Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Z histórie DHZ

 

VŠETKO PRE ZÁCHRANU SVOJHO BLÍŽNEHO
 
   Naša obec Liptovská Kokava patrí s najväčšou pravdepodobnosťou medzi najmladšie obce Horného Liptova, a predsa hasičský zbor už slávi v tomto roku 80. výročie svojho vzniku.
Z historických dokumentov sa dozvedáme, že s prípravou pre jeho vznik a jeho oficiálne založenie podložené riadnou registráciou sa začalo už v roku 1926. Vtedy bola naša obec pod notariátom susednej obce Dovalovo, kde bol notárom Ervin Spitzkopf. V spolupráci s vtedajším richtárom Martinom Uličným a podrichtárom Matejom Grešom bol iniciátorom založenia hasičského zboru v našej obci, patriaceho pod Okresnú hasičskú jednotu v Liptovskom Hrádku. Táto bola založená v roku 1925 s pôsobnosťou v okrese Liptovský Hrádok.
   Po jeho zániku prešli všetky zbory Horného Liptova pod Okresnú hasičskú jednotu v Liptovskom Mikuláši, ktorej veliteľom bol taktiež Ervin Spitzkopf.
Spomínaní iniciátori, ešte pred založením hasičského zboru, zabezpečili potrebný výstrojný a výzbrojný materiál s ručnou striekačkou, ktorá bola umiestnená už v postavenej hasičskej zbrojnici.
   Veliteľom DHZ sa stal Rudolf Fronko, zástupca veliteľa Ján Dzurek, cvičiteľ Ján Slivka, trubač Ján Tarageľ.
 
ČLENOVIA ZBORU BOLI :
Peter Porubän, Adam Pozor, Michal Bačík /Ježík/, Martin Choma, Adam Ambróz, Michal Uličný, Ján Choma /Chomčiak/, Ján Choma /Haugáč/, Cyril Dzurek, Ján Goliáš, Matej Palaj, Michal Bačík / u Rúčky/, Martin Vrbičan /Pacuštiak/, Peter Vrbičan, Peter Jurčo, Martin Grešo
 Hneď po založení Hasičského zboru sa začalo, či už s hadicami i striekačkou, podľa povelu. Keď po prvýkrát trubač trúbil hore dedinou, ľudia sa pýtali: „ Načo sa trúbi ?“ A vtedy sa poučili o signáloch hasičského trúbenia. Tak sa začal boj proti požiarom. Bolo potrebné vyriešiť veľa vecí, medzi nimi aj poistenie hasičov pri úrazoch, ktoré sa mohli vyskytnúť pri cvičeniach na súťaže alebo pri požiaroch.
 V roku 1939 sa hasiči zúčastnili v rovnošatách pri poslednej rozlúčke s najväčším pomocníkom a zakladateľom hasičského zboru v našej obci, vtedajším okresným veliteľom Ervínom Spitzkopfom v Liptovskom Hrádku. Na jeho miesto nastúpil pán Jozef Chrobák z Hýb. Po jeho zvolení bola aj hasičská súťaž v Hybiach, ktorej sa zúčastnili i naši hasiči. Po Rudolfovi Fronkovi bol druhým veliteľom Ján Fronko /Koreň-horár/, ktorý túto funkciu vykonával až do roku 1941. Po ňom funkciu veliteľa prevzal Július Oravec.
 Hasičský zbor sa v tomto období rozrástol o nových členov a mal už dve družstvá mužov, jedno družstvo dievčat a neskôr aj jedno družstvo žiakov. Vykonávali sa pravidelné cvičenia, poplachy, tiež preventívne prehliadky budov aj počas žatevných prác. Vtedy sa k hasičom organizovali hliadky z radov občanov, na celé noci od 21.00 hod. do 04.00 hod., podľa poradia domov. Hasiči takúto službu vždy presne a zodpovedne kontrolovali, aby sa takto predišlo  požiarom. Svedčí o tom veľmi málo požiarov v obci, keď za 50 rokov boli len 4 požiare. Členovia zboru sa zúčastňovali pri hasení požiarov aj v susedných obciach, kde účinne pomáhali. Na prelome päťdesiatych rokov, došlo k organizačným zmenám v riadiacich orgánoch, a tým aj v samotných hasičských zboroch. Do čela zboru bol zvolený predseda, v našej obci ním bol Ondrej Jančuška.
 Výbor základnej organizácie požiarnej ochrany vidiac, že na vtedajšie potreby už ručná striekačka nevyhovuje, podal žiadosť na Okresný národný výbor o pridelenie motorovej striekačky. Žiadosť bola prijatá kladne, a tak bola zboru dodaná motorová striekačka DS-16. Tým pribudli nové problémy a starosti – zvlášť vyškolenie strojníka pre mužov a strojníčky pre ženské družstvo. Na túto úlohu boli vybraní : za mužov Miloš Bartek a za ženy Irena Fronková, ktorí sa zúčastnili jednomesačného školenia strojníkov. Po ich vyškolení, boli požiarnici našej organizácie pozvaní na obvodnú súťaž do Liptovského Hrádku, kde sa umiestnili na peknom 2. mieste. V ďalšej súťaži v Liptovskom Petre sa umiestnili na 1. mieste, čo svedčilo o veľmi disciplinovanom a svedomitom prístupe všetkých členov pri výcviku ako i ďalších súťažiach. Najväčším problémom, najmä počas súťaží, bola finančná otázka, s ktorou bolo potrebné sa vysporiadať. Finančné prostriedky zabezpečovali vďaka veľkej pomoci vtedajších učiteľov, najmä riaditeľa školy p. Kušniera pri nacvičovaní kultúrnych podujatí - nacvičovali sa divadlá, estrády, nezanedbateľná bola aj finančná pomoc občanov. Členovia nechýbali ani pri rôznych celospoločenských oslavách, ale i pri posledných rozlúčkach so zosnulými členmi na ich poslednej ceste.
 Ďalšími aktívnymi členmi boli : Martin Jančuška, Michal Lištiak, Ján Oravec /Orech/, Ján Pelach, Martin Vrbičan /Pacuštiak/, Miloš Palaj, Július Uličný, Ján Jurčo, Vladimír Gút, Ján Rúčka, Miloš Pozor, Ján Gajdoš, Ján Porubän, Ján Oravec, ktorý zastával funkciu tajomníka, Ján Pozor, ktorý vykonával funkciu trubača zboru, aj predsedu organizácie do roku 1975 a Vladimír Petrík, ktorý bol veliteľom požiarneho zboru a mnohí ďalší nemenovaní. Podľa tradície štafetu činnosti organizácie s odchodom starých členov a príchodom nových prevzali mladší, kde sa tiež roky úspešnej práce striedali s menej úspešnými. Takým prelomovým rokom bol i rok 1975, keď do čela ZO ZPO bol zvolený p. Štefan Vrbičan a za veliteľa bol zvolený p. Ervín Bartoš. Výbor sa doplnil o ďalších mladých členov a členky. Začalo sa s generálnou opravou požiarnej zbrojnice, ktorá bola vo veľmi zlom stave.
Starú striekačku DS-16 v roku 1977 nahradila nová PPS – 12. Z miestnosti, kde predtým stála ručná striekačka, sa zriadila miestnosť potrebná na schádzanie sa výboru, za účelom riešenia a zabezpečenia potrebných úloh pre úspešnú činnosť našej organizácie. V roku 1977 sa vymenili vráta na požiarnej zbrojnici, neskôr sa vymenila krytina na streche, na okná boli namontované ochranné siete a zvonku sa dala nová omietka. Nezabúdalo sa ani na pomoc JRD všade tam, kde to bolo najviac potrebné, zvlášť pri budovaní materskej školy a jaslí v našej obci. Finančné zabezpečenie sme riešili zúčastňovaním sa brigád, predovšetkým pre štátny podnik Agrostav, tiež zalesňovaním v Štátnych lesoch a kultúrnou činnosťou. Zamerali sme sa na zvýšenie aktívnej činnosti členov v rámci výcviku a prípravy na previerky pripravenosti v športových súťažiach. Prezentovali sme sa na obvodových kolách zabezpečovaných OV ZPO, ako aj na rôznych pohárových súťažiach. Pri súťažiach sa členovia zúčastňovali tiež preboru jednotlivca. V roku 1977 sa začala i práca s mládežou, tunajšími žiakmi ZDŠ, ktorí sa pravidelne zúčastňovali celoštátnej hry      „Plameň“, pod vedením Jána Porubäna. Pomáhal im aj vtedajší veliteľ Ervín Bartoš. 
13.8.1978 naša ZO ZPO slávila 50 výročie jej vzniku, za účasti zástupcov OV ZPO, pod vedením vedúceho tajomníka súdr. Jána Lazišťana, zástupcu DO KSS súdr. Štulajtera, domácich členov, ako aj členov pozvaných požiarnych družstiev a v hojnej miere prítomných občanov našej obce a mládeže.
Prítomných slávnostne privítal predseda MNV súdr. Ján Porubän a žiačka ZDŠ predniesla báseň k požiarnikom. S históriou požiarnej ochrany v Liptovskej Kokave, účastníkov oboznámil predseda ZO ZPO p. Štefan Vrbičan.
   V prednesených príhovoroch boli vyslovené poďakovania za všetku vykonanú prácu ako i vynaložené úsilie pri zorganizovaní toho krásneho podujatia, keďže požiarna súťaž sa v našej obci uskutočnila po prvýkrát za 50 rokov. Vedúci tajomník OV ZPO súdr. Lazišťan vo svojom pozdravnom príhovore kládol tiež dôraz pre upevnenie akcieschopnosti a pohotovosti požiarnikov, pri ochrane národného i súkromného majetku občanov ako i vyššej uvedomelosti v spolupráci s občanmi a funkcionármi MNV. Pri tejto príležitosti výbor ZO ZPO udelil ešte desiatim zakladajúcim členom zboru ďakovné listy a pri odovzdávaní nechýbali ani slzy vďaky.
   Dvanástim členom ZO ZPO boli udelené „Ďakovné listy za príkladnú prácu“ v organizácii. OV ZPO udelil dvom členom strieborné medaily Za vernosť a tiež zlatú medailu Za vernosť p. Michalovi Lištiakovi. Po slávnostnom odovzdaní ocenení sa uskutočnila požiarna súťaž, ktorej sa zúčastnilo osem požiarnych družstiev. Na 1. mieste sa umiestnilo požiarne družstvo z Kráľovej Lehoty, na 2. mieste sa umiestnilo požiarne družstvo z Podturne a na 3. mieste sa umiestnili domáci požiarnici pod vedením veliteľa Ervína Bartoša. S týmto úspechom bol zakončený súťažný rok 1978. Najväčšiu radosť sme mali z toho, že celé podujatie skončilo úspešne o čom sa vyjadrili i prítomní občania i hostia. Ešte v tom roku sme sa tiež úspešne zúčastnili skúšok pre získanie odznaku „ Vzorný požiarnik “ III. stupňa. Úspešná činnosť našej ZO ZPO pokračovala vo všetkých oblastiach, či už po stránke prevencie, práce s mládežou, kultúrnej činnosti, ale zvlášť na úseku represie a výcviku.
 
Fotografie č. 2,3
 
 
 
 
 
V roku 1979 sa po prvýkrát v našej obci uskutočnila súťaž obvodového kola požiarnych družstiev organizovaná OV ZPO a zúčastnilo sa ho 22 požiarnych družstiev, boli prítomní aj hostia. Za OIPO – náčelník mjr. Milan Jurík, jeho zástupca mjr. Miloš Majer, vedúci tajomník OV ZPO súdr. Lazišťan a okresný veliteľ požiarnej ochrany Vladimír Kováč, ktorý s rozhodcovským zborom zabezpečovali zdarný priebeh súťaže. Tejto súťaže sa zúčastnili dve naše požiarne družstvá, keď jedno skončilo na 13. mieste a družstvo starších na 2. mieste.
   Po skončení súťaže okresný veliteľ Vladimír Kováč vyhodnotil priebeh súťaže a najlepším boli odovzdané diplomy. O dobrej pripravenosti celého podujatia sa vyslovili aj prítomní hostia, tiež zbor rozhodcov, čo bolo dobrým povzbudením všetkých členov našej organizácie. Odmenou našim členom za dobrú prácu bol v roku 1979 zájazd pre členov i s rodinnými príslušníkmi. Účastníci zájazdu navštívili Macochu, Brno, Olomouc, kde navštívili medzinárodnú výstavu kvetov a Luhačovice. Všetci účastníci zájazdu boli veľmi spokojní a navrhovali, aby sa takéto zájazdy uskutočnili aj v budúcnosti, čo sa stalo realitou i v nasledujúcich rokoch. Na výročnej členskej schôdzi v roku 1980 odstúpil z funkcie predsedu ZO ZPO p. Vrbičan a do tejto funkcie bol zvolený p. Peter Porubän, ktorý bol v tejto funkcii do roku 1983. V nasledujúcich rokoch sa vymenili viacerí predsedovia: Jaroslav Majer st., Jaroslav Bartek, Ľuboslav Krajči, a Milan Chovan. Aj keď činnosť pokračovala, časté zmeny nenapomáhali k potrebnému napredovaniu ZO ZPO. V roku 1987 bol do funkcie predsedu opäť zvolený p. Štefan Vrbičan, keď za aktívnej pomoci všetkých členov výboru ZO a za pomoci funkcionárov OV ZPO sa uskutočnili dňa 28.8.1988 oslavy
60. výročia založenia nášho DPZ s programom : Položenie venca k pamätníku padlých v našej obci, slávnostná schôdza v kultúrnom dome s odovzdaním ocenení
a vyznamenaní najlepším členom, tiež tematické cvičenie na objekt materskej školy. V rámci slávnostnej schôdze sa predseda stručne vrátil k histórii požiarneho zboru a zhodnotil prácu za posledných desať rokov. Hlavným zameraním výboru bolo prejsť na koncepčnú, cieľavedomú prácu našej ZO ZPO. V rámci vnútrozväzovej činnosti bolo žiaduce vynaložiť zvýšené úsilie členov a funkcionárov s úlohou : zdokonaliť prácu na všetkých stupňoch, v zmysle stanov ZPO, a tiež na spoluprácu so zložkami NF a občanmi našej obce. Preventívnovýchovná činnosť bola i naďalej zabezpečovaná formou prehliadkových skupín, ktorých členovia boli pred vykonaním prehliadok riadne preškolení preventivárom našej obce p. Jaroslavom Majerom. V rámci odbornej prípravy boli členovia vysielaní do kurzov základných školení a  kurzov v ÚŠ PO v Martine.
   Odborná taktická príprava bola zabezpečovaná formou miestnych taktických cvičení, za účelom prehlbovania vedomostí pri hasení požiarov v rôznych podmienkach. Zúčastňovali sme sa aj v súčinnosti s jednotkami nášho okrsku č. 9, „Okresných požiarnych taktických cvičení“ a „Požiarnych poplachových cvičení“, vykonávaných vyššími orgánmi.
   Spomínaných osláv šesťdesiateho výročia sa zúčastnili ešte piati zakladajúci členovia. Na záver osláv predseda poďakoval všetkým členom za ich aktívnu pomoc pri plnení prijatých úloh. Funkcionárom nadriadených orgánov za spoluprácu, ako i ocenenia a vyznamenania udelené našim členom ZO ZPO. Slávnosť bola ukončená slávnostným obedom a odovzdaním vecných darčekov všetkým členom.
  
Fotografia č. 4 a 5
 
Odborná taktická príprava bola vykonávaná pod vedením veliteľa Milana Pelacha. Ďalším z veliteľov bol Štefan Jurčo. Počas uplynulých rokov sme nezabúdali ani na naše členky ktorými boli :
Blažena Gajdošová, Božena Pozorová, Mária Barteková, Emília Majerová, Dana Bartošová, Ľubica Uličná, Oľga Jurčová, Zdenka Uličná, Božena Čatlošová, Alena Vrbičanová, Zuzana Jančušková, Dana Chovanová, ktorá bola tajomníčkou ZO. Uvedené členky ZO ZPO sa aktívne zapájali pri rôznych akciách zabezpečovaných našou organizáciou a za odmenu ich naši členovia vždy pozdravili pri ich sviatku MDŽ, ako i pri životných jubileách.
 Naša ZO ZPO venovala patričnú pozornosť aj športovej činnosti, hlavne v zimných mesiacoch, keď pre členov usporiadala lyžiarske preteky v behu na lyžiach, ako aj pre žiakov ZDŠ a MŠ. V ďalších rokoch boli tieto preteky zabezpečované v spolupráci s ostanými zložkami NF v našej obci. Uskutočnili sa už pre všetky vekové kategórie. V medzinárodnom roku invalidov sme pozdravili aj našich postihnutých členov.
   Neobišli sme sa ani bez smutných udalostí, keď sme sa lúčili nie len so staršími zakladajúcimi členmi, ale aj s mladšími, ktorí opustili naše rady. Ďakujeme im za ich prácu a s láskou na nich spomíname. „ Česť ich pamiatke “
   V roku 1987 nám bolo pridelené nové motorové vozidlo AVIA. V roku 1990 ukončil činnosť predsedu ZO ZPO p. Štefan Vrbičan, nakoľko od r. 1991 do r. 2002 zastával funkciu predsedu OV DPO v Liptovskom Mikuláši. Štefan Vrbičan bol od roku 1983 aj členom ÚV ZPO, členom KV ZPO a od roku 1988 členom Snemu DPO SR. Za jeho prácu v požiarnej ochrane mu boli udelené čestné uznania a vyznamenania.
 
Od r. 1991 funkciu predsedu ZO ZPO v Lipt. Kokave vykonával Ľuboslav Krajči, za ktorého pôsobenia bol tiež vykonaný kus poctivej práce.
   V mesiaci jún 1991 sme usporiadali v Liptovskej Kokave na miestnom športovom ihrisku obvodnú požiarnu súťaž v rámci okrsku. Požiarne družstvo z Lipt. Kokavy sa umiestnilo na 2. mieste.
Pri tejto príležitosti boli vyznamenaní aj naši dlhoroční členovia p. Miloš Pozor a 
p. Vladimír Petrík.
Keďže na tento deň pripadol i MDD, nezabudla naša organizácia ani na našich najmladších členov. Usporiadala pre nich rôzne súťaže, zábavné hry a odmenila ich mnohými darčekmi.
 18.8.1991 sa naši členovia i napriek nepriaznivému počasiu spolu s rodinnými príslušníkmi zišli na guláši pod Brehom. Pre deti i pre dospelých prebehli rôzne súťaže, pri ktorých sa všetci odreagovali od každodenných starostí. Spoločne sme si zaspievali, zaspomínali na vykonanú prácu v PO i spriadali plány do budúcnosti.
10.10.1991 sa poniektorí naši členovia spoločne s učiteľmi ZŠ v Lipt. Kokave zúčastnili zájazdu do Poľska.
 14.10.1991 zomrel zakladajúci člen PO v Lipt. Kokave Adam Pozor. „Česť jeho pamiatke“.
 V neskorších nočných hodinách sa obcou rozozvučala siréna „ HORÍ „ Požiar vznikol na obytnom dome, ktorého majiteľom bolo miestne roľnícke družstvo. Naši požiarnici okamžite zasiahli, snažili sa požiar likvidovať, aby sa nerozšíril aj na ostatné obytné domy. Podarilo sa im to v plnom rozsahu, a tak zachránili majetok našich spoluobčanov. Na likvidácii požiaru sa zúčastnili : Štefan Vrbičan, Ervín Bartoš, Vladimír Palaj, Jaroslav Chovan, Zdeno Tarageľ, Zdeno Uličný, Branislav Bartek, Jaroslav Bartek, Ľuboslav Krajči a Ivan Duriš.
 19.10.1991 sa naši mladí požiarnici na Borovej Sihoti v Lipt. Hrádku zúčastnili športovej súťaže hry Plameň, kde v kategórii mladších žiakov sa jedno družstvo umiestnilo na 4. mieste a druhé družstvo na 3. mieste. Ich vedúcimi boli Štefan Vrbičan a Milan Fronko.
 1.12.1991 sme zablahoželali nášmu členovi Zdenovi Bolčišovi k jeho 40-tim narodeninám.
 24.6.1992 sme zablahoželali nášmu členovi Jánovi Gajdošovi k jeho životnému jubileu 60 rokov.
 Radosť vystriedal smútok v našich radoch. S hlbokým zármutkom sme prijali smutnú správu, že náhla a nečakaná smrť navždy odlúčila od nás nášho drahého brata Michala Bačíka. Ako zakladajúci člen Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku, v roku 1928 patril k najaktívnejším členom tejto organizácie a bol jej verný až do svojej smrti. Počas svojej aktívnej činnosti zastával funkciu hospodára. Bol ocenený „Čestným uznaním“ ZO a OV DPO, medailou „Za príkladnú prácu“, „Za zásluhy“ ako i zlatou medailou „Za vernosť“. Odpočívaj pokojne v našej podtatranskej zemi, ktorú si tak veľmi miloval.
 
Fotografia č. 1
 
14.9.1993 sme zablahoželali Ervínovi Bartošovi, ktorý sa dožil životného jubilea
50-tich rokov a Danke Bartošovej k jej 40-tim narodeninám.
 18.9.1993 sme zablahoželali k životnému jubileu 60-tich rokov Vladimírovi Petríkovi a k životnému jubileu 50-tich rokov Milanovi Chovanovi.
Na VČS 1993 bolo konštatované, že prvoradou úlohou je dôsledné zabezpečovanie preventívno-výchovnej činnosti. Na úseku výcviku sme sa zameriavali na zdokonaľovanie vedomostí členov pri zaobchádzaní s výzbrojným materiálom a požiarnou technikou. V prvom a druhom polroku sme vykonali taktické cvičenia. V mesiaci máji naša organizácia bola spoluorganizátorom pri oslavách „ Dňa požiarnikov“ v Skanzene v obci Pribylina.
 
Fotografie č. 7,9
 
Práca s mládežou bola zabezpečovaná v zmysle vypracovaného plánu, na základe vzájomnej spolupráce so ZŠ v Lipt. Kokave. Krúžok mladých požiarnikov viedol Milan Fronko. Na úseku verejno-prospešnej činnosti sa naša ZO ZPO v priebehu roka 1993 zúčastňovala aj organizovaním brigád - pri čističke odpadových vôd, na cintoríne pri kosení a odpratávaní trávy, v „Jelšinke“ pri úprave terénu po kanalizácii, pri úprave volejbalového ihriska a na „Hozelci“ pri úprave rigólu.
Na úseku vnútrozväzovej činnosti a v rámci upevňovania medziľudských vzťahov, sme zorganizovali v letných mesiacoch posedenie s varením gulášu pri rieke Belá.
Činnosť predsedu ZO ZPO Ľuboslav Krajči, na VČS v roku 1995 ukončil a zároveň sa rozpadol aj celý výbor základnej organizácie. Niektorý z členov výboru skončili s okamžitou platnosťou aj členstvo v ZO ZPO v Lipt. Kokave.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
V roku 1996 nastala taká situácia, že nemal kto prevziať funkciu predsedu ZO DPZ. Napokon sa toho podujal p. Milan Chovan, ktorý vôbec nemal skúsenosti s funkcionárskou prácou, ale musíme konštatovať, že sa o to viac snažil, nech už akýmkoľvek spôsobom aspoň udržať ZO DPZ. Je potrebné mu poďakovať už len za to, že skutočne mal odvahu prevziať túto zodpovednú funkciu. Otvorene však treba povedať, že hrozil úplný rozpad členskej základne požiarneho zboru v našej obci. Nakoniec nie je potrebné rozoberať situáciu, ktorá je už minulosťou. Na VČS v roku 1997 sa p. Milan Chovan vzdal funkcie predsedu ZO DPZ. 
 
V roku 1998 bol do funkcie predsedu DPZ zvolený Jaroslav Majer, ktorého krédo v prvom rade v uvedenom roku bolo, dôstojne pripraviť so všetkými členmi organizačného výboru, priebeh osláv 70. výročia založenia DPZ v Liptovskej Kokave. 
 
Kto si v tiesni chvíľu
Na pomoc prísť hotový,
Krotiť ohňa zhubnú silu,
Poviazať ho v okovy,
Keď sa vznesie výkrik desný,
Nebom vzplanie rudá žiar,
Ta si cestu rezko kliesni,
Silu ohňa priviesť v zmar.
 
Týmto mottom dňa 4.7.1988 vyzývala ZO DPZ obyvateľov obce na zúčastnenie sa osláv 70. výročia založenia DPZ v Liptovskej Kokave s vtedajším nasledovným programom :
 
Slávnostnú verejnú členskú schôdzu v kultúrnom dome otvoril príhovorom starosta obce p. Pavel Peťovka. 
Začiatok verejnej členskej schôdze spestrili deti ZŠ a MŠ s programom pre „ujov = požiarnikov “.
Správu o činnosti DPZ predniesol predseda Jaroslav Majer.
Vyslovené pozdravy hostí k 70. výročiu založenia DPZ.
Udelenie „Diplomov“, „Pozdravných listov“, bronzových, strieborných a zlatých odznakov „ Svätého Floriána “ 
Nástup jednotiek PO, funkcionárov a iných hostí, položením kytice kvetov k pamätníku padlých v boji proti fašizmu.
Sprievodný pochod obcou od obecného úradu, starou a novou dedinou smerom na futbalové ihrisko. V sprievode ľudovej hudby BUK išli na čele sprievodu deti s vlajkou DPO SR, nasledovala historická striekačka v záprahu koní, na ktorej sedel v súčasnosti najstarší, vtedy už päťdesiat rokov verný člen DPZ p. Miloš Palaj, funkcionári OV DPO a OS ZPO Lipt. Mikuláš a Ružomberok, funkcionári ZO DPO z Liptovskej Kokavy, Pribyliny a Jamníka, členovia súťažných požiarnych jednotiek z obecných požiarnych zborov a mobilná požiarna technika.
Na futbalovom ihrisku začal program ukážkou požiarneho útoku mladých požiarnikov, ktorú s deťmi nacvičil p. Alfred Gresch – veliteľ DPZ a referent mládeže. 
Pohárovú požiarnu súťaž otvoril okresný veliteľ OV DPO v Lipt. Mikuláši p. Milan Tomajko, oboznámením súťažných družstiev s pokynmi na súťaž a vylosovaním poradia. Tým sa otvorila pohárová požiarna súťaž v disciplíne požiarny útok s vodou.
Popri tom prebiehala ukážka zásahu požiarnikov z požiarneho útvaru Lipt. Mikuláš, na objekt horiaceho auta s ukážkou záchrany osôb.
Občania, ktorí sa nebáli výšky, mali možnosť vidieť z vtáčej perspektívy svoju obec, z výškovej požiarnej techniky.
Záverom programu bolo vyhodnotenie súťaže v požiarnom útoku a podávanie gulášu po dobre odvedenej práci. Vo večerných hodinách bola zábava pri ľudovej hudbe v striedaní diskotéky, až do ranných hodín. Bola to nesmierne dobre vydarená oslava, čo konštatovali v prvom rade občania obce, funkcionári OV DPO, OS ZPO a iní hostia. Vďaka všetkým vtedajším členom organizačného výboru, ktorí sa podieľali pri plnení úloh v rámci týchto osláv. 
 
Fotografie č. 15,16,17
 
 
Po výročnej členskej schôdzi DPZ v roku 1998 sa pre nezhody s novým starostom JUDr. Vladimírom Fáberom, vzdal funkcie predsedu DPZ – p. Jaroslav Majer.
Na základe tejto skutočnosti v roku 1999 dočasne prebral funkciu predsedu DPZ
p. Štefan Vrbičan. Už začiatkom roku 2000 predseda p. Štefan Vrbičan, oboznámil členov výboru DPZ a starostu obce s tým, že funkciu predsedu ukončí definitívne na VČS a ďalej trval na tom, aby počas jeho vedenia funkciu veliteľa vykonával
p. Jaroslav Majer.
Jaroslav Majer po prerokovaní svojich podmienok so starostom obce JUDr. Vladimírom Fáberom, súhlasil s vykonávaním funkcie veliteľa, ale len za predpokladu vytvárania podmienok obcou, pre činnosť DPZ. Po súhlase starostu, že podmienky budú pre činnosť DPZ v obci vytvárané, Jaroslav Majer funkciu veliteľa DPZ prijal. 
 
V priebehu roka 2000 boli ustanovenými kontrolnými skupinami obce vykonané preventívne protipožiarne prehliadky obytných domov a preventivárom obce – resp. tech. PO Jaroslavom Majerom podnikajúcich právnických a fyzických osôb, v ktorých nevykonával kontroly štátny požiarny dozor.  
Ďalej bolo vykonané „Požiarne taktické cvičenie“ na objekt SKANZEM v obci Pribylina, ktoré organizovala OS ZPO v Lipt. Mikuláši a ktorého sme sa zúčastnili.
Veliteľovi DPZ sa podarilo hneď začiatkom roka zorganizovať a prijať za členov DPZ mladú generáciu chlapcov, z ktorých sa začal vytvárať široký kolektív nových požiarnikov a súťažné požiarne družstvá mužov.
Boli to títo začínajúci členovia : Jaroslav Majer ml., Marian Belopotocký, Miroslav Fronko, Pavel Margetaj, Ivan Oravec a Miroslav Porubän.
 
V mesiaci december r. 2000 sa p. Štefan Vrbičan definitívne vzdal funkcie predsedu DPZ v Liptovskej Kokave.
 
Od roku 2001 je požiarna ochrana v obci Liptovská Kokava vykonávaná výborom DPZ pod vedením veliteľa. 
Do čela DPZ bol jednohlasne zvolený Jaroslav Majer - veliteľ DPZ, ktorý v požiarnej ochrane nielen aktívne dlhé roky pracuje, ale požiarnej ochrane zasvätil svoj život, ktorý takpovediac zdedil po svojom otcovi. Všetci členovia mu popriali do tejto náročnej a zodpovednej, ale i krásnej práceslúžiť svojim blížnym, veľa zdravia, šťastia a úspechov.   
 
V prvom rade začalo vedenie DPZ venovať oživeniu a získavaniu ďalších nových členov do členskej základne mladšou generáciou. Veliteľovi sa podarilo po dlhých rokoch zorganizovať požiarne družstvo dievčat, ktoré sa následne stali aj členkami DPZ.
Boli to tieto dievčatá : Zuzana Barányiová, Martina Peťovková, Petra Porubänová, Michaela Díková, Anna Grünvaldská, Jana Rúčková, Andrea Václavíková, Mariana Blahútová, Anna Mitríková, Mariana Mitríková. 
 
Do členskej základne pribudli ďalší mladí požiarnici a tým zároveň aj členovia DPZ: Miroslav Šopor, Dušan Kacvinský, Michal Slivka, Vladimír Belopotocký, Ondrej Tarageľ, Zdeno Uličný, Ján Stolár, Michal Oravec, Miloš Jurčo, Dušan Gründvaldský ml.
Na základe tejto skutočnosti sme okamžite začali pracovať v rámci vycvičenia nových mladých požiarnikov. Boli vytvorené dve súťažné požiarne družstvá v kategórii mužov a jedno požiarne družstvo v kategórii žien.
 
Rok 2001 bol veľmi bohatý v účasti na súťažiach v požiarnickom športe. Boli sme presvedčení o potrebe zúčastňovať sa na rôznych podujatiach - požiarnych súťaží, aby nové požiarne družstvá získali čo najviac skúsenosti.
 
 
27.4.2001sme sa zúčastniliobvodového kola previerky pripravenosti DPZ v Lipt. Porúbke, kde v kategórii mužov s časom 33,8 sek. sa náš DPZ v okrsku č.9 umiestnil na 1. mieste v požiarnom útoku a štafety 8 x 50 m a postúpil do okresného kola previerky pripravenosti DPZ. Tá sa konala dňa 14.06.2001 v Bodiciach. V kráľovskej disciplíne - požiarnom útoku sme sa umiestnili v kategórii mužov na 1. mieste s časom 30,40 sek. Po štafete, ktorá bola pre nás tou slabšou disciplínou, sme sa celkovo umiestnili na 5 mieste.
 
1.5.2001 DPZ Lipt. Kokava a ZPZ roľníckeho družstva Lipt. Kokava sa úspešne podieľal pri lokalizovaní lesného požiaru v katastri obce Pribylina. Lesný požiar bol zapríčinený neodborným pálením haluziny v Urbárskom spoločenstve obce Pribylina. Aj našou pomocou, zásahom našich požiarnikov bolo zabránené škodám veľkého rozsahu. Bola to prvá ostrá skúška nových mladých požiarnikov – tzv. krst ohňom. Za vykonanú dobrú prácu pri likvidácii požiaru, im bolo vyslovené poďakovanie od samotného veliteľa zásahu p. Milana Juríka z požiarneho útvaru Lipt. Mikuláš.
 
27.5.2001 sme sa zúčastnili s požiarnym družstvom mužov na 9. ročníku „Hasičskej nedele“ v Ružomberku – Čutkove. V požiarnom útoku v kategórii mužov sme sa umiestnili na 2. mieste.
 
21.7.2001 sme sa zúčastnili v Liptovskom Ondreji súťaže „O pohár starostu obce“ v požiarnom útoku. V kategórii mužov sme sa umiestnili na 5. mieste.
 
28.7.2001 sme sa zúčastnili v Liptovskom Jáne súťaže „O pohár starostu obce“ v požiarnom útoku. V kategórii mužov sme sa umiestnili na 3. mieste.
 
 
 
Dňa 2.07.2001 uzrel svetlo sveta nový zákon „O ochrane pred požiarmi“, kde došlo k zmene v druhoch hasičských jednotiek a na základe tejto skutočnosti neuvádzame (požiarne jednotky, dobrovoľný požiarny zbor /DPZ/, požiarna zbrojnica), ale uvádzame hasičské jednotky, obecný hasičský zbor /OHZ/, dobrovoľný hasičský zbor /DHZ/, hasičská zbrojnica.
 
Dňa 2.9.2001 prešli krstom dve nové vzniknuté súťažné hasičské družstvá mužov a jedno hasičské družstvo žien z Lipt. Kokavy, ktoré sa zúčastnili „Celookresnej hasičskej nedele“ v Lipt. Mikuláši. Dve naše hasičské družstvá mužov sa umiestnili v požiarnom útoku s časmi 33,6 sek. na 10. mieste a s časom 36,7 sek. na 15. mieste. 
Hasičské družstvo žien bolo diskvalifikované. Ale na prvý raz v tejto súťaži sa nik nad tým ani len nepočudoval. Tu, medzi toľkým počtom zúčastnených hasičských jednotiek, zohrávala svoje tréma. 
 
23.9.2001 sme sa zúčastnili súťaže v Ružomberku - POD KOMÍNOM  
„O pohár riaditeľa SCP“. V požiarnom útoku, v kategórii žien sa umiestnili naše dievčatá na 5. mieste, čo bolo pre nich veľmi povzbudzujúce. V kategórii mužov sme sa umiestnili s vynikajúcim časom 23,5 sek. až na 11 mieste, čo bolo pre nás veľkým sklamaním, nakoľko dobrovoľné hasičské družstvá zaradili v súťaži s profesionálnymi hasičskými jednotkami. Z dobrovoľných hasičských jednotiek by sme sa boli  umiestnili určite na stupni víťazov, čo by bolo vtedy pre nás začiatočníkov veľkým
povzbudením. Ale nakoniec sme si povedali, že nie je povinnosť zvíťaziť, ale zúčastniť sa.
 
V jeseni sme brigádnickou činnosťou vykonali veľký poriadok v interiéri hasičskej zbrojnice, na ktorej sa zúčastnili mladí aj starší členovia DHZ.
 
Koncom roka 2001 veliteľovi DHZ bolo občanmi oznámené, že v dome č. 338 sa niečo deje, nakoľko z neho majiteľ p. Pavol Beluš už dlhšiu dobu nevychádzal a že už asi druhý alebo tretí deň ide nejaký divný zápach dymu z komína. Na základe tejto skutočnosti veliteľ DHZ urobil rýchly prieskum v kuchynskej časti domu, kde bolo ohnisko tlejúceho požiaru zamorené dymom. Veliteľ DHZ zistil, že na dlážke v kuchynskej časti sa nachádzalo uhorené ľudské telo. Následne na to, privolal hasičov a iné potrebné zložky. Príčinou požiaru bolo, že v blízkosti vykurovacieho telesa na pevné palivo a na vykurovacom telese – v rúre sporáku sa nachádzali rôzne horľavé látky. Príčinou udusenia a následne uhorenia majiteľa svoju úlohu odohral aj alkohol.   
 
Koniec roka bol zakončený výročnou členskou schôdzou, na ktorej veliteľ oboznámil členov s rozsiahlou správou o činnosti DHZ za rok 2001.
 
Rozkazom veliteľa DHZ, boli povýšení v skupine výkonných požiarnikov do hodnosti:
Starší požiarnik :
Peter Žiška
Vrchný požiarnik :
Dana Chovanová, Dušan Grünvaldský ml., Jaroslav Fronko
Nadrotník :
Jaroslav Chovan
Na návrh výboru DHZ v Lipt. Kokave udelilo predsedníctvo OV DPO v Lipt. Mikuláši „Ďakovný list“ starostovi obce JUDr. Vladimírovi Fáberovi, za vykonanú prácu v 
DPO SR. Oficiálne na VČS boli odovzdané novým členkám a členom DHZ členské preukazy. Bol schválený plán hlavných úloh na rok 2002 a na záver bolo vyslovené všetkým aktívnym členom poďakovanie za ich odvedenú celoročnú prácu.
 
 
V r. 2002 sme získali do našich radov jednu z ďalších členiek DHZ Máriu Bartekovú, ktorá sa ihneď zapojila do kolektívu žien a následne si ju členky zvolili za ich vedúcu hasičského družstva. V DHZ sa tým zvýšil počet členov na 60.
 
V r. 2002 v Lipt. Porúbke sme sa zúčastnili na obvodovom kole previerky pripravenosti hasičských družstiev, kde sme sa v kategórii mužov umiestnili v rámci okrsku na 1. mieste v disciplíne požiarny útok a štafeta na 8x50 m.
 
V priebehu r. 2002 bola vykonaná brigáda, ktorá bola zameraná na obnovu Interiéru i exteriéru hasičskej zbrojnice : oprava a natretie drevenej veže, natretie plechovej strechy, odkvapov a železných dverí.
 
Tejto brigády sa zúčastnili : Štefan Jurčo, Jaroslav Fronko, Jaroslav Majer,
Ján Glos, Peter Žiška, Marian Belopotocký, Ján Stolár, Ondrej Tarageľ,
Michal Slivka.
 
Z poverenia obce sa zúčastnil náš veliteľ DHZ posvätenia nového „Domu smútku“ v našej obci.
 
Zúčastnili sme sa aj na smutnej udalosti, keď sme sa rozlúčili na poslednej ceste životom s členom DHZ Vladimírom Petríkom (bývalým veliteľom DPZ), ktorému patrí poďakovanie, za jeho odvedenú prácu. „Česť jeho pamiatke“.
 
Jaroslav Majer - veliteľ DHZ, nakoľko vykonával aj funkciu predsedu okrsku č. 9., na týchto zasadnutiach neustále zdôrazňoval, aby i naďalej patrilo k prioritám pre OHZ Lipt. Kokava, OHZ Pribylina, OHZ Vavrišovo, OHZ Jamník nutnosť spolupracovať na patričnej úrovni so starostami obcí, ale aj udržiavať dobrú spoluprácu s OV DPO v Lipt. Mikuláši a OR HaZZ v Lipt. Mikuláši.
Na zasadnutiach okrsku apeloval na členov, že v nasledujúcom období je treba i naďalej venovať pozornosť stabilizácii v členských základniach a podporovať činnosť DHZ hlavne tam, kde to začína stagnovať, alebo kde to už stagnuje vo veľkom.
 
V mesiaci Jún sa jedno hasičské družstvo mužov z Lipt. Kokavy zúčastnilo
10. ročníka Hasičskej nedele v Ružomberku v obci ČUTKOVO, s umiestnením na
3. mieste v disciplíne požiarny útok.
Druhé hasičské družstvo mužov sa zúčastnilo previerky pripravenosti DHZ v obci
Podtureň.
V tomto mesiaci OV DPO v Lipt. Mikuláši v spolupráci s OR HaZZ v Lipt. Mikuláši, vyhlásilo „Okresnú hasičskú ligu“ – dobrovoľnú samosprávnu súťaž DHZ z okresu Lipt. Mikuláš. Do tejto súťaže sa prihlásila aj obec Lipt. Kokava.
Našim cieľom v tejto súťaži bolo, prispieť k propagácii požiarnej ochrany v našej obci a prilákať mladú generáciu do radov dobrovoľných hasičov.
Súťaž organizovaná v rámci okresnej hasičskej ligy /OHL/ v roku 2002 začala prebiehať :
 
29.6.2002 Partizánska Lupča
DHZ Lipt. Kokava v kategórii mužov sa v požiarnom útoku umiestnil na 5. mieste.
20.7.2002 Lipt. Ondrej
DHZ Lipt. Kokava v kategórii žien sa v požiarnom útoku umiestnil na 3. mieste.
27.7.2002 v Lipt. Trnovci
DHZ Lipt. Kokava v kategórii mužov sa v požiarnom útoku umiestnil na 3. mieste.
10.8.2002 v Lipt. Mikuláši – Lipt. Ondrašová
DHZ Lipt. Kokava v kategórii žien sa v požiarnom útoku umiestnil na 3. mieste.
DHZ Lipt. Kokava v kategórii mužov sa v požiarnom útoku umiestnil na 8. mieste.
18.8.2002 v Lipt. Ján
DHZ Lipt. Kokava v kategórii žien sa v požiarnom útoku umiestnil na 3. mieste.
8.9.2002 Liptovský Mikuláš
DHZ Lipt. Kokava sa zúčastnil v kategórii žien, mužov a st. pánov, na
„Celookresnej hasičskej nedeli“, ktorej bolo finále OHL s nasledovným umiestnením :
 
 
Hasičské družstvo žien sa umiestnilo celkovo na 1. mieste.
 
Hasičské družstvo mužov sa umiestnilo celkovo na 4. mieste.
 
Hasičské družstvo st. pánov sa umiestnilo celkovo na 5. mieste.
 
 
15.9.2002 sa hasičské družstvo žien a hasičské družstvo mužov z Lipt. Kokavy zúčastnilo 12. ročníka hasičskej súťaže o Putovný pohár Prezidenta spol. SCP a.s. Ružomberok „ POD KOMÍNOM „
 
29.9.2002 sa hasičské družstvo žien a hasičské družstvo mužov z Lipt. Kokavy, zúčastnilo hasičskej súťaže z príležitosti osláv 100. výročia založenia DHZ v obci Pribylina. V rámci týchto osláv v požiarnej súťaži sme sa umiestnili v kategórii žien na 1. mieste a v kategórii mužov na 1. mieste.
 
Všetkým tým, ktorí sa zúčastňovali v priebehu roka 2002 súťaží v požiarnickom športe patrí poďakovanie,
za čestnú reprezentáciu obce Liptovská Kokava.
 
V mesiaci september a október sa uskutočnila brigáda na hasičskej zbrojnici. Členky DHZ vyriadili rokovaciu miestnosť v hasičskej zbrojnici. Na prístavbe hasičskej zbrojnice bola osadená strešná časť s natretím dreveného štauplátu, dverí na hasičskej zbrojnici, upratovaním v garážovanom priestore požiarnej prívesnej striekačky /PPS-12/ a na drevenej veži hasičskej zbrojnice boli zasklené rozbité okná.
 
18.10.2002 bolo vykonané požiarne previerkové cvičenie /PPC/ na roľníckom družstve Lipt. Kokava, pre hasičskú jednotku zriadenú v jej pôsobnosti a pre hasičskú jednotku obce Lipt. Kokava.
 
Zúčastnené jednotky : 1. ZHZ Lipt. Kokava,
                                     2. DHZ obce Lipt. Kokava,
                                     3. HaZZ Lipt. Hrádok,
                                     4. HaZZ Lipt. Mikuláš 
 
Údržba hasičskej techniky bola vykonávaná v pravidelných intervaloch, pred jarným a zimným obdobím strojníkmi DHZ.
Veliteľom bol vypracovaný plán funkčných a nefunkčných nadzemných hydrantov a podzemných hydrantov v obci, ktorý je k dispozícii v požiarnom vozidle.
 
V oblasti prevencie boli odvysielané relácie miestnym rozhlasom obce na ochranu lesov pred požiarmi, proti vypaľovaniu trávnych porastov a krovísk, na ochranu úrody pred požiarmi a pred zimným vykurovacím obdobím.
 
Na VČS bola veliteľom DHZ vyhodnotená činnosť za r. 2002.
 
Rozkazom veliteľa DHZ v skupine výkonných požiarnikov boli povýšený do hodnosti :
 
Starší požiarnik :
Marian Belopotocký, Vladimír Belopotocký, Jaroslav Majer ml., Miroslav Šopor, Miroslav Fronko, Pavel Margetaj, Ivan Oravec, Michal Oravec, Michal Slivka, Ján Stolár, Ondrej Tarageľ, Zdeno Uličný ml., Ján Glos, Michaela Díková,
Anna Grünvaldská, Jana Rúčková.
 
Všetkým aktívnym členom DHZ bolo poďakované za vykonanú prácu s prianím pevného zdravia, šťastia a úspechov do ďalšieho obdobia.
 
 
   Činnosť DHZ v r. 2003 začala aktívne prvým zasadnutím výboru, na ktorej boli podrobne prerokované úlohy dané VČS, podľa schváleného plánu hlavných úloh. Veliteľ na zasadnutí informoval členov výboru DHZ o nutnosti prepracovania celej požiarnej dokumentácie o ochrane pred požiarmi v obci, podľa nového zákona o ochrane pred požiarmi a vykonávacej vyhlášky o požiarnej prevencii.
Uvedená dokumentácia bola v zmysle platných právnych predpisov veliteľom DHZ komplexne vypracovaná v celom rozsahu.
Na ďalšom zasadnutí sa prerokovalo organizačné zabezpečenie previerky pripravenosti DHZ, prihlásenie do súťaže „Okresnej hasičskej ligy“ a na „Celookresnú hasičskú nedeľu“, jej jubilejný X. ročník.
 
Podarilo sa nám spojazdniť aj druhú prívesnú hasičskú striekačku, ktorá bola po generálnej oprave motora.
Veliteľ a strojníci sa zúčastnili na odbornej príprave, ktoré vykonalo OR HaZZ v Lipt. Mikuláši. Cieľom tejto akcie bolo skvalitnenie činností obcí na úseku ochrany pred požiarmi, zvýšenie akcieschopnosti a pripravenosti mestských a obecných hasičských zborov a zaktivovanie funkcionárov DHZ v obciach za účelom ochrany zdravia a životov občanov a ich majetku pri požiaroch a iných udalostiach.
 
 
 
V jarnom období, vzhľadom na častý výskyt požiarov trávnatých a lesných porastov v našej obci, bola odvysielaná v miestnom rozhlase obce relácia na zákaz vypaľovania porastov a zakladanie ohňa v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, v zmysle ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi.
Občania našej obce boli vyzvaní k účinnej spolupráci, že v prípade zistenia porušovateľov uvedených zákazov toto oznámia na príslušný obecný úrad.
 
18.5.2003 sme sa zúčastnili obvodného kola previerky pripravenosti v obci Hybe.
s umiestnením v kategórii mužov na 1. mieste, v rámci okrsku č.9.
 
15.6.2003 sme sa zúčastnili „Okresného kola previerky pripravenosti“ v obci Kvačany.
V kategórii mužov sa DHZ z Lipt. Kokavy umiestnil v štafete s časom 92,97 sek. na
8. mieste a v požiarnom útoku s časom 28,47 sek. na 5. mieste.
Celkovo sme sa umiestnili na 6. mieste.
V kategórii žien sa DHZ z Lipt. Kokavy umiestnil v štafete s časom 107,79 sek. na 3. mieste a v požiarnom útoku s časom 46,44 sek. na 2 mieste.
Celkovo sme sa umiestnili na 2. mieste.
 
V „Okresnom kole previerky pripravenosti“ sa konal aj prebor jednotlivca.
Prebor jednotlivca absolvoval Peter Žiška, ktorý s časom 21,78 sek. sa umiestnil z
28 jednotlivcov na 20. mieste. Miroslav Šopor s časom 18,13 sek. sa umiestnil na 10. mieste a získal odznak III. výkonnostnej triedy.
 
Po skončení 1. ročníka OHL sa rozhodovalo o tom, či sa v ďalších ročníkoch bude súťažiť v disciplíne požiarny útok, podľa Pravidiel previerok pripravenosti, alebo tzv.
„Hurá systémom“. Väčšina veliteľov DHZ na porade rozhodla, že sa naďalej bude súťažiť podľa „Pravidiel previerok pripravenosti“.
 
 
Okresná hasičská liga 2. ročník
 
29.6.2003 sme sa zúčastnili I. kola OHL v požiarnom útoku v Part. Ľupči.
V kategórii mužov sme sa umiestnili na 6. mieste a v kategórii žien na 1. mieste.
 
20.7.2003 sme sa zúčastnili II. kola OHL v požiarnom útoku v Liptovskom Trnovci.
V kategórii mužov sme sa umiestnili na 7. mieste a v kategórii žien na 2. mieste.
 
Muži ľahostajne začali súťaž a mysleli si, že to pôjde samo. Ešte šťastie, že to rýchlo zistili. Po prerokovaní a usmernení veliteľom s samotnými členmi hasičského družstva si muži vstúpili do svedomia s konštatovaním, že ďalej to takto nemôže ísť a do tretieho kola OHL si povedali, že musí nastať obrat. Tak sa aj stalo.
 
9.8.2003 sme sa zúčastnili v požiarnom útoku III. kola OHL v Liptovskej Ondrašovej.
V kategórii mužov sme sa umiestnili na 2. mieste a v kategórii žien na 2. mieste.
Bolo to úplne iné, pokropené živou vodou : disciplinovaní a sústredení na to, že na to majú. Tým sa znova naskytla šanca byť celkovo v Lipt. Mikuláši na „Celookresnej hasičskej nedeli“ na stupni víťazov.
 
16.8.2003 sme sa zúčastnili v požiarnom útoku večerného IV. kola OHL na námestí v Lipt. Mikuláši.
V kategórii mužov sme sa umiestnili na 4. mieste a v kategórii žien na 2. mieste.
 
 Výbor DHZ skonštatoval, že organizovanie súťaží v rámci OHL, prinieslo za pomerne krátky čas zlepšenie výkonnosti najmä tých DHZ, ktorí sa pravidelne zúčastňujú súťaží v rámci OHL, ale aj iných hasičských súťaží. 
 
    Začiatkom septembra sa stretávali v centre mesta Liptovskom Mikuláš hasičské jednotky z celého Slovenska a Českej republiky, aby medzi sebou súťažili v disciplíne požiarny útok. Medzi tieto jednotky patril aj DHZ z Lipt. Kokavy, ktorý sa pravidelne zúčastňoval uvedenej akcie.
 
7. 9.2003 sme sa zúčastnili na jubilejnom X. ročníku „Celookresnej hasičskej nedele“ v Lipt. Mikuláši. Prítomný bol aj náš starosta obce Ing. Július Porubän a predseda roľníckeho družstva Ing. Marko Fronko. Táto akcia patrila rozsahom medzi najväčšie v Slovenskej republike. Nemôžeme nespomenúť, že v tomto roku na X. jubilejnom ročníku bola neuveriteľná účasť 86 hasičských jednotiek.
 
Na začiatku Celookresnej hasičskej nedele bolo vyhodnotenie III. ročníka OHL.
V kategórii mužov ocenenie za 3. miesto prevzal Miroslav Šopor – vedúci hasičského družstva.
V kategórii žien ocenenie za 2. miesto prevzala Marianna Blahútová - členka hasičského družstva. 
 
Na CHN v disciplíne požiarny útok z celkového počtu 26 DHZ v kategórii mužov sme sa umiestnili na 8. mieste s časom 30,35 sek.
V disciplíne požiarny útok z celkového počtu 12 DHZ, v kategórii žien sme sa umiestnili na 4. mieste s časom 33,73 sek.
 
 
Nemôžeme nespomenúť spoluprácu DHZ so starostom obce Liptovská Kokava
Ing. Júliusom Porubänom, ktorá bola na vynikajúcej úrovni, pretože starosta obce mal veľký záujem o podporu DHZ. Mal radosť z toho, že náš DHZ vzorne reprezentoval a reprezentuje našu obec na rôznych podujatiach, úprimne sa tešil z dosiahnutých výsledkov na hasičských súťažiach, ako aj z plnenia ostatných úloh v oblasti ochrany pred požiarmi.
V tomto roku sa päť našich dievčat – členiek DHZ zapojilo do súťaže „Miss hasička“ 2003, vyhlásenou redakciou časopisu Požiarnik. Za odvahu zúčastniť sa tejto súťaže im bolo vyslovené uznanie.
 
Záver roka dňa 13.12.2003 bol ukončený VČS, kde odznela správa o činnosti DHZ, ktorú predniesol veliteľ DHZ – Jaroslav Majer.
 
 
 
 
 
Na VČS schôdzi boliudelené medaily „Za vernosť“ nasledovným členom DHZ :
Zdenovi Bolčišovi, Slavomírovi Bolčišovi, pri príležitosti 30. výročia vykonanej práce v DPO SR
Dane Bartošovej a Jaroslavovi Majerovi st., pri príležitosti 20 výročia vykonanej
práce v DPO SR 
 
Odznak III. výkonnostnej triedy v prebore jednotlivca v kategórii mužov, si vybojoval Miroslav Šopor.
 
Rozkazom veliteľa DHZ boli povýšení v skupine výkonných požiarnikov do hodnosti :
 
Starší požiarnik
Dušan Kacvinský, Miloš Jurčo, Marianna Blahútová, Petra Porubänová, Martina Peťovková,
 
Vrchný požiarnik
Peter Žiška
 
Rotník
Dušan Grünvaldský st., Dana Chovanová
 
Nadrotník
Ondrej Václavík
 
 
Predsedníctvom OV DPO v Lipt. Mikuláši boli udelené pozdravné listy členom DHZ : 
Ervínovi Bartošovi, Milanovi Chovanovi, ktorí sa dožili významných životných jubileí 60-tich rokov a Danke Bartošovej, ktorá sa dožila významného životného jubilea 50-tich rokov.
V mene celého DHZ obce Lipt. Kokava sme jubilantom odovzdali spomienkové darčeky a zablahoželali im do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
  
Veliteľ DHZ zaželal všetkým funkcionárom a členom DHZ v Lipt. Kokave, aby doterajší elán, obetavosť, ale hlavne výsledky boli spoľahlivým odrazovým mostíkom dnes, zajtra a v budúcich rokoch do úspešného rozkvetu DPO SR. Aby všetky aktivity dobrovoľných hasičov v úzkej súčinnosti s HaZZ, ako aj ich pomoc pri ochrane životov, zdravia a materiálových hodnôt boli podnetom do kvalitnejšej práce pri ďalšom rozvoji požiarnej ochrany na Slovensku!
 
 
   Rok 2004 bol bohatý na rôzne aktivity členov DHZ. Na prvom zasadnutí výboru sme sa rozhodli vytvoriť kolektív mladých požiarnikov, čo sa nám aj podarilo. Vedúcim v týchto začiatkoch im bol Ervín Bartoš a jeho pomocníkom Štefan Jurčo.
 
Kolektív tvorili títo mladí požiarnici : Martin Mudroň, Ivan Mudroň, Tomáš Tarageľ, Lukáš Tarageľ, Peter Petrík, Daniel Slabej, Matej Fronko, Ján Ďuriš,
Pavel Vaňoch, Lukáš Kacvinský, Michal Porubän, Matej Bartoš, Lukáš Kacvinský a Marcel Porubän
 
Začiatkom mesiaca Máj sa novovzniknutý 12 členný kolektív mladých požiarnikov zapojil do súťaží celoštátnej hry Plameň pod vedením už spomenutého Ervína Bartoša.
Dňa 5.6.2004 sa kolektív mladých požiarnikov prvýkrát zúčastnil tejto hry.
Mladí požiarnici dosiahli neuveriteľný výsledok. Z celkového počtu 18-tich požiarnych družstiev sa naši mladí požiarnici umiestnili na 4. mieste.
 
Súťažili v disciplíne: odborná teoretická príprava, štafetový beh na 400 m s prekážkami, požiarny útok CTIF a požiarny útok s vodou.
Do preboru jednotlivca sa prihlásil Ivan Mudroň, ktorý sa s časom 26,19 sek. umiestnil na 18. mieste a Tomáš Tarageľ, ktorý sa s časom 24,19 sek. umiestnil na 14. mieste z 23 súťažiacich.
 
Výbor DHZ nezabudol na svojich členov - Štefana Vrbičana, ktorý sa v mesiaci Jún 2004 dožil životného jubilea 60 rokov a Jaroslava Barteka, ktorý sa dožil životného jubilea 50 rokov. V mene DHZ sme jubilantom zablahoželali a do ďalších rokov im popriali veľa zdravia a spokojnosti.
 
 Na návrh predsedníctva OV DPO v Liptovskom Mikuláši, Prezídium DPO SR udelilo členovi DHZ Štefanovi Vrbičanovi čestný titul „Zaslúžilý člen DPO SR“.
Je to tá najväčšia pocta, aká môže byť členovi v DPO udelená a myslíme si, že mu za dlhoročné a obetavé plnenie úloh v DPO SR právom patrí. Sme hrdí na to, že je to práve člen z nášho DHZ
 
 
Fotografie č. 18
 
Na požiadanie vedenia ZŠ v Lipt. Kokave, pri príležitosti konania „Juniálesu“, bola uskutočnená ukážka mladých požiarnikov v požiarnom útoku, ktorú zabezpečil Jaroslav Majer – veliteľ DHZ a Štefan Jurčo člen DHZ.
Deti ZŠ mali veľkú radosť z uvedenej ukážky, chlapcom zatlieskali a hádam každý chlapec kričal : ujo, ujo, aj ja chcem byť hasičom“. Bolo to veľmi milé. Veliteľ DHZ im vysvetlil, že pokiaľ budú mať niektorí záujem, môžu sa prihlásiť vo veku od osem do šestnásť rokov a tak sa môžu stať členmi kolektívu mladých požiarnikov v našej obci. Na záver sa deti s riaditeľkou Mgr. Vierou Fronkovou, p. učiteľkou Mgr. Máriou Díkovou a p. Jurčovou zo ZŠ odfotografovali s kolektívom mladých požiarnikov.
 
Členská základňa sa nám rozšírila o jedného člena DHZ – p. Ivana Belluša.
 
Dňa 5. júna 2004 sme sa zúčastnili „Obvodného kola previerky pripravenosti“ v obci Vavrišovo v počte dve hasičské družstvá.
V kategórii mužov sme sa umiestnili s časom 108,39 sek. v disciplíne štafeta a 27,00 sek. v požiarnom útoku, s celkovým výsledným časom 135,39 sek. na 1. mieste v našom okrsku č.9.
V kategórii žien sme sa umiestnili s časom 129,59 sek. v disciplíne štafeta a 34,90 sek. v požiarnom útoku, s celkovým výsledným časom 164,49 sek. na 1. mieste.
 
V mesiaci júl sme sa zúčastnili súťaže „O pohár starostu obce Lipt. Ondrej“ s umiestnením v kategórii mužov na 3. mieste.
 
Okresná hasičská liga 3. ročník
 
7.5.2004 sme sa zúčastnili I. kola OHL, ktoré sa uskutočnilo v Lipt. Mikuláši, s umiestnením v kategórii mužov na 7. mieste s časom 43,71 sek. a v kategórii žien na 2. mieste s časom 34,01 sek.
 
10.7.2004 sme sa zúčastnili II. kola OHL, ktoré sa uskutočnilo v Trstenom, s umiestnením v kategórii mužov na 3. mieste s časom 26,21 sek.  
 
7.8.2004 sme sa zúčastnili III. kola OHL, ktoré sa uskutočnilo v Lipt. Mikuláši – Ondrašovej, s umiestnením na 5. mieste s časom 31,65 sek. 
 
14.8.2004 sme sa zúčastnili IV. kola OHL, ktoré sa uskutočnilo v Lipt. Porúbke s umiestnením v kategórii mužov na 5. mieste a v kategórii žien na 2. mieste.
 
 
Celookresná hasičská nedeľa
 
5. septembra 2004 sme sa zúčastnili XI. ročníka CHN v Lipt. Mikuláši.
V disciplíne požiarny útok “Hurá systém“ sa naši muži umiestnili s časom 34,09 sek. na 14 mieste, z 28 súťažných DHZ. Tu sme nezvládli tvorenie útočných prúdov a ich pripojenie na rozdeľovač.  
V kategórii nad 35 rokov sme sa umiestnili s časom 24,88 sek. 5. mieste, z ôsmich účastníkov v tejto kategórii.
9. októbra 2004 sa kolektív mladých požiarnikov zúčastnil Jesenného
branného športového podujatia, ktoré sa konalo v obci Liptovské Behárovce. Tento pretek sa pre zlé poveternostné podmienky musel ukončiť. Mladí požiarnici chceli veľmi súťažiť, mali to dosť natrénované, ale skutočne sa to nedalo v ten deň zrealizovať.
Tréningový proces vykonával p. Štefan Vrbičan a Jaroslav Majer, nakoľko predchádzajúci vedúci kolektívu mladých požiarnikov p. Ervín Bartoš sa bez udania dôvodu vzdal tejto funkcie.
 
V zmysle PLÁNU HLAVNÝCH ÚLOH v priebehu mesiaca Október, bola zrealizovaná brigáda na hasičskej zbrojnici a to odvodnením vody do kanalizácie pod vežovým priestorom sušenia požiarnych hadíc.
Poďakovanie za odvedenú prácu patrí členom DHZ :
Jaroslavovi Majerovi st., Peterovi Žiškovi, Jaroslavovi Chovanovi, Štefanovi Jurčovi a Jánovi Fáberovi, ktorí sa podieľali na tejto brigádnickej činnosti.
 
 
Samotným veliteľom bola v priebehu roka vykonávaná kontrola zabezpečovania údržby hasičskej techniky a kontrola zazimovania strojnou službou s konštatovaním, že členovia strojnej služby si plnili úlohy, v zmysle vyhlášky o hasičských jednotkách.
 
Činnosť za rok 2004 sa zhodnotila na VČS v mesiaci December. 
 
VČS pozdravili s kultúrnym programom žiaci ZŠ v Lipt. Kokave.
 
Mladým požiarnikom sa odovzdali Mikulášske balíčky a vecné dary od organizácie Centrum voľného času - Lienka, so sídlom v Liptovskom Hrádku.
 
VČS sa zúčastnili aj delegáti za OV DPO v Lipt. Mikuláši, jeho predseda Ing. Milan Trstenský a Ing. Peter Hutka za komisiu mládeže OV DPO. 
Veliteľom DHZ bola prednesená rozsiahla správa o činnosti hasičského zboru počas roka 2004.
 
Boli udelené medaily „Za vernosť“ nasledovným členom DHZ :
Jaroslavovi Chovanovi a Ondrejovi Václavíkovi pri príležitosti 20 výročia vykonanej práce v DPO SR.
 
VČS bol jednohlasne prijatý plán hlavných úloh na rok 2005.
 
Tento rok možno zakončiť mottom :
Len smelo zdatne do boja
kde zúri ohňa žiar,
tým sláva čo sa neboja
dať život na oltár.
 
 
 
 
 
Ku dňu 31.1.2005 bolo povýšenie v skupine výkonných požiarnikov rozkazom veliteľa DHZ, do hodnosti :
 
Starší požiarnik  
Zuzana Barányiová, Mária Barteková, Anna Mitríková
 
Vrchný požiarnik
Jaroslav Majer ml., Marian Belopotocký, Pavel Margetaj, Miroslav Šopor, Ján Glos, Ondrej Tarageľ, Ján Stolár
 
 
Rok 2005 sme otvorili, zúčastnením sa „Obvodného kola previerky pripravenosti“, kde sme sa v kategórii mužov v disciplíne štafeta 8x50m a požiarny útok umiestnili v rámci okrsku č.9 na 1. mieste.
 
18. júna 2005 sa mladí požiarnici zúčastnili hry Plameň v obci Ľubeľa. V disciplíne teória, požiarny útok CTIF, štafeta 400 m s prekážkami a požiarny útok s vodou sa mladí požiarnici z počtu 15 kolektívov celkove umiestnili na 7. mieste.
Ani tu nechýbala odvaha prihlásiť sa do preboru jednotlivca. Z celkového počtu 26 prihlásených sa Martin Mudroň umiestnil s časom 18,35 sek. na 8. mieste a Ján Ďuriš s časom 20,47 sek. na 12. mieste.
 
19. júna 2005 sme sa zúčastnili vo Važci „Okresného kola previerky pripravenosti“.
Náš DHZ v kategórii mužov v disciplíne štafeta 8x50m s časom 97,53 sek. a požiarnom útoku s časom 28,68 sek., sa celkovo umiestnil na 7. mieste.
 
4. ročník OHL začal :
 
2.7.2005 I. kolom v Lipt. Ondreji.
Náš DHZ v kategórii mužov, s časom 30,25 sek. sa umiestnil na 4. mieste.
 
23.7.2005     II. kolom, keď hostiteľom bola Liptovská Kokava.
V domácom prostredí sa náš DHZ v kategórii mužov s časom 25,51 sek. umiestnil na 4. mieste, z osemnástich hasičských zborov. Konkurencia bola silná, čo skvalitnilo samotnú súťaž.
 
6.8.2005 III. kolom v Liptovskej Ondrašovej.
V tomto kole sme sa umiestnili s časom 27,16 sek. na 4. mieste.
 
20.8.2005 IV. kolom v Bobrovci.
Vo večernej súťaži sme sa umiestnili s časom 31,12 sek. na 6. mieste.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Celkovo v okresnej hasičskej lige sa DHZ mužov z liptovskej kokavy umiestnil na 3. mieste.
 
 
V mesiaci September sme sa zúčastnili „Celookresnej hasičskej nedeli“ v Liptovskom Mikuláši. Kolektív mužov z DHZ Lipt. Kokava sa umiestnil s časom 34,09 na 14. mieste.
 
 
Súťaž v pití piva : Ivan Beluš, Miroslav Šopor, Marian Belopotocký, Dušan Kacvinský, Ondrej Tarageľ, Miroslav Fronko, Tibor Ambróz, Jaroslav Majer st.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súťaž v jedení bryndzových halušiek : Ivan Beluš, Miroslav Šopor, Dušan Kacvinský, Miroslav Fronko
 
 
15.10.2005 sa mladý požiarnici zúčastnili Jesenného branno-športového dňa, keď organizátorom bola obec Liptovská Kokava. Z celkového počtu dvadsiatich kolektívov mladých požiarnikov sa umiestnilo I. družstvo z Lipt. Kokavy na 6. mieste
II. družstvo na 10. mieste. Poďakovanie patrí všetkým organizátorom DHZ z Lipt. Kokavy, ktorí vytvorili a zabezpečovali priebeh tohto podujatia, predovšetkým starostovi obce Ing. Júliusovi Porubänovi, veliteľovi DHZ Jaroslavovi Majerovi a Štefanovi Vrbičanovi – vedúcemu Kolektívu mladých požiarnikov.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výročná členská schôdza sa uskutočnila 17.12.2005.
 
 
VČS bola zahájená kultúrnym programom žiakov ZŠ Lipt. Kokava, k životnému jubileu 80-tich narodením nášho čestného člena DHZ p. Miloša Palaja.
Z príležitosti tohto životného jubilea mu bola udelená medaila „Za zásluhy“.
 
Na VČS bol podaný návrh, aby funkciu referenta mládeže vykonával Marian Belopotocký. Tento návrh bol členmi DHZ jednohlasne schválený.
 
Rozkazom veliteľa bolo povýšenie v skupine výkonných požiarnikov do hodnosti:
 
Starší požiarnik  
Ivan Belluš, Tibor Ambróz, Miroslav Porubän
 
Vrchný požiarnik 
Dušan Kacvinský, Ivan Oravec, Petra Porubänová, Martina Peťovková
 
Rotník
Peter Žiška
 
Nadrotník 
Dana Chovanová
 
 
Mladým požiarnikom boli odovzdané Mikulášske balíčky a boli vyhodnotení najlepší jednotlivci.
 
Medaily „Za vernosť“, pri príležitosti 10. výročia vykonanej práce v DPO SR boli udelené : Vladimírovi Belopotockému, Martinovi Tarageľovi a Petrovi Žiškovi.
 
Pri príležitosti 30. výročia vykonanej práce v DPO SR boli udelené Milanovi Pelachovi a Štefanovi Vrbičanovi.
Záverom členovia DHZ jednohlasne schválili plán hlavných úloh na rok 2006.
 
„ Vy v srdciach, v ktorých nevyhynul cit,
dobra, lásky a bratstva, povzneste sa nad každodenný život.
Vás voláme do spolupráce, poďte,
pomáhajte pracovať na tomto vznešenom diele ľudskej humanity!
Vaše prostriedky sú láska, milosrdenstvo, bratstvo a svornosť! “
 
 
 
 
V roku 2006 činnosť DHZ v Lipt. Kokave pokračovala :
- prerokovaním hry Plameň v zmysle pokynov OV DPO na výcvikový rok 2006
- prerokovaním úloh v zmysle pokynov OV DPO týkajúcich sa zúčastnenia previerky
 pripravenosti DHZ v okrese Lipt. Mikuláš v roku 2006
- prerokovaním prípravy OHL v okrese Lipt. Mikuláš a oboznámením s termínovou         
 listinou súťaží v rámci okresnej hasičskej ligy pre rok 2006
 
     Dopodrobna boli prerokované pokyny OV DPO pre hru Plameň na výcvikový rok 2006. Vedúci referent pre mládež Marian Belopotocký a člen DHZ p. Štefan Vrbičan začali s teoretickou a praktickou prípravou kolektívu mladých požiarnikov začiatkom mesiaca Máj.
Referentovi pre mládež bolo apelované, aby sa pokúsili s kolektívom mladých požiarnikov dosiahnuť čo najlepšie umiestnenie v tomto ročníku.
 
Hra Plameň má celospoločenský význam. Cieľavedomá činnosť v DHZ je dostatočne atraktívna a určite motivuje mládež k záujmovej činnosti. Je na nás funkcionároch, až po najvyššie orgány DPO SR, aby sme podmienky posúdili reálne a prácu s mládežou považovali ako jednu zo základných úloh. Je to mimoriadne zložité, vzhľadom na pracovné zaťaženie členov a funkcionárov DHZ. Ale zároveň táto činnosť je mimoriadne dôležitá a pre budúcnosť rozhodujúca. S úctou k minulosti a nádejou do budúcnosti musíme vytvárať reálne podmienky pre aktívny život mládeže a jej zapojenie do činnosti DHZ.
 
Kolektív našich mladých požiarnikov sa zúčastnil celoštátnej hry Plameň dňa 27.5.2006 v Liptovskom Hrádku. Kokavčania sa umiestnili na 7. mieste, zo 17 kolektívov mladých požiarnikov. Referent mládeže skonštatoval, že „to sa len tak nevidí ako naši mladí požiarnici premrhali šancu umiestniť sa na stupni víťazov“. Príprava bola dôsledná. Je neuveriteľné, ako svojou nesústredenosťou v disciplíne požiarny útok CTIF neprebehli cez lavičku, ale prebehli popri lavičke a koncovým zaradením sa, pomýlením si čísel, takto prišli o 30 bodov v disciplíne. Referent mládeže skonštatoval, že náš mladý kolektív mal jednoznačne predpoklady stáť na víťaznom mieste. Mladí požiarnici si chybu priznali. Referent mládeže im dodal povzbudenie, že v budúcnosti s lepšou disciplínou a sústredenosťou im to určite vyjde.   
Do preboru jednotlivca v hre Plameň sa prihlásili bratia Mudroňovci. V súboji dvoch bratov starší Martin s časom 19.22 sek. skončil na 9. mieste a Ivan skončil tesne za ním na 11. mieste z dvadsiatich prihlásených, v kategórii chlapcov.
 
V zmysle plánu hlavných úloh a podľa organizačných pokynov OV DPO v Liptovskom Mikuláši, sme sa zúčastnili 28.5.2006 v obci Liptovský Peter obvodného kola previerky pripravenosti.
Na tejto previerke sme sa v kategórii mužov umiestnili v disciplíne štafeta 8x50m s časom 100,55 sek. a v požiarnom útoku s časom 27,92 sek v rámci okrsku č. 9 na 1. mieste.
 
DHZ Lipt. Kokava získal v roku 2006 osvedčenie o splnení podmienok previerky pripravenosti nášho DHZ, stanovené Republikovým výcvikovým štábom DPO SR.
 
 
O H L – 5 ročník
 
24.6.2006 sme sa zúčastnili v obci Liptovský Ján I. kola OHL s umiestnením v kategórii mužov s časom 25,19 sek. na 5 mieste.
 
II. a III. kola OHL sme sa nezúčastnili, pretože počet členov hasičského družstva nebol dostatočný.
 
19. 8. 2006 sme sa zúčastnili IV. kola OHL na nočnej súťaži v Lipt. Mikuláši.
s umiestnením v kategórii mužov s časom 31,69 na 7 mieste.
 
Celkove sa DHZ Lipt. Kokava v OHL v roku 2006 umiestnil na 8. mieste.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.9.2006 už tradične, sme sa zúčastnili na 13. ročníku „Celookresnej hasičskej nedele“ v Lipt. Mikuláši.
DHZ Lipt. Kokava sa umiestnil v disciplíne požiarny útok s časom 24,97 sek. na
16. mieste z 24 DHZ. 
 
 
 
 
 
Čo mladí požiarnici pokazili na hre Plameň, to odčinili v Jesennom branno - športovom preteku, ktorý sa konal 14. októbra v obci Jalovec.
Branno-športový pretek pozostával z disciplín:
Požiarna ochrana I
Požiarna ochrana II
Streľba zo vzduchovky
Viazanie uzlov
Hod granátom 
Vodná priekopa
Zdravotná príprava
Topografia a zemepis
Dopravná výchova
 
Dva kolektívy mladých požiarnikov z Lipt. Kokavy sa umiestnili z 20 účastníkov v kategórii chlapcov nasledovne: s časom 56,49 sek. na 9. mieste kolektív mladých požiarnikov Lipt. Kokava 1 a suverénnym časom 38,05 sek. na 1. mieste kolektív mladých požiarnikov Lipt. Kokava 2.  
Za odvedenú prácu s mladými požiarnikmi v prvom rade patrí poďakovanie referentovi mládeže Marianovi Belopotockému. Poďakovanie patrí aj Jaroslavovi Chovanovi – vodičovi AVIE, ktorý si vždy našiel čas na odvoz a dovoz detí, či už pri tréningových procesoch alebo samotných súťažiach. Na záver celému mladému kolektívu mladých požiarnikov prajeme veľa úspechov pri dosahovaní dobrých výsledkov v činnosti požiarnej ochrany.
 
V mesiaci november 2006 sme nezabudli na nášho člena DHZ Jaroslava Chovana, ktorý sa dožil životného jubilea 50-tich rokov. V mene výboru a celého DHZ sme jubilantovi odovzdali spomienkový darček a zablahoželali mu do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Pri príležitosti tohto životného jubilea mu bola udelená medaila „Za zásluhy“.
 
Členmi výboru DHZ v Liptovskej Kokave bolo vyslovené poďakovanie starostovi obce Ing. Júliusovi Porubänovi, za jeho prístup k ochrane pred požiarmi v obci, strojníkom, za ich dobre odvedenú prácu počas celého obdobia v roku 2006 počas vykonávania pravidelnej kontroly a údržby im zverenej hasičskej techniky.
 
OV DPO v Lipt. Mikuláši :
Výpisom uznesenia č. 103/2006, schválil priznanie hodnosti v skupine zbormajstrov Jaroslavovi Chovanovi = zbormajster.
Výpisom uznesenia Prezídia DPO SR uznesením č. 31/2006, schválilo priznanie hodnosti technik – Jaroslavovi Majerovi a starší inšpektor – Štefanovi Vrbičanovi.
 
V priebehu roka 2006, boli odvysielané relácie s požiarnou tematikou v miestnom rozhlase obce:
v jarnom období : k vypaľovaniu trávnych porastov a krovísk
v letnom období : k žatevným prácam
v zimnom období : k vykurovaciemu obdobiu
 
Prostredníctvom časopisu KOKAVSKÉ AKTUALITY boli a sú občania informovaní o celoročnej činnosti DHZ, o kolektíve mladých požiarnikov, jubilantoch, o požiarovosti v našom okrese, ale aj v rámci SR a iných rôznych činností, týkajúcich sa ochrany pred požiarmi.
Rok 2006 sme zakončili VČS, ktorá sa konala 8.12.2006. Veliteľom DHZ bola prednesená obšírna správa o činnosti DHZ. VČS sa niesla aj voľbami do nového výboru DHZ s nasledovným zložením:
Jaroslav Majer – veliteľ DHZ
Mária Trepáčová – tajomníčka DHZ
Marian Belopotocký – referent pre mládež
Ivan Belluš – člen výboru /strojník a vedúci hasič. družstva/
Jaroslav Chovan – člen výboru /strojník/
Ján Glos – člen výboru
Dušan Kacvinský – člen výboru
Pavel Margetaj – člen výboru
Zdeno Bolčiš – člen výboru /skladník/
 
Poďakovanie patrí všetkým Vám minulým členom výboru DHZ, za dosiahnuté výsledky pri zabezpečovaní úloh na úseku DPO SR počas Vašej záslužnej práce.
Novozvoleným členom prajem, aby v ich rodinách bola podpora k tejto šľachetnej práci a boli im oporou pri plnení humánneho poslania Dobrovoľnej požiarnej ochrany. 
S úctou
                                                                                                Jaroslav Majer
                                                                                                veliteľ DHZ
 
Na podnet veliteľa DHZ, výbor DHZ odporučil predsedníctvu OV DPO v Lipt. Mikuláši udeliť vyznamenanie – medailu „Za príkladnú prácu“ za pomoc, podporu a spoluprácuv DPO SR,starostovi obce Ing. Júliusovi Porubänovi. 
 
Na VČS boli udelené stužky Za vernosť : Rudolfovi Fronkovi pri príležitosti 20. výročia vykonanej práce v DPO SR a Milanovi Žiškovi, pri príležitosti 30 výročia vykonanej práce v DPO SR.
 
Odovzdali sme Mikulášske balíčky mladým požiarnikom a vyhodnotili najlepších jednotlivcov.
 
 
Rozkazom veliteľa DHZ, bolo povýšenie v skupine výkonných požiarnikov do hodnosti:
 
Starší požiarnik:
Michal Ambróz, Marek Knapík
 
Vrchný požiarnik:
Ivan Belluš, Miroslav Fronko, Mária Trepáčová
 
Rotník:
Jaroslav Majer ml., Marian Belopotocký, Ján Glos, Miroslav Šopor, Pavel Margetaj, Ondrej Tarageľ.
Vážení členovia DHZ
 
Dejiny ľudstva sú naplnené tragédiami, ktoré spôsobili požiare. Oheň nemilosrdne zničil, čo človek vytvoril. Podľa historických prameňov dobrovoľné požiarnictvo vzniklo z prirodzenej potreby človeka, cechov, obcí i celej spoločnosti chrániť životy a zdravie ľudí, ale i spoločný a súkromný majetok pred následkami požiarov. Dobrovoľní hasiči, i napriek rôznym spoločensko-politickým či ekonomickým zmenám, vždy dokázali zachovať základné hodnoty svojej humánnej, verejnoprospešnej a kultúrno-osvetovej činnosti.
 
Členstvo v DHZ ukončili: Zuzana Barányiová, Andrea Šuňavcová rod. Václavíková, Ondrej Václavík, Ján Stolár, Ján Bartoš. 
 
 
 
Činnosť DHZ po VČS začala aktívne prvým zasadnutím výboru 20.1.2007, na ktorej boli podrobne prerokované úlohy dané VČS, podľa schváleného plánu hlavných úloh a vyhodnotenie VČS za rok 2006.
 
Dňa 22.01.2007, v čase okolo 14.00 hod, vystriedala teoretickú činnosť represívna, keď došlo v našej obci k požiaru objektu stolárskej dielne.
„HORÍ“
Bol vykonaný výjazd z hasičskej stanice Lipt. Hrádok a hasičskej stanice Lipt. Mikuláš, DHZ Lipt. Kokava s hasičskou technikou CAS 25 a PS 12 a DHZ Pribylina s hasičskou technikou CAS 25.
Miestna jednotka čerpala vodu pomocou PS 12, z miestneho potoka a neustále doplňovala hasičské vozidlá. Obsluhu PS 12 vykonával osobne veliteľ miestneho DHZ. Na tomto požiari boli nasadené 2 „C“ útočné prúdy na hasenie stolárskej dielne a 1 „C“ útočný prúd na ochladzovanie susedného objektu. Po lokalizácii požiaru zasahujúci príslušníci HaZZ začali s rozoberaním strešnej konštrukcie a uskladneného reziva v podkroví objektu stolárskej dielne. Následne sa zalievali spozorované ohniská požiaru. Po vyčistení miesta požiaru od dymu, sa veliteľ zásahu, spoločne so starostom obce dohodli na ďalšom vyprataní podkrovia. Následne bol objekt odovzdaný miestnemu veliteľovi DHZ na následné vykonanie opatrení. Likvidácia požiaru bola vykonaná dňa 22.01.2007 o 18.00 hod.
 
Pri hasení sa použilo celkom 38.200 litrov vody. Poškodením objektu stolárskej dielne vznikla majiteľovi škoda cca 60.000.- Sk a uchránené hodnoty predstavujú cca 500 000.- Sk 
Všetkým zúčastneným členom hasičskej jednotky obce Lipt. Kokava a tiež ostatným miestnym obyvateľom obce, ktorí sa aktívne podieľali pri likvidácii požiaru patrí poďakovanie.
 
 
 
 
16.2.2007 sa dožil náš člen DHZ Dušan Grünvaldský, významného životného jubilea 50-tich rokov. Pri tejto príležitosti mu členovia výboru DHZ so starostom obce zablahoželali a odovzdali mu spomienkový darček. Na odporučenie výboru DHZ v Lipt. Kokave, mu bola predsedníctvom OV DPO v Lipt. Mikuláši udelená medaila
„ Za príkladnú prácu „ 
 
ZNOVA VYSTRÁJAL ČERVENÝ KOHÚT
4.03.2007 sme sa zúčastnili na likvidácii požiaru, ktorý vznikol v objekte haly na spracovanie dreva, firmy Rettenmeier TATRA TIMBER s.r.o. v Lipt. Hrádku.
Hasičská jednotka   Ohlásenie   Výjazd Príchod   Začatie   Odchod     Technika         Počet osôb
DHZ Lipt. Kokava         20.37        20.55      21.05      21.05        22.37   CAS-25, DVS 12        1+9
 
SPOLUPRÁCA HASIČSKEJ JEDNOTKY S :OR HaZZ Lipt. Mikuláš, OR HaZZ Ružomberok, OHZ Lipt. Porúbka, OHZ Važec, OHZ Hybe, OHZ KráľovA Lehota, OHZ Lipt. Peter, 
 
Požiar bol na ploche 3200 m2
- za HaZZ zasahovali: 4 družstvá v počte 25 príslušníkov
- za ZHZ zasahovali: 2 družstvá v počte 7 členov
- za OHZ zasahovalo: 6 družstiev v počte 50 členov
Celkovo: 12 družstiev v počte 82 príslušníkov a členov
Celkovo bolo vytvorených 15 prúdov „C„ a 3 prúdy „B
Množstvo dodanej vody počas celého zásahu predstavovalo 828 000 litrov.
Priama škoda 300 mil. Sk a uchránené hodnoty 320 mil. Sk
 
OPIS ČINNOSTI HASIČSKEJ JEDNOTKY LIPT. KOKAVA NA MIESTE UDALOSTI:
doplňovanie hasičskej techniky/ PS-12 do CAS 25 a hasenie výrobnej haly.
 
OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši a veliteľ DHZ v Lipt. Kokave ďakujú nasledovným členom DHZ, ktorí sa zúčastnili pri likvidácii uvedeného požiaru:
Peterovi Žiškovi, Jaroslavovi Chovanovi, Miroslavovi Šoporovi, Jaroslavovi Fronkovi a Marekovi Knapíkovi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V jarných dňoch, bola veliteľom DHZ odvysielaná relácia v miestnom rozhlase a písomná výzva v obecných novinách s príchodom jarných dní, na zákaz vypaľovania bylín, kríkov a stromov a oboznámenie, nezakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu. Boli odvysielané rady pre občanov pri výnimočnom spaľovaní na voľnom priestranstve, pri dodržaní určitých bezpečnostných opatrení.
 
DHZ Lipt. Kokava nadviazal družbu s obcou Ludgeřovice v Opavskom kraji v Českej republike. Túto obec, ich dobrovoľný hasičský zbor, sme navštívili na ich pozvanie dňa 4.5. - 6.5.2007.
V skratke: Ludgeřovice patria k najväčším obciam v Českej republike. Nachádzajú sa na území Moravskoslezského kraja na katastri 1083 ha a to na východnom okraji Oderských vrchov, 2 km od rieky Odry. Obcou Ludgeřovice vedie komunikačný ťah medzi Ostravou a Hlučínom. Obec Ludgeřovice je s viac než 4,6 tisíc obyvateľmi najľudnatejšia obec Moravskoslezského kraja. Dominantou obce je rozsiahly rímskokatolícky chrám sv. Mikuláša s vežou, ktorá vyniká svojou výškou 75 m nielen v obci, ale ďalekom okolí. 
 
5.5.2007 sme sa zúčastnili na okresnom svätofloriánskom stretnutí hasičov a hasičských zástav v Bolatících.
Záverom podujatia v Bolaticích nám bola okresným združením hasičov v Opave starostom Mgr. Jánom Dumbrovským udelená plaketa, poďakovanie za účasť na celookresnom svätofloriánskom stretnutí hasičov a hasičských zástav a s prianím veľa úspechov v ďalšej hasičskej činnosti.
 
6.5.2007 sme sa zúčastnili svätej omše, pri príležitosti osláv sv. Floriána v Ludgeřoviciach. V popoludňajších hodinách sme sa rozlúčili so starostom obce, funkcionármi DHZ a ostatnými hasičmi s poďakovaním za ich pohostenie. Pozvali sme ich na prvé stretnutie u nás, v rámci „Okresnej hasičskej nedele“, ktorá sa konala 2.09.2007 v Lipt. Mikuláši.
 
3.6.2007 sa DHZ Lipt. Kokava v kategórii muži zúčastnil v obci Pribylina obvodného kola previerky pripravenosti DHZ. V disciplíne štafeta na 400 m s prekážkami a požiarny útok sme sa umiestnili na 1. mieste v rámci okrsku č.9.
Celkovo sa DHZ Lipt. Kokava umiestnil na 3. mieste.  
 
17.6.2007 sa DHZ Lipt. Kokava v kategórii muži zúčastnil v obci Lipt. Ján „Okresného kola previerky pripravenosti“ DHZ. V disciplíne štafeta na 400 m s prekážkami a požiarny útok sme sa umiestnili na 8. mieste.
 
22.6.2007 sa náš kolektív mladých požiarnikov zúčastnil celoštátnej hry Plameň v obci Kráľova Lehota.
Mladí požiarnici súťažili v disciplínach:
 
Teória z oblasti :      - organizácia a história požiarnej ochrany
                        - technicko – taktická príprava
                        - preventívno – výchovná činnosť       
 
Požiarny útok CTIF
Štafetový beh na 400 metrov s prekážkami
Požiarny útok s vodou
Poslaním hry Plameň je neustále rozvíjať vedomosti, praktické skúsenosti a získavať návyky v jednotlivých oblastiach činnosti s dôrazom na požiarnu ochranu. Tréningový proces vykonával referent mládeže p. Marian Belopotocký a hneď so skvelým výkonom jeho kolektívu.
Mladí požiarnici sa umiestnili na 2. mieste z 12. súťažných kolektívov ziskom strieborných medailí. Starosta obce a veliteľ DHZ poblahoželal mladým požiarnikom za ich skvelé umiestnenie a vzornú reprezentáciu obce Lipt. Kokava a referentovi mládeže Marianovi Belopotockému, ktorý trávil s mladými požiarnikmi určité hodiny v tréningovom procese v jednotlivých uvedených disciplínach. Konštatoval, že mladí požiarnici patria taktiež, ako DHZ v kategórii muži, medzi popredné kolektívy okresu Lipt. Mikuláš, a že je potrebné v prvom rade zakladať na mládeži. Veľké poďakovanie patrí rodičom mladých požiarnikov, že mali trpezlivosť s tréningovým procesom a súťaží, počas školských povinností ich detí.   
V prebore jednotlivca v hre Plameň kde bolo prihlásených 23 súťažiacich sa do tohto preboru prihlásil Ivan Mudroň a Ján Ďuriš. Ivan Mudroň sa umiestnil celkovo na
2. mieste s časom 15,75 sek. a Ján Ďuriš na  5. mieste s časom 18,61 sek.
Na úseku práce s mládežou je potrebné činnosť nášho DHZ zamerať :
V záujme získavania výchovy našich budúcich členov, rozvíjať prácu s mládežou ako prioritnú.
Každoročne sa zúčastňovať na hre Plameň a jesenného zrazu – branného športového preteku.
Spolupracovať s materskou a základnou školou.
Do budúcnosti využiť možnosť rozvíjania cezhraničnej spolupráce na úrovni dobrovoľných hasičských zborov, nakoľko sa nám podmienky priam ponúkajú, na základe zmluvy o vzájomnej družobnej spolupráce medzi Zborom dobrovoľných hasičov v Ludgeřoviciach a DHZ v Lipt. Kokave.
 
 
7.7.2007 sa otvoril I. kolom VI. ročník okresnej hasičskej ligy, ktorú organizovala obec Lipt. Ondrej. DHZ Lipt. Kokava sa v kategórii mužov umiestnil s časom 37,29 sek. na 8. mieste zo 14 zúčastnených hasičských zborov.  
 
28.7.2007 sme sa zúčastnili II. kola okresnej hasičskej ligy, a zároveň IV. ročníka súťaže „ O pohár starostu obce Hybe“, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti osláv 80. výročia založenia Hasičského zboru v Hybiach. Na týchto oslavách sa zúčastnil aj prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, čelný funkcionári OR HaZZ, OV DPO
z Liptovského Mikuláša, Ružomberka a iní vzácni hostia. Prezident DPO SR JUDr. Jozef Minárik, po osobnom pohovore so starostom obce Ing. Júliusom Porubänom
a veliteľom DHZ Jaroslavom Majerom, prisľúbil účasť na oslavách 80. výročia založenia DHZ v našej obci, ktoré sa budú konať dňa 19.07.2008.
V II. kole okresnej hasičskej ligy v kategórii muži, sa DHZ Lipt. Kokava umiestnil s časom 32,51 na 6. mieste zo 16 zúčastnených hasičských zborov.
Náš DHZ sa prihlásil aj do súťaže o putovný pohár starostu obce Hybe. S časom 24,19 sek. sa DHZ Lipt. Kokava umiestnil na 3. mieste z 10 prihlásených hasičských zborov.
 
11.8.2007 v III. kole OHL v Ondrašovej sa DHZ Lipt. Kokava v kat. mužov umiestnil s časom 27,29 sek. na 3. mieste z 13 zúčastnených hasičských zborov.    
 
18.8.2007 vo IV. kole OHL v Lipt. Mikuláši vo večerných hodinách na Námestí mieru sa DHZ Lipt. Kokava v kategórii mužov umiestnil s časom 46,89 sek. na 10. mieste.
 
Celkovo v OHL sa DHZ z Lipt. Kokavy umiestnil na 7. mieste zo 14 DHZ.
 
 
V rámci „Celookresnej hasičskej nedele“, ktorá sa konala 2.09.2007 v Lipt. Mikuláši, boli na prvé stretnutie pozvaní naši družobní bratia, hasiči Moravskoslezského kraja z obce Ludgeřovice.
Vo večerných hodinách na privítanie bola pripravená spoločná večera a spoločné posedenie členov výboru s manželkami v pohostinstve - Slovenskej izbe v obci Liptovská Kokava.
 
 
 
1.9.2007 popoludní si obhliadli naši hostia Skanzen –Múzeum liptovskej dediny v Pribyline a vo večerných hodinách bolo spoločné posedenie v rámci voľnej rozpravy pri občerstvení.
 
2.9.2007 v ranných hodinách bol odchod na posledný XIV. ročník celookresnej hasičskej nedele, kde sa už tradične stretli hasiči, záchranné a bezpečnostné zložky integrovaného záchranného systému v centre mesta Lipt. Mikuláš. Cieľom bolo ukázať verejnosti technickú vybavenosť a pripravenosť poskytnúť občanom rýchlu a účinnú pomoc v čase núdze. Aj na tejto akcii sa zúčastnilo 81 hasičských jednotiek.
Naši hostia túto akciu veľmi ocenili, aj keď, bohužiaľ prvý a posledný krát. Boli veľmi nadšení  programom tejto akcie, ale zároveň aj sklamaní z toho, že táto akcia už nebude pokračovať.
 
 
 
 
V súťažnej disciplíne požiarny útok v kategórii mužov dobrovoľných hasičských jednotiek boli pred nami vylosovaní naši hostia z Ludgeřovíc, ktorí išli perfektne, ale ako to už v športe býva, tu sa im stal osudným rozdeľovač, kde nestihli pri dopravnom vedení spojiť hadicu „C“ s rozdeľovačom. A tak s časom 30,17 sek. sa umiestnili na 25. mieste z 30 DHZ. Súťažili s našou technikou a výzbrojou, na ktorú určite nie sú tak zvyknutí ako na svoju.
Hneď po nich štartovalo naše hasičské družstvo. Chlapci perfektne vytvorili a zvládli sacie vedenie, dopravné vedenie, útočné vedenie a ukončili požiarny útok na výbornú, za čo boli odmenení potleskom divákov. S časom 22,63 sek. sa naše hasičské družstvo umiestnilo na 6. mieste z 27 DHZ, za čo im patrí poďakovanie za vzorné reprezentovanie našej obce.
 
V popoludňajších hodinách sme sa rozišli s našimi družobnými bratmi z Ludgeřovíc s pozvaním na oslavy 80. výročia založenia DHZ v Lipt. Kokave a s konštatovaním, že v spoločnosti dobrých priateľov, naladených na tú istú strunu, je podstata snahy na dobré priateľské vzťahy. 
Naši hostia vyslovili srdečné poďakovanie za pohostenie a odovzdali srdečný pozdrav všetkým členom našej organizácie, aj starostovi obce, že sa mohli zúčastniť uvedenej akcie. Veľmi sa im u nás páčilo.
 
6.10. 2007 v peknom jesennom počasí sa dve družstvá mladých požiarnikov zúčastnili Jesenného branno- športového preteku v obci Bobrovček.
Z dvadsaťjeden zúčastnených kolektívov mladých požiarnikov sa umiestnili naše dve družstvá na 4. mieste a na 9. mieste. Za dosiahnuté výsledky v priebehu roka 2007 patrí poďakovanie v prvom rade referentovi mládeže - Marianovi Belopotockému a samotným mladým požiarnikom.  
 
10.11.2007vstúpil do manželstva a odsťahoval sa do obce Lendaknáš člen DHZ Ondrej Tarageľ. Na odporučenie výboru DHZ v Lipt. Kokave mu bol udelený „Ďakovný list“ predsedníctva OV DPO v Lipt. Mikuláši za doterajšiu vykonanú prácu, v DPO SR. Členovia výboru DHZ a členovia dobrovoľného hasičského družstva mu zakúpili dar na spomienku od hasičov z Lipt. Kokavy. Pri malom posedení sme si
s ním pospomínali, odovzdali vecný dar a zablahoželali mu všetko najlepšie na spoločnej ceste životom.
 
Prostredníctvom obecných novín „KOKAVSKÉ AKTUALITY“ v priebehu roka 2007 sme informovali občanov obce v Lipt. Kokave, o činnosti DHZ, činnosti kolektívu mladých požiarnikov, o jubilantoch, požiarovosti v našom okrese, ale aj v rámci SR a pod.. V obecných novinách plánujeme pravidelne informovať občanov aj o povinnostiach fyzických, právnických a podnikajúcich fyzických osôb, hlavne z oblasti prevencie, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov. Dochádza totiž k zmenám v legislatíve, ktoré sa prispôsobujú EÚ: týka sa to rôznych zákonov, nariadení vlády, vyhlášok a pod.., napr. o palivových spotrebičoch, inštalácii komínov, ich čistení a kontroly, o horľavých kvapalinách – ich uskladnení, o uskladnení tuhých palív – uhlia, dreva a pod. 
 
 
 
 
 
Záverom roka sa konala VČS na ktorej veliteľ oboznámil členov rozsiahlou správou o činnosti DHZ a prečítaním zdravice našej VČS od Zboru dobrovoľných hasičov z Ludgeřovíc.
 
Rozkazom veliteľa boli povýšení v skupine výkonných požiarnikov do hodnosti:
 
Starší požiarnik :
Martin Tarageľ, Zdeno Tarageľ
 
Vrchný požiarnik :
Tibor Ambróz, Miroslav Porubän
 
Rotník :
Dušan Kacvinský
 
Nadrotník :
Peter Žiška
 
Stužky „Za vernosť“ boli udelené : Dušanovi Grünvaldskému a Jaroslavovi Fronkovi, pri príležitosti 20. výročia vykonanej práce v DPO SR.
 
Nezabudli sme na našich členov DHZ Ľuboslava Krajčiho, ktorý sa dožil životného jubilea 50-tich rokov a Petera Žišku 30-tich rokov. Z príležitosti životného jubilea Ľuboslavovi Krajčimu bola udelená predsedníctvom OV DPO v Lipt. Mikuláši, medaila „Za zásluhy“ a Petrovi Žiškovi medaila „Za príkladnú prácu“.
Jubilantom sme odovzdali aj spomienkové darčeky a zablahoželali im do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia a spokojnosti.
 
Dovoľujeme si zacitovať slová spoluzakladateľa Zemskej hasičskej jednoty Miloslava Schmidta
Vy, v srdciach ktorých nevyhynul cit dobra, lásky a bratstva, povzneste sa nad každodenný život.
Vás voláme do spolupráce, poďte, pomáhajte pracovať na tomto vznešenom diele ľudskej humanity!
Vaše prostriedky sú láska, milosrdenstvo, bratstvo a svornosť.
Tieto slová, sú aj dnes vysoko aktuálne.
 
 
   Začiatok roka 2008 nás „hasičov“ privítal požiarom. Dňa 22.02.2008 o 20,37 hod. veliteľ DHZ prijal hlásenie udalosti – požiar vo firme Rettenmeier TATRA TIMBER s.r.o. v Lipt. Hrádku.
 
ČASOVÝ PRIEBEH ČINNOSTI   NASADENÝCH HASIČSKÝCH JEDNOTIEK
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hasičská jednotka    Ohlásenie    Výjazd    Príchod    Začatie   Odchod      Technika           Počet osôb
DHZ Lipt. Kokava      20.37           20.55      21.05       21.05      22.37    CAS-25, DVS 12        1+9
 
 
ČINNOSŤ HASIČSKEJ JEDNOTKY
 
Druh vykonávanej štandartnej činnosti                        Typ a počet prúdov
Hasenie a dopĺňanie                                                     „C“ dva prúdy
 
SPOLUPRÁCA HASIČSKEJ JEDNOTKY S :OR HaZZ Lipt. Mikuláš, OR HaZZ Ružomberok, OHZ Lipt. Porúbka, OHZ Važec, OHZ Hybe, OHZ KráľovA Lehota, OHZ Lipt. Peter, 
                                                               
PREDBEŽNÁ PRIAMA VÝŠKA ŠKODY: 50 000 000.- Sk
UCHRÁNENÉ HODNOTI: 50 000 000.- Sk
 
 
 
OR HaZZ v Liptovskom Mikuláši vysoko vyzdvihlo prácu nášho DHZ za prístup počas nasadzovania síl a prostriedkov, pri uvedenej udalosti.
 
 
 
Členovia DHZ, ktorí sa zúčastnili na likvidácii požiaru :
Jaroslav Majer – veliteľ DHZ, Peter Žiška, Jaroslav Chovan, Dušan Grünvaldský st., Ivan Belluš, Miroslav Šopor, Dušan Kacvinský, Štefan Jurčo, Michal Porubän a Marek Knapík.
 
V mesiaci február 2008 sa starosta obce Ing. Július Porubän, veliteľ DHZ Jaroslav Majer s manželkou, člen DHZ Pavel Margetaj s manželkou, Ján Glos s priateľkou zúčastnili na „Hasičskom plese“ v družobnej obci Ludgeřovice. Náš starosta sa osobne stretol so starostom z obce Ludgeřovíc, pričom pri tejto vzájomnej príležitosti ho pozval na oslavy 80. výročia založenia DHZ v Liptovskej Kokave. 
 
 Dňa 4.3.2008 sa dožil významného životného jubilea 50 rokov veliteľ DHZ Liptovská Kokava Jaroslav Majer. K tomuto životnému jubileu mu srdečne zablahoželali: starosta obce, pracovníčky obecného úradu, členovia výboru DHZ a zamestnanci OR HaZZ. 
 
 
 
V bratskej družbe blížnym pomáhať
a prápor lásky v činoch mužných niesť
V zhubnom ohni svorne s bratom brat,
To hasičská nám prikazuje česť!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvetlivky :
 
OV ZPO  =  Okresný výbor zväzu požiarnej ochrany
ZO ZPO   = Základná organizácia zväzu požiarnej ochrany
DO KSS = Dedinská organizácia komunistickej strany Slovenska
ÚŠ PO     = Ústredná škola požiarnej ochrany
DPO SR  = Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky
ÚV ZPO   =  Ústredný výbor zväzu požiarnej ochrany
KV ZPO  =  Krajský výbor zväzu požiarnej ochrany
OI PO      =  Okresná inšpekcia požiarnej ochrany
OS ZPO   = Okresná správa zboru požiarnej ochrany
ZO DPZ   =   Základná organizácia dobrovoľného požiarneho zboru
OV DPO   = Okresný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany
ZO DPO   =  Základná organizácia dobrovoľnej požiarnej ochrany
PO     = Požiarna ochrana
MNV  = Miestny národný výbor
DPZ   = Dobrovoľný požiarny zbor
DHZ   = Dobrovoľný hasičský zbor
OHZ   = Obecný hasičský zbor
OR HaZZ  = Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru
ZHZ    = Závodný hasičský zbor“
OHL   = Okresná hasičská liga
CHN   = Celookresná hasičská nedeľa
VČS    = Výročná členská schôdza
CVČ    = Centrum voľného času
ZDŠ    = Základná deväťročná škola
MŠ      = Materská škola
NF       = Národný front
 
 
 
 
Autor: Jaroslav Majer
            Štefan Vrbičan
            Ervín Bartoš