Liptovská
Kokava

Starosta obce

 ing. Július Porubän

je predstaviteľom obce s najvyšším výkonným orgánom obce.
 
Funkcia starostu je verejná funkcia.
Funkčné obdobie sa začína zložením sľubu novozvoleného starostu.
Spôsob voľby starostu upravuje osobitný zákon.
- skladá sľub, ktorý znie :
 
 "Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať
záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia." 
 
- funkcia starostu je nezlúčiteľná :
 • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený
 • poslanca obecného zastupiteľstva
 • predsedu samosprávneho kraja
 • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebopríspevkovej organizácie zriadenej obcou v ktorej bol zvolený
 • vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy podľa osobitného zákona. 
- vykonáva obecnú správu :
 
             rozhoduje vo všetkých veciach správy obce,
             ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
             zvoláva a vedie zasadnutie obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia
             zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
             môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva,
             že odporuje zákonu, alebo je pre obec zjavne nevýhodné tak,
             že ho nepodpíše v lehote podľa § 12 odst. 6. je štatutárnym orgánom v majetko-právnych   
             vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce v administratívnoprávnych 
             vzťahoch je správnym orgánom.
             Môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do 200 tis. Sk
             ak poruší nariadenie, neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej            
             nehnuteľnosti a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce,
             alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest
 
- Mandát starostu zaniká :          
 • uplynutím funkčného obdobia
 • odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou
 • právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin
 • vzdaním sa mandátu
 • pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne výkony
 • zmenou trvalého pobytu mimo územia obce
 • vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu
 • smrťou
 • zrušením obce