Liptovská
Kokava

13.12.2010 sa uskutočnilo obecné zasadnutie

 zverejnenie navrhu rozpočtu pre rok 2011

 
Bežné príjmy :
 
Ekonomická Klasifikácia          Názov                                          rok 2011
                                                                                                              €
 
111003 41                              Výnos dane z prímov                    207 000
121001 41                              Daň z pozemkov                             12 000
121002 41                              Daň zo stavieb                                11 651
121003 41                              Daň z bytov                                         199
133001 41                              Daň za psa                                          500
133006 41                              Za ubytovanie kapacity                        480
133013 41                              Za zber a odvoz odpadu                  9 129
212002 41                              Z prenajatých pozemkov                     100
212003 41                               Z prenajatých budov a zariadení       500
212003 41                              Nájomné 8 b.j.-bl.A                       10 996
212003 41                              Nájomné 8 b.j.-bl.B                       10 996
221004 41                              Správne poplatky                             1 000
223001 41                              Za služby – Dom smútku                       66
223001 41                              Za relácie v miestnom rozhlase          600
223001 41                              Cintorínske poplatky                            332
223001 41                              Poplatky za opatrovatelskú službu       332
223002 41                              MŠ.SKD- príspevky rodičov              1 892
223004 41                              Za odpredaj materiálu                          33
242       41                              Úroky z účtov                                        66
292008 41                              Odvody z lotérii a hier                          33
292012 41                              Príjmy z dobropisov                            600
312001 111                            Transfer na školstvo                       33 692
312001 111                            Transfer vzdelav. poukazy                   630
312001 111                            Transfer na matričnú čin.                1 700
312001 111                            Transfer – rozvoj živ. prost.                 830
312001 111                            Transfer na dopravu                             33
312001 111                            Transfer- pobyt reg.obyv.                    331
312001 1162                          Transfer VPP                                      331
 
Bežné príjmy spolu :                                                                  306 052 €
 
 
 
 
Kapitálové príjmy :
 
Ekonomická Klasifikácia          Názov                                     rok 2011
                                                                                                            €
 
233001                                   Predaj pozemkov                         25 000
 
 
 
 
Bežné výdavky :
 
Ekonomická Klasifikácia           Názov                                     rok 2011
                                                                                                            €
 
01116611      41                       Základný plat – OcÚ                   39 376
01116612      41                       Osobný príplatok                           3 300
01116621      41                       Obec VZP                                     2 400
01116623      41                       Odvod poistného – Union             2 000
0111662500141                       Nemocenské poistenie                     650
0111662500241                       Starobné poistenie                       5 823
0111662500341                       Úrazové poistenie                           500
0111662500441                       Invalidné poistenie                      1 220
0111662500541                       Poistenie v nezamestnanosti           584
0111662500741                       Poistenie do rezervného fondu    2 100
0112611.625                            Mzdy a odvody kontrolor              2 038
01116611   111                        Evidencia obyvateľstva                   199
01116623    111                       Evidencia obyv. Union                      33
01116625    111                       Evidencia obyv.odvod poist.             33
01116635    111                       Evidencia obyv.úržba prog.              66
01116627      41                       Príspevok do dopln.dôch.pois.         500
0111663100141                       Cestovné                                      3 000
0111663200141                       Za plyn – obec                             6 420
0111663200141                       Za el.energiu – obec                    1 580
0111663200341                       Poštovné                                         930
0111663200341                       Poplatok za rozhlas                           64
0111663200341                       Za telefón, fax – obec                  3 306
0111663300641                       Mater. Vydavky, kanc.potreby       1 759
0111663300641                       Papier                                             365
0111663300641                       Čistiace potreby                               298
0111663300641                       Tlačivá a tlačiarenské potreby         165
0111663300641                       Renovácie pások a tonerov              697
0111663300641                       Vlajky                                                66
0111663300941                       Knihy,časopisy,noviny                     995
0111663301641                       Repreyentačné výdavky                2 655
0111663500241                       Údržba výpočtovej techniky          1 100
0111663500441                       Údržba kanc. Strojov.príst                 500             
0111663500441                       Údržba hasiacej techniky                 100
0111663500441                       Údržba kosačky                                300
0111663700341                       Inzercia                                           700
0111663700441                       Rozmnožovacie a plan. práce         331 
0111663700441                       Zhotovenie kľúčov a pečiatok           66
0111663700541                       Advokácke a právne služby              331
0111663700541                       Plnenie – požiarna ochrana            331
0111663700541                       Vypr.zásad – poradenstvo               165
0111663701241                       Poplatky ochr.aut.zv.                    1 900
0111663701541                       Poistenie                                      2 000
0111663701641                       Prideľ da soc. Fondu                        480
0111663702641                       Odmeny poslanca Oz                    2 230
0111663702741                       Odmeny- brigádnici                      1 328
0111663702741                       Dohoda – zástupca Oz                  1 328
0111663700541                       Audítorské služby                              550
00112637012111                     Poplatky – decentral, Dotácie          100
0011263701241                       Poplatky banke                                 700
0133611      111                       Mzda – matrika                                 750
0133611      111                       Matrika – zdrav. Poist. UNION             75
01336250001 111                    Matrika – nem. poistenie                    11
01336250002 111                    Matrika – starobne poistenie             105
01336250004 111                    Matrika – invalid. Poistenie                23
01336250007 111                    Matrika – poist. Do rez. Fondu            35
01336250003 111                    Matrika – úrazové poistenie                  6
01336250005 111                    Matrika – PVN                                       8
01336320001 111                    Matrika – vykurovanie                        140
01336320001 111                    Matrika – el. energia                         140
01336320003 111                    Matrika – telefon, postovne               140
01336320006 111                    Matrika – kanc. Potreby, papier          267
0170651002 41                        Uver. Rek. MS – splac. Urokov            200
0170651002 41                        Úver 8 b.j. bl. A – splac. Urokov       2 814
0170651002 41                        Úver 8 b.j. bl. B – splac. Urokov       2 814
0320632001 41                        Za el. energiu PO                               166
0320633007 41                        Materiál a náhradné diely PO            465
0320634001 41                        Pohonné hmoty PO                            738
0320634002 41                        Servis, oprava auta PO                       100
0320634002 41                        STK PO                                              130
0320634003 41                        Zákonné poistenie vozidiel PO           199
0320634002 41                        Súťaže PO                                          450
0320637027 41                        Odmeny PO                                        331
0451611      1111                     Pozemné komunikácie – mzdy             33
045163500641                         Údržba a oprava ciest                       1 851
045163700441                         Čistenie a zimná obsluha MK           3 319
045164400241                         príspevok SAD na autob. Spoje           797
047363700441                         Obecné aktuality                              1 000
047364100641                         Spoloc. Zdruz. – reg. Rozvoj               265
051063700441                         Odvoz vset. Druhov odpadov            8 450
051063701241                         Uloz. Odpadu – služby                     6 400
051063701241                         Základny pop. –ul. Odpadu                 998
0540611     41                          VPP – Mzdy                                      3 000
0540611     41                          VPP – VZP – obec                               300
054062500141                         VPP – nem. poistenie                            42
054062500241                         VPP – Strarobné poistenie - obec        420          
054062500341                         VPP – úrazové poistenie                       24
054062500441                         VPP – Invalid. Poistenie                        90
054062500541                         VPP – Poist. V nezamestn.                    30
054062500741                         VPP – Poist. do rez. Fondu                  143
05406330061162                     VPP – mat. výdavky                             340
054063300641                         VPP – mat. výdavky obec                     660
054063701541                         VPP – poistenie zamestnanci                33
0620 637005 41                       Geo.plány- vys.pozemkov                     663
0620 641006 111                     Spoločný úrad – stavebný                    900
0620 641006 41                       Spoločný úrad – stavebný /obec/       1 200
0640 632001 41                       VO.el.energia-obec                            6 000
0640 635006 41                       Verejné osvetlenie – údržba                 500
0760 642001 41                       Príspevok na lek.pohotovosť                  166
0810 642001 41                       Transfer pre TJ                                   8 500
0820563300941                       Miestna knižnica – za knihy                   664
0820563702741                       Miestna knižnica – odmena                   350
0820963200141                       KD – elektr.energia                             8 500
0820963500641                       Údržba kult. Domu                              1 000
0830 635006 41                       Údržba miestneho rozhlasu                   200
0830 637012 41                       Poplatky autorským zväzom                     67
0840 632006 41                       Dom smutku – el. energia                  3 420
0840 632006 41                       Dom smutku – mat.vydav.                     400
0840 635006 41                       Udržba Dom smutku, cint.                     250
0840 637027 41                       Dom smutku – upratovanie                   250
0840 642001 41                       Prispevky ydruženie a nadacie          1 068
0840 642001 41                       Cl. Príspevok,YMOS,YMOL                  332
0911163500541                       ZSsMS-udržba budovy                         500
0950 637001 41                       Skolenia, kurzy, semináre                    700
0950 642006 41                       Príspevok RVC                                     100
10202 611     41                       Opatrov. Služba – mzdy                    2 721
10202 621     41                       O.S.- VZP – obec                                 265
10202 62500141                      O.S. - nem. poist. Obec                         66
10202 62500241                      O.S. – poist. Obec                                398
10202 62500341                      O.S. – urayove pois. Obec                      33
10202 62500441                      O.S. inv.poist. obec                                99
10202 62500541                      O.S. PvN – obec                                     33
10202 62500741                      O.S. poist.do rez. Fondu obec              132
10202 63702741                      Opatrov. Služba- dohody                      150
10202 63300341                      Dôchodcovia darčeky                            350
 
Bežné výdavky spolu :                                                                     167 601 €
 
 
Dotácia ZŠ a MŠ prenesené kompetencie                                         33 692
Dotácia ZŠ a MŠ originálne kompetencie                                          60 220
 
Dotácia ZŠ a MŠ spolu :                                                                    93 912 €
 
Bežná výdavky s dotáciu ZŠ a MŠ spolu :                                     261 513 €
 
 
 
Finančné operácie :
 
Výdavky :
 
Ekonomická Klasifikácia       Názov                                                    rok 2011
                                                                                                                        €
 
0170 821005 41                  Splácanie úveru Rek. ZŠ s MŠ                     1 746
0170 821007 41                  Splácanie úveru ŠFRB – 8 b.j. A                 7 800
0170 821007 41                  Splácanie úveru ŠFRB – 8 b.j. B                 7 830
0170821005 41                   Splácanie úveru OTP – úver 2010             16 600
 
 
Výdavky spolu:                                                                                       33 976 €
 
 

 

subor na stiahnutie...

28.12.2010

zverejnenie navrhu rozpočtu pre rok 2011 ...

čítat viac