Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

2012

  

                                                                          Vyvesené dňa: 15.12.2011

                                              Zvesené dňa: 31.12.2011 

Obec Liptovská Kokava v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami § 7 ods.4, § 8 ods.2,    § 12 ods.2 a 3, § 16 ods.2, § 17 ods.2, 3, 4 a 6, § 20 ods.3, § 21 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov, v y d á v a

 

 

           VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE

          O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU

         ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

                                           

č. 3/2011  zo dňa  1.1.2012

 

o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Liptovská Kokava.

 

                                  ÚVODNÉ  USTANOVENIE

 

                              § 1

 

     1/ Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave podľa § 11 ods.4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v znení neskorších predpisov zavádza s účinnosťou od 01.januára 2011 pre katastrálne územie  Liptovská Kokava, obec Liptovská Kokava :

 

a)      daň z nehnuteľností,

b)      daň za psa,

c)      daň za užívanie verejného priestranstva,

d)     daň za ubytovanie,

e)      daň za predajné automaty,

f)       daň za nevýherné hracie prístroje,

g)      miestny poplatok  za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Čl. I.

DAŇ  Z  NEHNUTEĽNOSTÍ  DAŇ  Z POZEMKOV

§ 2

Základ dane

 

     1/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená

 

vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za m2.  Hodnota pozemkov           / Príloha č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov/ je stanovená takto:  

 

         a) ornej pôdy, chmeľníc, viníc, ovocných sadov ................  0,09 € /m2

         b) trvalých trávnych porastov .............................................  0, 03 €/m2,

 

     2/ Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a za ostatné hospodársky využívané vodné plochy je

 

             hodnota pozemku   podľa znaleckého posudku

 

     3/ Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy (s výnimkou stavebných pozemkov) je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemkov za m2. Hodnota pozemkov / Príloha č. 2 k zákonu č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov / je  

 

a)      záhrad, zastavaných plôch a nádvorí  a ostatných plôch..... 1, 85 €/m2,  

b)      stavebných pozemkov ....................................................... .18,58 €/m2,  

 

                                                                   § 3

                                                           Sadzba dane

 

         Ročná sadzba dane z pozemkov je pre pozemky uvedené v

 

 

a) v § 2 ods.1 písm. a), b) tohto VZN je               0,53  % zo základu dane,

b) v § 2 ods. 2 tohto VZN je                                 2,63   % zo základu dane,

c) v § 2 ods.3 písm. a), b) tohto VZN je               0,53   % zo základu dane

 

  

                                                                  Čl. II

                                                          Daň zo stavieb

                                                                   § 4

                                                          Sadzba dane

 

     1/ Ročná sadzba dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy sa stanovuje takto:

 

a)      0,053 € stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej

       stavby  ( prízemie a každé nadzemné podlažie,

            0,030€  za ostatné priestory ( suterén)

b)         0,053 € stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné

                     hospodárstvo, stavby využívané  na skladovanie vlastnej

                     pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

c)        0,515  €  stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na  

                     individuálnu rekreáciu

d)        0,209  €  samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží

                     a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových

                     domov

e)     0,347 € priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace

                     stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane

                     stavieb na  vlastnú administratívu,

f)    1,220 € stavby na ostatné podnikanie  a na zárobkovú činnosť, skladovanie a

                     administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou,

g)    0,347 €   ostatné stavby neuvedené v písmenách a) – f).

 

     2/ Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží spojené so zemou pevným základom. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať / § 10 ods.2 zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov/.

 

     3/ U viacpodlažných stavieb podľa § 4 ods. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g) je príplatok za podlažie 0,033 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia ( § 12 ods.3 zákona č. 582/2004 Z.z.)

 

                                                                  Čl. III.

                                                             Daň z bytov

                                                                   § 5

                                                            Sadzba dane 

 

     1/ Ročná sadzba dane z bytov je  0,105 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu.

 

     2/ Ročná sadzba dane za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru sa stanovuje na   0, 105 €/ m2

                                                               

Čl. IV.

                                                                   § 6

                                      Oslobodenie od dane a zníženie dane  

 

1/ Správca dane ustanovuje, že poskytuje oslobodenie od dane z pozemkov ( § 17 ods.2

 

    zákona) na

 

     a) pozemky na ktorých je cintorín,

     b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,                                                         

    

  

                                                                  Čl. V.

                                                                    § 7

                                                      Vyrubovanie dane

 

     1/ Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako  1,65 € nebude vyrubovať ani vyberať

 

( § 20 ods. 3 zákona).

                                                                  Čl. VI.

                                                                    § 8

                                                            Platenie dane

 

     1/ Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru , ak tento zákon neustanovuje inak.

 

 

     2/ Ak je vyrubená daň z nehnuteľností u fyzických osôb vyššia ako 33, 19 € a u právnických osôb vyššia ako   331,93 €,  správca dane určuje platenie vyrubenej dane v dvoch rovnakých splátkach tak, že prvá splátka dane je splatná do 31.5., druhá splátka do 30.9. zdaňovacieho obdobia.

 

 

                                                                  Čl. VII.

                                                            DAŇ ZA PSA

                                                                    § 9

                                                             Sadzba dane

 

     1/ Sadzba dane za jedného psa staršieho ako 6 mesiacov a kalendárny rok, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba je   € 8,30 €

 

 

                                                                    § 10

                                             Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

     1/ Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci,  v ktorom  pes dovŕšil vek 6 mesiacov a stal sa predmetom dane podľa § 22 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

 

                                                                    § 11

                                     Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 

     1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia v ktorom vznikla daňová povinnosť.

 

 

     2/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.januára tohto zdaňovacieho obdobia.

 

     3/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa      § 26 zákona, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

 

     4/ Povinnosti vlastníka psa upravuje zákon č. 282/2002 Z.z. a VZN obce o vytváraní podmienok kvalitného životného prostredia a o verejnom poriadku.

 

  

                                                                  Čl. VIII.

                        DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

 

                                                                    § 12

 

                                                           Predmet dane

 

     1/ Podľa tohto ustanovenia dani podlieha osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva.

 

 

     2/ Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce, ktorými sa rozumejú nasledovné miesta:

a)      miestne cestné komunikácie v celej svojej dĺžke

b)      vybudovaný chodník

c)      pri pomníku padlých, pred obecným úradom, pri cintoríne, parkovisko v areály lyžiarskeho strediska

 

 

     3/ Osobitným užívaním verejného priestranstva sa podľa tohto VZN rozumie:

a)      umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb

b)      umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií

c)      umiestnenie skládky materiálu

d)     trvalé parkovanie vozidla

 

4/ Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva

 

5/ Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívanie verejného priestranstva v m2

                                                                    § 13    

                                                            Sadzba dane

 

     1/ Sadzba dane  za užívanie verejného priestranstva sa určuje za každý aj začatý m2 osobitného     užívania  verejného priestranstva a každý aj začatý deň,

 

                                                                                                               0,49 € /m2 /deň

                                                                                                               

     2/ Sadzba dane za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb

        (oprava a úprava vecí )                                                                     0,49 €/m2/deň

                                                                                                               

    

    3/ Sadzba dane za umiestnenie predajného zariadenia                         0,49 €/m2/deň

                                                                                                                

  

    4/ Sadzba dane za umiestnenie skládky tuhých palív, a stavebného materiálu ktorej

         doba trvania bude dlhšia ako 24 hodín                                             0,33 €/m2/deň

                                                                                                                

     5/ Sadzba dane za umiestnenie prenosnej garáže bez základov a ukotvenia

                                                                                                                    0,01 €/m2 a deň

                                                                                                                

    6/ Sadzba dane za parkovanie motorového vozidla sa určuje

                                                                                                                   0,16 €/m2/deň

                                                               

 

§ 14

                                                              Platenie dane

 

     Daň sa platí v hotovosti do pokladne obecného úradu alebo prevodom na účet obce v deň vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká skončením užívania verejného priestranstva.                                 

 

 

                                                                    § 15

                                                        Oslobodenie od dane

 

     Správca dane ustanovuje, že poskytne oslobodenie od dane podľa § 13 ods. 4 ak so zriadením skládky prebieha súčasne aj  nakladanie a odvoz skládky  na náklady užívateľa.

 

                                                                  Čl. IX.

                                                 DAŇ ZA UBYTOVANIE                

 

                                                                    § 16

                                                             Sadzba dane

     Sadzba dane za jednu osobu sa stanovuje vo výške   0,33 € za jedno prenocovanie.

 

                                                                    § 17

                                      Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 

     1/ Ubytovateľ je povinný vopred písomne oznámiť obecnému úradu termín začatia poskytovania ubytovacích služieb.

 

 

     2/ Daň platí ubytovateľ bez vyrubenia štvrťročne a to do 15. dňa prvého mesiaca ktorý

nasleduje po poslednom dni štvrťroka ( do 15.1., 15.4., 15.7., 15.10.)

 

      3/ Ubytovateľ je povinný viesť prehľadnú evidenciu osôb prechodne ubytovaných v ubytovacom zariadení.

 

     4/ Dokladom o zaplatení dane je príjmový doklad vystavený zamestnancom správcu dane alebo výpis z príslušného bankového účtu.

 

 

 

§ 18

Od dane sú oslobodení:

a)      nevidomé osoby, občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držitelia preukazu ZŤP s potrebou sprievodcu,

b)      vlastník objektu na individuálnu rekreáciu nachádzajúceho sa v katastrálnom území obce Liptovská Kokava, jeho manželka ( manžel), príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel ( manželka ) týchto osôb a ich detí.

c)      Príbuzný v priamom rade, súrodenec ubytovateľa alebo jeho manželky ( manžela) a manželia týchto osôb a ich deti.

 

 

                                                                  Čl. X.

                                            DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY  

 

                                                                    § 19

                                                          Sadzba dane

 

     Sadzba dane za jeden predajný automat a kalendárny rok sa stanovuje

 

a/ 121,15 € za jeden predajný automat a kalendárny rok

 

                                                                    § 20

                                         Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

     Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

 

                                                                    § 21

                                      Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 

     1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia v ktorom daňová povinnosť vznikla.

 

 

     2/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.12. tohto zdaňovacieho obdobia.

 

 

 

     3/ Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa      § 48 zákona, vráti správca dane pomernú časť dane za zostávajúce zdaňovacie obdobie, za ktoré bola daň zaplatená.

 

     4/ Prevádzkovateľ je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením

týchto údajov:

         a) názov firmy, prípadne obchodné meno podnikateľa,

         b) adresa sídla alebo trvalého pobytu,

         c) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

     5/ Daň Obec Liptovská Kokava vyberá nasledovným spôsobom:

a)      v hotovosti do pokladne OcÚ

b)      na účet OcÚ

 

                                                                   Čl. XI.

                                   DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE 

 

                                                                    § 22

                                                             Sadzba dane

 

     Sadzba dane za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok sa stanovuje

 

    121,15 €/ rok

                                                                    § 23

                                            Vznik a zánik daňovej povinnosti

 

     Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

 

 

                                                                    § 24

                                        Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 

     1/ Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia v ktorom vznikla daňová povinnosť.

 

 

     2/ V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň  na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31.12. tohto zdaňovacieho obdobia.

 

     3/ Ak daňová povinnosť zanikla v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa      § 56 zákona, správca dane vráti pomernú časť zaplatenej dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

 

     4/ Prevádzkovateľ je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom s uvedením týchto údajov:

         a) názov firmy alebo obchodné meno podnikateľa

         b) adresa sídla alebo trvalého pobytu

         c) dátum umiestnenie a začiatku prevádzkovania

     5/ Daň obec vyberá nasledovným spôsobom:

a)      v hotovosti do pokladne OcÚ

b)      na účet OcÚ

 

                                                                   Čl. XII.

  MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ

                                                                ODPADY

 

                                                                    § 25

 

                                                         Sadzba poplatku

 

     Sadzba poplatku za kalendárny rok sa stanovuje

 

 

Sadzba poplatku

 

sa mení a dopĺňa takto:

 

 

Sadzba poplatku za kalendárny rok sa stanovuje:

 

 

1)      0,02548 EUR za osobu a kalendárny deň (9,30 € za osobu a rok) pre poplatníka, ktorým je fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha  (ďalej len nehnuteľnosť),

 

2)      15 EUR ročne za nehnuteľnosť ktorou je  rekreačná chata a prechodne obývaný obytný dom,

3)      0,09096 EUR za osobu a kalendárny deň (33,20 € za pracovníka a rok, Slovenská pošta a.s., COOP Jednota 5 pracovníkov, Roľnícke družstvo 16 pracovníkov, predajňa Gabriela Porubänová       1 pracovník) pre poplatníka, ktorým je podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania,

4)      0,009096 EUR za počet miest (50 stoličiek) určených na poskytovanie služby a kalendárny deň pre podnikateľov poskytujúcich reštauračné a kaviarenské služby alebo iné pohostinské služby (bez ubytovania),

5)      0,041096 EUR za osobu a kalendárny deň (15 € za pracovníka a rok) pre poplatníka, ktorým je podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

 

 

 

§ 26 Určenie poplatku, znie

 

 

 

 

1)      Poplatok podľa § 25 ods. 1 tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období,

 

2)      Poplatok podľa § 25 ods. 2 tohto VZN sa určuje ako paušálna suma za nehnuteľnosť,

3)      Poplatok podľa § 25 ods. 3 tohto VZN a určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov,

4)      Poplatok podľa § 25 ods. 4 tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov,

5)      Poplatok podľa § 25 ods. 5 tohto VZN sa určuje ako súčin sadzby poplatku, počtu kalendárnych dní v určenom období a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov,

 

6)      Ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov v určenom období je súčet:

 

 

a)      Priemerného počtu zamestnancov pripadajúcich na určené obdobie neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt, vynásobený koeficientom 1; ak je poplatníkom fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, do počtu osôb sa započítava aj táto osoba,

 

b)      Priemerného počtu osôb alebo miest podľa ods. 5.

 

Doterajší § 26 Ohlásenie sa označuje ako § 27.

 

Doterajší § 27 Splatnosť sa označuje ako § 28.

 

 

 

 

                                                                     § 27

 

                                                                Splatnosť

 

     1/ Obec vyrubí poplatok platobným výmerom.

 

 

     2/ Ak ročný poplatok vyrubený fyzickej osobe nepresahuje  16,59 € a právnickej osobe  165,97 € je splatný naraz do 31.3. príslušného roka. V ostatných prípadoch je vyrubený poplatok splatný v štyroch rovnakých splátkach a to najneskôr do 31.marca,   30 júna, 30. septembra a 30. novembra.

 

     3/ Každý vyrubený poplatok je možné splatiť jednorázovo.

 

                                                                   Čl. XIII.

                                                              ÚČINNOSŤ

 

     1/ Návrh všeobecne záväzného nariadenia bol zverejnený dňa 30.11.2011

 

     2/ Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo obecné zastupiteľstvo dňa

         15.12.2011 , uznesením č.6/2011

     3/ Všeobecne záväzné nariadenie bolo vyhlásené dňa : 15.12.2011

 

     4/ Všeobecne záväzné nariadenie obce č.3/2011 o miestnych daniach a miestnom

         poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobudlo účinnosť

        dňom 1.1.2012

 

     5/ Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší:

a)      všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom   

  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zo dňa 1.1.2011

                      

                                                                                                     Ing. Július Porubän                                                                                                                                                                     starosta obce