Liptovská
Kokava

Verejné obstarávanie OVSIBV3

 OBEC LIPTOVSKÁ KOKAVA

032 44 Liptovská Kokava, ul. Stará č. 390
(ďalej len vyhlasovateľ)
vyhlasuje
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288
Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy
o predaji nehnuteľností v katastrálnom území Liptovská Kokava, lokalita Kruhy.
Predmet predaja na základe súťaže:
Pozemok, parcela č. KN-C 1419/31 o výmere 816 m2, druh pozemku, ostatné plochy,
zapísaný na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Liptovský Mikuláš, katastrálne územie Liptovská Kokava, obec Liptovská Kokava, na liste vlastníctva č. 733.
Pozemok je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.

Prílohy