Liptovská
Kokava

Obecné zastupiteľstvo 11.12.2014 - uznesenie

                                                              U Z N E S E N I E

Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Liptovská Kokava

zo dňa 11.12.2014

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:

 1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva.
 2. Poverenie poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
 3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady.
 4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií

  

1. Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

 

Voľby do orgánov samosprávy obce dňa 15.11.2014

 

V obci Liptovská Kokava  sa zistili tieto výsledky:

 

Počet osôb zapísaných v zozname voličov                                       812

Počet voličov ktorým boli vydané obálky                                          484

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu                       481

Počet platných hlasovacích lístkov do obecného zastupiteľstva          466

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :

 

1. Ing. Július Porubän                                                                       338

2. Pavel Peťovka                                                                              143

  

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 

1.Marian Belopotocký                                                                       234

2.Peter Vrbičan                                                                                203

3.Radovan Fronko                                                                            186

4.Miroslav Glos                                                                                183

5.Gabriela Mitrengová JUDr.                                                             176

6.Blanka Fronková                                                                           161

7.Anna Majstráková   Mgr.                                                                161

 

  

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov:

 

1.Miloš Choma                                                                                141

2.Jaroslav Majer                                                                              127

3.Ľubomír Rúčka Ing.                                                                       119

4.Zdena Vrbičanová                                                                         119

5.Pavlína Margetajová                                                                      108

  

 

 

Uznesenia č. 1

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave

 

      A.  b e r i e    n  a    v e d o m i  e

 

 1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
 2. vystúpenie novozvoleného starostu

 

 1. k o n š t a t u j e,  ž  e

 

 1. novozvolený starosta obce Ing. Július Porubän zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
 2. zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva :

 

 1. Marian Belopotocký
 2. Radovan Fronko
 3. Blanka Fronková
 4. Miroslav Glos
 5. Mgr. Anna Majstráková
 6. JUDr. Gabriela Mitrengová
 7. Peter Vrbičan

 

 

2.Poveruje poslanca, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona o obecnom zriadení

 

Uznesenie č. 2

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave

p o v e r u j e

 

Poslanca  Petra Vrbičana zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

 

3.Zriadenie obecnej rady a voľba členov obecnej rady

  

Uznesenie č. 3

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave

 

A. z r i a ď u j e

Obecnú radu

 

B. volí členov obecnej rady:

      Peter Vrbičan, Radovan Fronko, Marian Belopotocký

 

  

 

4.Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba predsedov   

a členov komisií

 

Uznesenie č.4

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave

A. z r i a ď u j e

 

komisie, a to :

a)      finančnú a správy obecného majetku

b)      výstavby a územného plánovania

c)      sociálnu, obchodu, služieb a cestovného ruchu

d)     komisia na ochranu verejného záujmu

 

B. u r č u j e

náplň práce zriadených komisií podľa vypracovaného harmonogramu

 

C. v o l í

 

a)      predsedov  komisií:

1. finančná a správy obecného majetku: Radovan Fronko

2. výstavby a územného plánovania : Peter Vrbičan

3. sociálna, obchodu , služieb a cestovného ruchu : Marian Belopotocký

      b)  členov komisií :

                   1. finančná a správy obecného majetku : členovia – JUDr. Gabriela Mitrengová,

                                                                                                     Anna Droppová

                      

                   2. výstavby a územného plánovania: členovia – Miroslav Glos, Miloš Choma

 

                   3. sociálna, obchodu, služieb a cestovného ruchu: členovia – Blanka Fronková,

                                                                                   Mgr. Anna Majstráková, Eva Slivková

          

                   4. na ochranu verejného záujmu: členovia – JUDr. Gabriela Mitrengová,

                                                                        Mgr. Anna Majstráková, Radovan Fronko

           

 

    Uznesenie č.6

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave

 

U r č u j e

a) sobášiacich –   starosta obce -   Ing. Július Porubän

-               zástupca starostu   -  Peter Vrbičan

-               poslanec – Marian Belopotocký

b) sobášiace dni – piatok a sobota

 

                                                               Uznesenie č.7

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave

B e r i e  na  v e d o m i e

 stanovisko hlavného  kontrolóra obce Ing. Jaroslava Lehotského

 

S ch v a ľ u j e   

Rozpočet na rok 2015 bez výhrad

 

                                                            Uznesenie č. 8

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave

 

S ch v a ľ u j e  

VZN obce  o miestnych daniach a poplatku na území obce Liptovská Kokava č. 2/2014

                                               

                                                           Uznesenie č. 9

 

Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Kokave

 

S ch v a ľ u j e

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Liptovská Kokava

 

 

Ing. Július Porubän

    starosta obce

 

 

V  Liptovskej Kokave dňa: 14.12.2014