Liptovská
Kokava

Verejné obstarávanie OVSIBV2

  OBEC  LIPTOVSKÁ  KOKAVA 

032 44 Liptovská Kokava,  ul. Stará  č. 390

(ďalej len vyhlasovateľ)

 vyhlasuje 

obchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) podľa ustanovení § 281 až § 288

Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy

o predaji nehnuteľností  v katastrálnom území Liptovská Kokava, lokalita Kruhy.

 

Predmet predaja na základe súťaže:

Pozemok, parcela č. KN-C  1419/16 o výmere  840 m2, druh pozemku, ostatné plochy,

zapísaný na Katastrálnom úrade v Žiline, Správe katastra Liptovský Mikuláš, katastrálne územie  Liptovská Kokava, obec Liptovská Kokava, na liste vlastníctva č. 733.

Pozemok je  vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.  

Prílohy

OVSIBV2