrubovať ani vyberať
( § 20 ods. 3 zákona).
                                                                  Čl. VI.
                                                                    § 8
                                                            Platenie dane
 
     1/ Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru , ak tento zákon neustanovuje inak.
 
     2/ Ak je vyrubená daň z nehnuteľností u fyzických osôb vyššia ako 33, 19 € a u právnických osôb vyššia ako  331,93 €,  správca dane určuje platenie vyrubenej dane v dvoch rovnakých splátkach tak, že prvá splátka dane je splatná do 31.5., druhá splátka do 30.9. zdaňovacieho obdobia.
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Čl. VII.
                                                            DAŇ ZA PSA
                                                                    § 9
                                                             Sadzba dane
 
     1/ Sadzba dane za jedného psa staršieho ako 6 mesiacov a kalendárny rok, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba je   € 8,30 €
 
    
 
                                                                    § 10
                                             Vznik a zánik daňovej povinnosti
 
     1/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  v ktorom  pes dovŕšil vek 6 mesiacov a stal sa predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
 
                                                                    § 11
                                     Oznamovacia povinnosť a platenie dane
 
     1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia v ktorom vznikla daňová povinnosť.
 
     2/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.
 
     3/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa      § 26 zákona, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
 
     4/ Povinnosti vlastníka psa upravuje zákon č. 282/2002 Z.z. a VZN obce o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Čl. VIII.
                        DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
 
                                                                    § 12
                                                           Predmet dane
 
     1/ Podľa tohto ustanovenia dani podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.
 
     2/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:
a)      miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke
b)      vybudovaný chodník
c)      pri pomníku padlých, pred obecným úradom, pri cintoríne, parkovisko v areály lyžiarskeho strediska
 
 
     3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:
a)      umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
b)      umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií
c)      umiestnenie skládky materiálu
d)     trvalé parkovanie vozidla
 
4/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva
 
5/ Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívanie verejného priestranstva v m2
                                                                    § 13   
                                                            Sadzba dane
 
     1/ Sadzba dane  za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitného     užívania  verejného priestranstva a každý aj začatý deň,
                                                                                                               0,49 € /m2 /deň
                                                                                                               
     2/ Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb
        (oprava a úprava vecí )                                                                     0,49 €/m2/deň
                                                                                                               
    
    3/ Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia                         0,49 €/m2/deň
                                                                                                                
  
 
 
 
 
 4/ Sadzba dane za umiestnenie skládky tuhých palív, a stavebného materiálu ktorej
         doba trvania bude dlhšia ako 24 hodín                                             0,33 €/m2/deň
                                                                                                                
     5/ Sadzba dane za umiestnenie prenosnej garáže bez základov a ukotvenia
                                                                                                                    0,01 €/m2 a deň
                                                                                                                
    6/ Sadzba dane za parkovanie motorového vozidla sa určuje
                                                                                                                   0,16 €/m2/deň
                                                                                                                
                                                               
 
§ 14
                                                              Platenie dane
 
     Daň sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom na účet obce v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.                                 
 
                                                                    § 15
                                                        Oslobodenie od dane
 
     Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie od dane podľa § 13 ods. 4 ak so zriadením skládky prebieha súčasne aj  nakladanie a odvoz skládky  na náklady užívateľa.
                                                                  Čl. IX.
                                                 DAŇ ZA UBYTOVANIE                
 
                                                                    § 16
                                                             Sadzba dane
     Sadzba dane za jednu osobu sa stanovuje vo výške   0,33 € za jedno prenocovanie.
 
                                                                    § 17
                                      Oznamovacia povinnosť a platenie dane
 
     1/ Ubytovateľ je povinný vopred písomne oznámiť obecnému úradu termín začatia poskytovania ubytovacích služieb.
 
     2/ Daň platí ubytovateľ bez vyrubenia štvrťročne a to do 15. dňa prvého mesiaca ktorý
nasleduje po poslednom dni štvrťroka ( do 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.)
 
 
 
     3/ Ubytovateľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných v ubytovacom zariadení.
 
     4/ Dokladom o zaplatení dane je príjmový doklad vystavený zamestnancom správcu dane alebo výpis z príslušného bankového účtu.
 
 
 
§ 18
Od dane sú oslobodení:
a)      nevidomé osoby, občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu ZŤP s potrebou sprievodcu,
b)      vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Liptovská Kokava, jeho manželka ( manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel ( manželka ) týchto osôb a ich detí.
c)      Príbuzný v priamom rade, súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky ( manžela) a manželia týchto osôb a ich deti.
 
 
                                                                  Čl. X.
                                            DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY  
 
                                                                    § 19
                                                          Sadzba dane
 
     Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok sa stanovuje
a/ 121,15 € za jeden predajný automat a kalendárny rok
 
                                                                    § 20
                                         Vznik a zánik daňovej povinnosti
 
     Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
                                                                    § 21
                                      Oznamovacia povinnosť a platenie dane
 
     1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia v ktorom daňová povinnosť vznikla.
 
     2/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.12. tohto zdaňovacieho obdobia.
 
 
 
     3/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa      § 48 zákona, vráti správca dane pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.
 
     4/ Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením
týchto údajov:
         a) názov firmy, prípadne obchodné meno podnikateľa,
         b) adresa sídla alebo trvalého pobytu,
         c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania
     5/ Daň Obec Liptovská Kokava vyberá nasledovným spôsobom:
a)      v hotovosti do pokladne OcÚ
b)      na účet OcÚ
 
                                                                   Čl. XI.
                                   DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 
 
                                                                    § 22
                                                             Sadzba dane
 
     Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok sa stanovuje
    121,15 €/ rok
                                                                    § 23
                                            Vznik a zánik daňovej povinnosti
 
     Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.
 
                                                                    § 24
                                        Oznamovacia povinnosť a platenie dane
 
     1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia v ktorom vznikla daňová povinnosť.
 
     2/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.12. tohto zdaňovacieho obdobia.
 
     3/ Ak daňová povinnosť zanikla v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa      § 56 zákona, správca dane vráti pomernú časť zaplatenej dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
 
     4/ Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:
         a) názov firmy alebo obchodné meno podnikateľa
         b) adresa sídla alebo trvalého pobytu
         c) dátum umiestnenie a začiatku prevádzkovania
     5/ Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:
a)      v hotovosti do pokladne OcÚ
b)      na účet OcÚ
 
                                                                   Čl. XII.
 MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ
                                                                ODPADY
 
                                                                    § 25
                                                         Sadzba poplatku
 
     Sadzba poplatku za kalendárny rok sa stanovuje
 
1/       9,30 € za osobu a kalendárny rok pre fyzické osoby uvedené v §77 ods.2 písm. a/   zákona
2/      15 € ročne pre rekreačné chaty a prechodné obývané obytné domy
3/      30 € ročne právnické osoby a podnikatelia
4/    530 €  ročne Roľnícke družstvo Liptovská Kokava
5/      15 € ročne právnické osoby, podnikatelia a živnostníci ( stolári)
6/   33,20 €  predajňa Gabriela Porubänová
7/   166 € predajňa COOP Jednota     
8/  166 € pohostinstvá v obci
                                                           
§ 26
Ohlásenie
 
       1/   Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,
             ako aj pri zániku poplatkovej povinnosti podať obci ohlásenie.
             V ohlásení musí uviesť údaje rozhodujúce na určenie poplatku, ak požaduje zníženie alebo 
             odpustenie poplatku doloží doklady, ktoré odôvodňujú zníženie alebo odpustenie poplatku.
 
       2/  Poplatník je oprávnený podať obci ohlásenie aj v prípade, ak zistí,
             že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená,
            alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.
 
       3/  Ak obec sama alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť,
            že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti,
            ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti,
            obec upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.
 
       4/  Ak poplatník uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť,
            obec preplatok vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo
            odo dňa zistenia tejto skutočnosti,
            najneskôr však do 70 dní od skončenia obcou určeného obdobia,za ktoré bol poplatok uhradený. 
            Obec nie je povinná vrátiť preplatok nižší ako  2,32 €.
 
      5/  Obec poplatok zníži alebo odpustí za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže na základe
           dokladov ( nie čestné vyhlásenie)
 
         a) že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí,
        
 
         Uplatnenie zníženia podľa písm. a/ - c/ je potrebné podať do 30 dní odo dňa vzniku nároku na          
          zníženie, najneskôr do 31.12. príslušného roka.
 
                                                                     § 27
                                                                Splatnosť
 
     1/   Obec vyrubí poplatok platobným výmerom.
 
     2/   Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje  16,59 € a právnickej osobe  165,97 €
           je  splatný naraz do 31.3. príslušného roka. V ostatných prípadoch je vyrubený poplatok splatný  
           v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.marca,  
          30 júna, 30. septembra a 30. novembra.
 
     3/  Každý vyrubený poplatok je možné splatiť jednorázovo.
 
                                                                   Čl. XIII.
                                                              ÚČINNOSŤ
 
     1/  Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený dňa 25.11. 2010.
 
     2/  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa
          13.12.2010 , uznesením č. 1/6
 
     3/  Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené dňa :
 
     4/  Všeobecne záväzné nariadenie obce č.1/2011 o miestnych daniach a miestnom
          poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobudlo účinnosť
          dňom 1.1.2011
 
     5/  Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší:
         a)      všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 o miestnych daniach a miestnom   
                   poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na zdaňovacie obdobie   2010.
                      
                                                                                                      
                                                                                                       Ing. Július Porubän                                                   
                                                                                                               starosta obce